חוק הגנת הפרטיות - תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981

לתחילת העמוד תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. סדרי בקשות לעיון במידע
 • המבקש לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע, יגיש לבעל מאגר המידע או למחזיקו בקשה בכתב, חתומה בידו שתכלול את הפרטים המפורטים בטופס שבתוספת הראשונה; היה המבקש נתון להשגחת אפוטרופוס תוגש הבקשה בכתב בידי האפוטרופוס בשמו של המבקש תוך מילוי הפרטים בטופס שבתוספת הראשונה בשינויים המתאימים.

לתחילת העמוד 2. מקום העיון במידע
 • (א) ניתן לעיין במידע, בתדפיס או במצג, במקום הישוב שבו נמצא המאגר ובשעה משעות היום שקבע לכך הבעל או המחזיק של מאגר המידע, ובלבד שהמועד יחול תוך 30 ימים מיום שנתקבלה הבקשה לעיון; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב-15 ימים נוספים.

  (ב) דין מסירה אישית של תדפיס של המידע למבקש העיון כדין מתן זכות עיון במידע.

לתחילת העמוד 3. סדרי העיון
 • המעיין במידע בתחומי מאגר המידע -

  (1) לא יגרום נזק למכשיר המשמש להצגת המידע;

  (2) לא יגרום קרע בגוף תדפיס שנמסר לעיונו;

  (3) לא ירשום או ימחוק בתדפיס, לא יצמיד לו כל גוף זר ולא ילכלך אותו;

  (4) לא יוציא תדפיס מרשות הבעל או המחזיק של מאגר המידע ללא קבלת רשותו.

לתחילת העמוד 4. דחיית בקשה לעיון
 • בעל מאגר מידע או מחזיקו רשאי לדחות בקשה לעיון מנימוקים אלה:

  (1) על המידע חלות הוראות סעיף 13(ה) לחוק;

  (2) מאגר המידע הוא לשכת שירות המעבדת ומחסינה מידע בעד לקוחותיה - אם הפנה את המבקש לבעל המידע שלמענו הוא מבצע את שירותי העיבוד או ההחסנה;

  לענין תקנה זו, "לשכת שירות" - מאגר שמטרתו העיקרית עיבוד נתונים אוטומטי לציבור הרחב תמורת תשלום.

לתחילת העמוד 5. הודעה על סירוב
 • (א) סירב בעל או מחזיק של מאגר מידע להתיר עיון במידע, יודיע על כך למבקש תוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, בטופס המפורט בתוספת השניה; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב-15 ימים נוספים.

  (ב) דין אי מתן תשובה למבקש תוך התקופה הנזכרת בתקנת משנה (א) כדין הודעת סירוב.

לתחילת העמוד 6. תשלום בעד העיון
 • המבקש לעיין במידע כאמור בתקנות אלה ישלם לבעל או למחזיק של מאגר המידע תשלום בסך 20 שקלים.

לתחילת העמוד 7. בקשה לתיקון מידע או מחיקתו
 • המבקש לעיין במידע כאמור בתקנות אלה ישלם לבעל או

  (א) בקשה לתיקון מידע או למחיקת מידע שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, תוגש במכתב רשום לפי מען בעל המאגר, ואם הוא תושב חוץ - לפי מען מחזיק המאגר; נענה בעל המאגר לבקשה, יודיע על התיקון או המחיקה למבקש ולכל מי שקיבל ממנו את המידע תוך שלוש השנים שקדמו לתיקון או למחיקה.

  (ב) סירב בעל מאגר המידע או מחזיקו, לפי הענין, לתקן או למחוק את המידע כמבוקש, יודיע על כך למבקש תוך 30 ימים מיום קבלת הבקשה; הרשם רשאי להאריך תקופה זו לענין מסויים או למאגר מסויים ב-15 ימים נוספים.

  (ג) דין אי מתן תשובה למבקש תוך התקופה הנזכרת בתקנת משנה (ב) כדין הודעת סירוב.מחזיק של מאגר המידע תשלום בסך 20 שקלים.

