חוק חתימה אלקטרונית - פרק א': כללי

לתחילת העמוד פרק א': כללי
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "אמצעי לאימות חתימה" - תוכנה, חפץ או מידע ייחודיים, הדרושים כדי לזהות שחתימה אלקטרונית מאובטחת הופקה באמצעי חתימה מסוים;

  "אמצעי חתימה" - תוכנה, חפץ או מידע ייחודיים, הדרושים להפקת חתימה אלקטרונית מאובטחת;

  בעל אמצעי חתימה" - מי שהופק לו אמצעי חתימה;

   

  "גורם מאשר" - גורם המנפיק תעודות אלקטרוניות מאושרות, והרשום במרשם לפי הוראות חוק זה;

  "גורם מאשר זר" - גורם שהוכר לפי הוראות סעיף 22, והרשום במרשם לפי הוראות חוק זה;

   

  "חתימה אלקטרונית" - חתימה שהיא מידע אלקטרוני או סימן אלקטרוני, שהוצמד או שנקשר למסר אלקטרוני;

  "חתימה אלקטרונית מאובטחת" - חתימה אלקטרונית שמתקיימים בה כל אלה:

  (1) היא ייחודית לבעל אמצעי החתימה;
  (2) היא מאפשרת זיהוי לכאורה של בעל אמצעי החתימה;
  (3) היא הופקה באמצעי חתימה הניתן לשליטתו הבלעדית של בעל אמצעי החתימה;
  (4) היא מאפשרת לזהות שינוי שבוצע במסר האלקטרוני לאחר מועד החתימה;

  "חתימה אלקטרונית מאושרת" - חתימה אלקטרונית מאובטחת אשר גורם מאשר הנפיק תעודה אלקטרונית מאושרת בדבר אמצעי אימות החתימה המזהה אותה;

  "מחשב", "חומר מחשב", "פלט" ו"חדירה לחומר מחשב" - כהגדרתם בסעיפים 1 ו-4 לחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

  "מידע", לעניין ההגדרות בסעיף זה - כהגדרתו בחוק המחשבים;

  "מסר אלקטרוני" - מידע אשר נוצר, נשלח, נקלט או נשמר באמצעים אלקטרוניים או אופטיים, כשהוא נראה, נקרא, נשמע או מאוחזר באמצעים כאמור;

  "מרשם" - המרשם כאמור בסעיף 9;

  "רשם" - הרשם שמונה לפי הוראות סעיף 9;

  "תעודה אלקטרונית" - מסר אלקטרוני שהמאשר כי אמצעי לאימות חתימה מסוים הוא של אדם מסוים;

  "תעודה אלקטרונית מאושרת" - תעודה אלקטרונית שהנפיק גורם מאשר לפי הוראות פרק ד';

   

  "השר" - שר המשפטים.