חוק חתימה אלקטרונית - פרק ה': שונות

לתחילת העמוד פרק ה': שונות
לתחילת העמוד 22. תעודה אלקטרונית של גורם מאשר זר
 • (א) הרשם רשאי להכיר בגורם המאשר חתימות אלקטרוניות והפועל מחוץ לישראל כגורם מאשר, ובלבד שנוכח שהוא עומד בתנאים הדומים לאלה הנדרשים ממי שמבקש להירשם כגורם מאשר לפי חוק זה; קבע השר תנאים נוספים לפי סעיף קטן (ד) - ובלבד שנוכח שהוא עומד בתנאים נוספים כאמור.

  (ב) הרשם ירשום במרשם את הגורמים המאשרים הזרים שהכיר בהם לפי סעיף קטן (א).

  (ג) דין תעודה אלקטרונית מאושרת שהונפקה בידי גורם מאשר זר שהוכר בידי הרשם ונרשם על ידו לפי סעיף זה, כדין תעודה אלקטרונית מאושרת שהונפקה על ידי גורם מאשר בישראל, לפי חוק זה.

  (ד) השר רשאי לקבוע מה הם תנאים דומים לענין סעיף קטן (א) וכן תנאים נוספים להכרה בגורם מאשר זר לפי סעיף זה.

לתחילת העמוד 23. דין רשויות המדינה
 • שר המשפטים רשאי לקבוע תנאים מיוחדים להעברת מסרים אלקטרוניים החתומים בחתימה אלקטרונית, אל רשויות המדינה ומהן, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

לתחילת העמוד 24. ביצוע ותקנות
 • (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו, וכן לקבוע -

  1. אגרות בעבור הרישום במרשם והעיון בו;

  2. פרטים שייכללו במרשם, והוראות לענין אופן ניהול המרשם;

  3. את דרכי העיון במרשם, לרבות בתקשורת האלקטרונית ובאתר האינטרנט של הממשלה;

  4. הוראות לענין ביטוח, ערבות בנקאית, או ערובה אחרת, לרבות סוג הערובה סכומיה, דרכי הפקדתה, שינויה וחילוטה, לפי סעיפים 11(א)(3) ו-15(ב);

  5. תנאים נוספים לרישום גורם מאשר, הוראות לענין סוג ואופן ההגבלה על פעילותו ודרישות לענין אופן פעולתו, לפי סעיף 11;

  6. הוראות לענין ניהול מאגרים של תעודות אלקטרוניות מאושרות תקפות ותעודות אלקטרוניות מאושרות בטלות או מותלות, לרבות לענין אופן העיון בהם, משך החזקתן של תעודות אלקטרוניות  מאושרות במאגר ודרכי שמירתן, לפי סעיפים 14, 18 ו-20;

  7. פרטי הבקשה לקבלת תעודה אלקטרונית לפי סעיף 18;

  8. פירוט המידע שעל גורם מאשר למסור לבעל אמצעי חתימה, לרבות בדבר הסיכונים הכרוכים בשימוש בחתימה אלקטרונית מאושרת, והחובות המוטלות על בעל אמצעי החתימה לפי חוק זה;

  9. סוגי מערכות אשר חזקה עליהן שהן מערכות חומרה ותוכנה מהימנות לפי סעיפים 11, 15 ו-18, וכן סוגי חתימה אלקטרונית אשר חזקה שהן מהוות חתימה אלקטרונית מאובטחת;

  10. דרכים לזיהוי המבקש ובדיקת אמצעי החתימה שבידיו, לצורך קבלת תעודה אלקטרונית מאושרת, לפי סעיף 18;

  11. פרטים שייכללו בתעודה אלקטרונית מאושרת ואופן הצגתם, לפי סעיף 19;

  12. (תנאים להכרה בגורם מאשר זר, לפי סעיף 22(ד).

  (ב) (1) נמחק. ,

  (2) תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) עד (12) יותקנו באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת.

לתחילת העמוד 25. שמירת דינים
 • הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

לתחילת העמוד 26. חובת התקנת תקנות
 • תקנות ראשונות לפי סעיפים 2(ב) ו-6(ב) יובאו לאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת בתוך ארבעה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.

לתחילת העמוד 27. תחילה
 • תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.

לתחילת העמוד תוספת ראשונה
 • (סעיף 2(ב)(1))
  חלק א'

  (סעיף 2(ב)(1))
  סוגי מסמכים שלגביהם נדרשת חתימה אלקטרונית מסוג מסוים

  טור א'

  סוג המסמך

  טור ב'

  סוג החתימה האלקטרונית

  1. צוואה לפי סעיף 20 או 22 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965 (להלן – חוק הירושה)

   

  2. זיכרון דברים על צוואה בעל פה לפי סעיף 23(ב) לחוק הירושה

  חתימה אלקטרונית מאושרת

   

   חתימה אלקטרונית מאושרת

   

לתחילת העמוד בוטלה - תוספת שניה