חוק חתימה אלקטרונית - פרק ב': תוקף חתימה אלקטרונית

לתחילת העמוד פרק ב': תוקף חתימה אלקטרונית
לתחילת העמוד 2. קיום דרישת חתימה לפי חיקוק
 • (א) נדרשה לפי חיקוק חתימתו של אדם על מסמך, ניתן לקיים דרישה זו לגבי מסמך שהוא מסר אלקטרוני, באמצעות אחת מאלה:

  (1) חתימה אלקטרונית מאושרת;

  (2) חתימה אלקטרונית אחרת, ובלבד שמתקיימות, ברמת ודאות מספקת בנסיבות העניין, התכליות לדרישת החתימה בהתאם לאותו חיקוק.


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) -

  (1) דרישת חתימה לפי חיקוק על מסמך מהסוג המנוי בטור א' בחלק א' לתוספת הראשונה, ניתן לקיימה רק באמצעות חתימה אלקטרונית מהסוג הקבוע לגביו בטור ב' לצדו;

  (2) לגבי סוגי מסמכים המנויים בחלק ב' לתוספת הראשונה לא ניתן לקיים את דרישת החתימה לפי חיקוק באמצעות חתימה אלקטרונית .


  (ג) השר, באישור ועדת המדע והטכנולוגיה של הכנסת, רשאי, בצו, לשנות את התוספת הראשונה"

לתחילת העמוד 3. קבילות חתימה אלקטרונית
 • (א) לא תישלל קבילותה של חתימה רק בשל היותה חתימה אלקטרונית.

  (ב) מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאובטחת, יהיה קביל בכל הליך משפטי ויהווה ראיה לכאורה לכך - 

  (1) שהמסר האלקטרוני לא שונה לאחר מועד החתימה

  (2) שהמסר האלקטרוני נחתם באמצעי החתימה המזוהה על ידי האמצעי לאימות החתימה אשר נמצא בתעודה האלקטרונית שורפה למסר האלקטרוני, ככל שצורפה;

  (3) לעניין מסר אלקטרוני החתום בחתימה אלקטרונית מאושרת - גם לכך שהמסר האלקטרוני נחתם על ידי בעל אמצעי החתימה.

לתחילת העמוד 3א. נטל ההוכחה בעניין חתימה על מסר אלקטרוני בקשר לחוזה או לכריתתו
 • (א) גורם מעצב המבקש להסתמך על חתימה של צד לחוזה עמו על מסר אלקטרוני בקשר לאותו חוזה או לכריתתו, עליו הנטל להוכיח כי אותו צד חתם על המסר האלקטרוני; לעניין זה, "גורם מעצב" - צד לחוזה שיש לו עדיפות בעיצוב אופן החתימה האלקטרונית על המסר האלקטרוני כאמור.

  (ב) הוראות סעיף זה יחולו על אף האמור בכל חוזה.

  (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו לעניין מסר אלקטרוני שנחתם בחתימה אלקטרונית מאושרת.

לתחילת העמוד 4. חזקה לענין חתימה אלקטרונית
 • הנפיק גורם מאשר תעודה אלקטרונית מאושרת בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה חתימה אלקטרונית, חזקה כי אותה חתימה אלקטרונית היא חתימה אלקטרונית מאושרת.

לתחילת העמוד 5. תעודת גורם מאשר
 • (א) בית המשפט רשאי, אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין, לקבל כראיה תעודה החתומה בידי מנהל גורם מאשר או מי מטעמו, המאשרת כי תעודה אלקטרונית מאושרת מסוימת הונפקה על ידי הגורם המאשר (להלן - תעודת גורם מאשר); תעודה כאמור תיערך לפי טופס שקבע השר.

  (ב) דין תעודת גורם מאשר כדין עדות לענין סעיף 237 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

  (ג) אין בהוראות סעיף קטן (א) כדי לגרוע מכוחו של בית המשפט לצוות כי מנהל הגורם המאשר או מי מטעמו שחתם על תעודת הגורם המאשר, ייחקר בבית המשפט, ובית המשפט ייעתר לבקשתו של בעל דין לצוות על כך.

  (ד) נתברר לבית המשפט שבקשתו של בעל דין לחקור מנהל גורם מאשר או מי מטעמו בבית המשפט, כאמור בסעיף קטן (ג), באה לשם קנטור או מתוך קלות דעת, רשאי הוא להטיל על המבקש את הוצאות החקירה.

לתחילת העמוד 6. בוטל - מעמדו של פלט
לתחילת העמוד 7. חובות בעל אמצעי חתימה ואחריותו
 • (א) בעל אמצעי חתימה -

  1. ינקוט את כל האמצעים הסבירים לשם שמירה על אמצעי החתימה שלו ולשם מניעת שימוש בו בלא הרשאתו;

  2. ימסור הודעה, מיד כשנודע לו על פגיעה בשליטתו באמצעי החתימה, לכל מי שסביר שיסתמך על חתימתו האלקטרונית עקב קשרים שגרתיים ביניהם, ולכל מי שידוע לו כי קרוב לודאי שיסתמך על חתימתו האלקטרונית.

  (א1) השר רשאי לקבוע הוראות לעניין מסירת הודעה לפי סעיף קטן (א)(2); כמו כן רשאי השר לקבוע תנאים שבהתקיימם רשאי בעל אמצעי חתימה לקיים את חובתו לפי הסעיף הקטן האמור באמצעות מסירת הודעה לגורם שהנפיק את אמצעי החתימה במקום מסירת הודעה לגורמים האמורים באותו סעיף קטן, ובלבד שמתקיימים לגבי אותו גורם תנאים שקבע השר.

  (ב) קיים בעל אמצעי חתימה את חובותיו כאמור בסעיף זה, לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב שימוש באמצעי החתימה שלו בלא הרשאתו.

לתחילת העמוד 8. חובות בעל אמצעי חתימה אלקטרונית מאושרת ואחריותו
 • (א) בעל אמצעי חתימה המשמש להפקת חתימה אלקטרונית מאושרת:

  1. יקיים את הוראות סעיף 7(א)(1);

  2. ימסור לגורם מאשר, לפי בקשתו, מידע שהוא למיטב ידיעתו נכון ומלא, הדרוש לגורם המאשר לשם ביצוע תפקידיו לפי חוק זה;

  3. ימסור הודעה לגורם המאשר שהנפיק תעודה אלקטרונית מאושרת בעבורו, מיד כשנודע לו כי נפגעה שליטתו באמצעי החתימה.

  (ב) קיים בעל אמצעי חתימה המשמש להפקת חתימה אלקטרונית מאושרת את חובותיו, כאמור בסעיף קטן (א), לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב שימוש באמצעי החתימה שלו בלא הרשאתו.