חוק המחשבים - פרק ד' - תיקוני חקיקה

 • חוק חדש: 25 ביולי 1995: ס"ח 1534.
  תיקון מס' 1 (17 ביולי 2012) ס"ח 2369: סעיף 6.

לתחילת העמוד פרק ד' - תיקוני חקיקה
לתחילת העמוד סימן א' - דיני ראיות
 • 10. תיקון פקודת הראיות - מס' 11

  בפקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971, בפרק ב' -

  (1) בסימן ה' -

  (א) בכותרת, במקום "רשומות בנקאיות" יבוא "רשומה מוסדית";

  (ב) במקום סעיפים 35 ו- 36 יבוא:

  "35. הגדרות

  בפרק זה -

  "הליך משפטי" - הליך אזרחי או פלילי בפני בית משפט, שניתן להביא בו ראיות;

  "מוסד" - המדינה, רשות מקומית, עסק או כל מי שמספק שירות לציבור;

   

  "עסק" - לרבות משלח יד;

  "פלט" - כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995;

  "רשומה מוסדית" - מסמך, לרבות פלט, אשר נערך על ידי מוסד במהלך פעילותו הרגילה של המוסד;

  "תאגיד בנקאי" - כמשמעותו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א- 1980, ולרבות בנק ישראל.

  36. קבילות רשומה מוסדית

  (א) רשומה מוסדית תהא ראיה קבילה להוכחת אמיתות תוכנה בכל הליך משפטי, אם נתקיימו כל אלה -

  (1) המוסד נוהג, במהלך ניהולו הרגיל, לערוך רישום של הארוע נושא הרשומה בסמוך להתרחשותו;

  (2) דרך איסוף הנתונים נושא הרשומה ודרך עריכת הרשומה יש בהן כדי להעיד על אמיתות תוכנה של הרשומה;

  (3) היתה הרשומה פלט - הוכח בנוסף, כי -

  (א) דרך הפקת הרשומה יש בה כדי להעיד על אמינותה;

  (ב) המוסד נוקט, באורח סדיר, אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר מחשב ומפני שיבוש בעבודת המחשב.

  (ב) היתה הרשומה פלט, יראו לענין סעיף קטן (א)(1) את מועד עריכת הנתונים המהווים יסוד לפלט, כמועד עריכתה של הרשומה.

  (ג) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על רשומה אשר נערכה על ידי רשות מרשויות החקירה או התביעה הפלילית והמוגשת בהליך פלילי על ידי רשות כאמור. אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לפסול או להגביל הגשת רשומה כאמור, אם ניתן להגישה בהתאם להוראות סעיף 39ב.

  (ד) התקבלה ראיה מכוח סעיף זה, יהיה הצד שכנגד זכאי לחקור חקירה נגדית עדים שזומנו על ידו לעדות, לשם הזמנת הראיה, אם עדים אלה קשורים עם בעל הדין שמטעמו הוגשה הראיה.";

  (ג) סעיף 37 - יימחק;

  (ד) במקום סעיף 38 יבוא:

  "38. אי כפיית הגשה של רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי

  בהליך משפטי שהתאגיד הבנקאי אינו בעל דין בו, אין כופים בנקאי או פקיד של תאגיד בנקאי, להגיש רשומה מוסדית של תאגיד בנקאי, שתוכנה ניתן להוכחה לפי סימן זה, או להעיד דברים, על עסקאות או חשבונות הרשומים ברשומה המוסדית, אלא לפי צו בית המשפט שניתן מטעם מיוחד."

  (ה) בסעיף 39 -

  (1) במקום הכותרת יבוא "רשות עיון ברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי";

  (2) בסעיף קטן (א), במקום "שבספר בנקאי" יבוא "שברשומה מוסדית של תאגיד בנקאי";

  (3) בסעיף קטן (ב), במקום "הבנק" יבוא "התאגיד הבנקאי", במקום "לבנק" יבוא "לתאגיד הבנקאי", והמילה "הוראה" - תימחק.

  (ו) אחרי סעיף 39 יבוא:

  "39א. חוות דעת של מומחה

  היה הפלט חיווי דיעה בענין שבמדע, שבמחקר, שבאמנות, שבידיעה מקצועית או בענין שברפואה, לא יהיה הפלט קביל כראיה, אלא אם כן הוגש בהתאם להוראות הדין החל על הגשת עדות בענינים אלה.

  39ב. שמירת דינים

  (א) הוראות סימן זה לא יהיה בהן כדי להכשיר ראיה שאינה קבילה מחמת טעם אחר, שאינו הכלל האוסר עדות שמיעה, ולא יהיה בהן כדי לפסול או להגביל הגשת ראיה שהיא כשרה לפי הכללים האמורים או לפי דין אחר.

   

  (ב) בסעיף זה ובסעיף 39א, "דין" - לרבות הלכה פסוקה.";

  (2) בסימן ו' -

  (א) אחרי סעיף 41 יבוא:

  "41א. העתק של רשומה מוסדית

  ניתן להוכיח תוכנה של רשומה מוסדית על ידי העתק צילומי של הרשומה.

  41ב. מעמדו של פלט

  לענין סימן זה לא ייחשב פלט שהוא רשומה מוסדית כהעתק המסמך שעל בסיסו הופק, אלא כמקור."

  (ב) בסעיף 42, במקום "סעיף 41", יבוא "סימן זה" ובמקום "הסעיף האמור" יבוא "סימן זה".

  11. תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969