חוק הגנת הפרטיות - צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ"ח-1998

לתחילת העמוד צו הגנת הפרטיות (קביעת רשות חקירה), התשנ"ח-1998
לתחילת העמוד 1. קביעת רשויות מוסמכות לחקור
  • כל אחד מן הגופים המפורטים להלן הוא רשות מוסמכת לחקור על-פי דין בעבירה, אשר זכות העיון לפי סעיפים 13(א) לחוק אינה חלה על מאגרי המידע שברשותה, כמפורט לצד שמה להלן:

    (1) המחלקה לחקירות שוטרים במשרד המשפטים - אודות חקירות ואכיפת החוק;

    (2) רשות ניירות ערך - עודות חקירות בלבד;

    (3) רשות ההגבלים העסקיים - אודות חקירות בלבד.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתו של צו זה 30 ימים מיום פרסומו.