חוק חופש המידע - צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית), התשס"ט-2008

לתחילת העמוד צו חופש המידע (חברה ממשלתית וחברה-בת ממשלתית שאינה רשות ציבורית), התשס"ט-2008
לתחילת העמוד 1. הגדרה
 • בצו זה, "חברה" - חברה ממשלתית או חברה-בת ממשלתית.

לתחילת העמוד 2. חברות שאינן רשות ציבורית
 • (1) איסורד בע"מ (520027475);

  (2) רותם תעשיות בע"מ (510530421).

לתחילת העמוד 3. חברות שאינן רשות ציבורית לגבי פעילות מסוימת
 • החברות המפורטות להלן בטור א' אינן רשות ציבורית לגבי פעילות בנושאים המפורטים בטור ב' לצדן:

  טור א'  טור ב'

  (1) רכבת ישראל בע"מ
  (520043613)

  הובלת מטענים והסעת נוסעים שתעריפי ההובלה ודמי הנסיעה שלהם אינם קבועים בחיקוק, למעט אם המידע המבוקש לגביה הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות, ולמעט אם גילויו נדרש לפי דין אחר.
  (2) תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
  (520027293) 
  אחסון נפט גולמי, מוצרי נפט וכל מקור אנרגיה חלופי, למעט אם המידע המבוקש לגביה הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות.
  (3) חברת דואר ישראל בע"מ
  (513467191)
  (1) שירות -
  (א) בארץ - של משלוח דואר המצוי במעקב פרטני וחלוקת עלונים;
  (ב) בין לאומי - של משלוח חבילות ומשלוח מהיר;
  (2) שירותים כספיים, למעט מידע שתאגיד בנקאי חייב למסור על פי כל דין; למעט אם המידע המבוקש לגבי השירותים האמורים הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות.
  (4) החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ
  (520032111)
  רכש פחם והובלתו, למעט אם המידע המבוקש לגביה הוא בתחום איכות הסביבה, בריאות הציבור או בטיחות או בנוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות.
לתחילת העמוד 4. חברות שאינן רשות ציבורית למעט לגבי פעילות מסוימת
 • החברות שלהלן אינן רשות ציבורית אלא לעניין פעילות שהמידע המבוקש לגביה נוגע להעסקת עובדים, במישרין או בעקיפין, ותנאיה, לרבות ייצוג הולם לפי חוק בקרב העובדים לאוכלוסיות שונות:

  (1) ק.ל.ע החברה לניהול קרן השתלמות לעובדים סוציאליים בע"מ (520030941);

  (2) החברה לניהול קרן ההשתלמות להנדסאים וטכנאים בע"מ (520028556);

  (3) קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח בע"מ (520027954);

  (4) ק.ס.מ - קרן השתלמות לביוכימאים ומיקרוביולגים בע"מ (520029620);

  (5) קרן השתלמות למשפטנים בע"מ (520028861);

  (6) קרן השתלמות לעובדי המדינה בדירוג האחיד בע"מ (520032269);

  (7) קרן השתלמות לרוקחים בע"מ (520030198);

  (8) החברה לניהול קרן השתלמות לשופטים בע"מ (52307430).