חוק חופש המידע
לתחילת העמוד

הודעת חופש המידע (אגרות), התשס"ב-2001

לתחילת העמוד 1. עדכון הסכומים
 • עקב השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2001 לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2000, יהיו הסכומים בתקנות מיום י"ד בתשרי התשס"ב (1 באוקטובר 2001), כמפורט להלן:

  בשקלים חדשים

  (1) אגרת בקשה (תקנה 1) 78.00

  (2) אגרת טיפול (תקנה 2) 41.00

  (3) אגרת הפקה (תקנה 3(א)) - (א) לכל עמוד צילום 1.04 (ב) לדיסקט מחשב 4.15

  (4) סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה (תקנה 4) 207.00