לתחילת העמוד 8. הגשת ערעור
 • על סירוב לאפשר עיון במידע כאמור בתקנה 5 או לתקן או למחוק מידע כאמור בתקנה 7 רשאי המבקש לערער לבית משפט השלום שבאזור שיפוטו נמצא המאגר, תוך 30 ימים מיום הודעת הסירוב.

לתחילת העמוד 9. המשיב בערעור
 • המשיב בערעור יהיה בעל מאגר המידע או מחזיקו.

לתחילת העמוד 10. צורת הערעור
 • (א) הערעור יוגש ויתברר בהתאם לפרק כ' לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984.

  (ב) נתקבל הערעור יהיו מועדי עיון, תיקון או מחיקה כפי שיקבע בית המשפט.

לתחילת העמוד 11. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה ביום י"ב באלול התשמ"א (11 בספטמבר 1981).

לתחילת העמוד תוספת ראשונה (תקנה 1)
 • אל: בעל מאגר המידע או מחזיקו

  (שם המאגר ומענו .....................................................)

  אני הח"מ (שם מלא) ..........................ת"ז מס' ..................

  שם האב ..................................

  מעני ............................................מיקוד ...............


  1. סבור מהנמוקים הבאים כי נתונים על אודותיו מצויים בהחזקתכם:

  ...................................................................

  ...................................................................


  2. אני מבקש כי תאפשרו לי/לבא כוחי * .................../לעיין במידע על אודותיו המצוי במאגר המידע שברשותכם: **

  על: אישיותי;

  מעמדי האישי;

  צנעת אישותי;

  מצבי הכלכלי;

  הכשרתי המקצועית;

  דעותי ואמונותי;

  אני מבקש כי תתירו לד"ר ......................................
  לעיין במידע אודות מצב בריאותי.

  * ...................................

  תאריך .................... .........................
  חתימת המבקש


  * נא לצרף יפוי כח בכתב.
  ** נא לסמן המידע המבוקש.

לתחילת העמוד תוספת שניה (תקנה 5)
 • אל: ..................................


  בתשובה לבקשתך מיום ............... לעיון במידע על אודותיך הנני להודיעך:


  1. תוכל לסור ולעיין בכל המידע המצוי על אודותיך ברשותנו שיוצג בפניך/על
  ידי קבלת תדפיס של המידע ** ביום ............ בשעה........ ב.........
  תמורת תשלום בסך ................
  ואני הח"מ מצהיר בזה כי המידע שיוצג/שימסר לך הוא המידע השלם והנכון
  שברשותנו. נא להביא עמך תעודת זהות לצרכי הזדהות.


  2. לא תוכל לעיין במידע מהטעם:

  * אין ברשותנו מידע כמבוקש.
  * אין מוטלת עלינו חובה למסור לך את המידע המבוקש שכן המידע אינו
  "מידע" כמשמעותו בסעיף 7 לחוק. **
  * המידע חסוי מטעמים המפורטים בסעיף 13(ה) לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן - החוק). ***


  3. אנו משמשים לשכת שירות בלבד לענין המידע המבוקש.

  עליך להפנות בקשתך לבעל המידע שהוא: ...............................

  ומענו ............................................................

  תאריך ......................... ..................................
  חתימת הבעל או המחזיק של מאגר המידע

  השם ..............................

  התואר ............................
  --------------------------------------------------------------------------------------------
  * מחק את המיותר.

  ** להלן נוסח הגדרת מידע בסעיף 7 לחוק: ""מידע - נתונים על אישיותו של אדם, מעמדו האישי, צנעת אישיותו, מצב בריאותו, מצבו הכלכלי, הכשרתו המקצועית, דעותיו ואמונתו."

  *** לפי סעיף 13(ה) לחוק אין זכות עיון במידע המצוי במאגר של רשות בטחון כמשמעותה בסעיף 19(ג) לחוק, במאגר של רשות מס כמשמעותה בחוק לתיקון דיני מסים (חלופי ידיעות בין רשויות מס), התשכ"ז-1967, או כשבטחון המדינה, יחסי חוץ שלה או הוראות חיקוק מחייבים שלא לגלות לאדם מידע שעליו.