חוק המחשבים - פרק ג' - נזיקין

  • חוק חדש: 25 ביולי 1995: ס"ח 1534.
    תיקון מס' 1 (17 ביולי 2012) ס"ח 2369: סעיף 6.

לתחילת העמוד פרק ג' - נזיקין
לתחילת העמוד 7. עוולה בנזיקין
  • מעשה מן המעשים המנויים להלן הוא עוולה על פי פקודת הנזיקין (נוסח חדש), והוראותיה של פקודה זו יחולו עליו -

    (1) הפרעה שלא כדין לשימוש במחשב, בכל דרך שהיא, לרבות על ידי גזילת דבר המגלם חומר מחשב:

    (2) מחיקת חומר מחשב, גרימת שינוי בו או שיבושו בכל דרך אחרת, שלא כדין.

לתחילת העמוד 8. נטל ההוכחה
  • בתובענה שהוגשה לפי פרק זה, על הנתבע הראיה כי המעשה נעשה כדין.

לתחילת העמוד 9. פיצויים
  • לא יינתן פיצוי בתובענה שעילתה בפרק זה, אלא אם כן הוכח כי הנזק נגרם עקב התרשלותו של הנתבע.