חוק המחשבים - פרק ה' - תקנות

  • חוק חדש: 25 ביולי 1995: ס"ח 1534.
    תיקון מס' 1 (17 ביולי 2012) ס"ח 2369: סעיף 6.

לתחילת העמוד פרק ה' - תקנות
לתחילת העמוד 12. התקנת תקנות
  • שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד 13. תחילה
  • תחילתו של חוק זה שלושה חודשים מיום פרסומו.