חוק המחשבים - פרק ב' - עבירות מחשב

 • חוק חדש: 25 ביולי 1995: ס"ח 1534.
  תיקון מס' 1 (17 ביולי 2012) ס"ח 2369: סעיף 6.

לתחילת העמוד פרק ב' - עבירות מחשב
לתחילת העמוד 2. שיבוש או הפרעה למחשב או לחומר מחשב
 • העושה שלא כדין אחת מאלה, דינו - מאסר שלוש שנים:

  (1) משבש את פעולתו התקינה של מחשב או מפריע לשימוש בו;

  (2) מוחק חומר מחשב, גורם לשינוי בו, משבשו בכל דרך אחרת או מפריע לשימוש בו.

לתחילת העמוד 3. מידע כוזב או פלט כוזב
 • (א) העושה אחת מאלה, דינו - מאסר חמש שנים:

   

  1. מעביר לאחר או מאחסן במחשב מידע כוזב או עושה פעולה לגבי מידע כדי שתוצאתה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב:
  2. כותב תוכנה, מעביר תוכנה לאחר או מאחסן תוכנ במחשב, כדי שתוצאת השימוש בה תהיה מידע כוזב או פלט כוזב, או מפעיל מחשב תוך כדי שימוש בתוכנה כאמור.


  (ב) בסעיף זה, "מידע כוזב" ו"פלט כוזב" - מידע או פלט שיש בהם כדי להטעות, בהתאם למטרות השימוש בהם.

   

לתחילת העמוד 4. חדירה לחומר מחשב שלא כדין
 • החודר שלא כדין לחומר מחשב הנמצא במחשב, דינו - מאסר שלוש שנים; לענין זה, "חדירה לחומר מחשב" - חדירה באמצעות התקשרות או התחברות עם מחשב, או על ידי הפעלתו, אך למעט חדירה לחומר מחשב שהיא האזנה לפי חוק האזנת סתר, התשל"ט-1979.

לתחילת העמוד 5. חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת
 • העושה מעשה האסור לפי סעיף 4 כדי לעבור עבירה על פי כל דין, למעט על פי חוק זה, דינו - מאסר חמש שנים.

לתחילת העמוד 6. פעולות אסורות בתוכנה
 • (א) העורך תוכנה באופן שהוא מסגלה לבצע פעולה מהפעולות המפורטות להלן, במטרה לבצען שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים;

  1. שיבוש פעולתו התקינה של מחשב או הפרעה לשימוש בו;

  2. מחיקת חומר מחשב, גרימה לשינוי בו, שיבושו בכל דרך אחרת או הפרעה לשימוש בו;

  3. פעולות שתוצאתן מידע כוזב או פלט כוזב, כהגדרתם בסעיף 3(ב);

  4. חדירה לחומר מחשב, כהגדרתה בסעיף 4, הנמצא במחשב;

  5. האזנת סתר, כהגדרתה בחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979;

  6. פגיעה בפרטיות כאמור בסעיף 2 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

  (ב) המפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב של אחר סיסמה, קוד גישה או מידע דומה, כדי שתבוצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א) שלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים.

  (ג) המפיץ או מציע לציבור, המעביר לאחר, המחדיר למחשב של אחר או המתקין במחשב של אחר תוכנה או התקן אשר סוגלו לבצע פעולה מהפעולות המנויות בסעיף קטן (א), כדי שתבוצע פעולה כאמור שלא כדין, דינו - מאסר חמש שנים.