חוק הגנת הפרטיות - צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986

לתחילת העמוד צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), התשמ"ו-1986
לתחילת העמוד 1. קביעת גופים ציבוריים
 • כל אחד מן הגופים המפורטים להלן בטור א' הוא גוף ציבורי לענין פרק ד' לחוק, והוא רשאי בכפוף להוראות הפרק האמור, לקבל מידע וידיעות, למעט מידע עודף כמשמעותו בסעיף 23ח לחוק, מן הסוגים כמפורט לצדו בטור ב':

  טור א'
  הגוף
  טור ב'
  סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל
     
  (1) בית חולים כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940

  א. ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול בו.
  א1. לגבי מי שהגיע לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, פרטים אלה:
  (1) תאריך לידה;
  (2) ארץ לידה;
  (3) ארץ לידת ההורים;
  (4) תאריך עליה - אם טרם חלפו 12 חודשים מיום העליה לארץ;
  (5) תאריך פטירה.

  ב. אם הוא בית חולים אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 - גם פרטים אלה לצרכי מחקר:

  (1) שם משפחה ושם פרטי
  (2) מען מלא
  (3) מס' תעודת זהוי
  (4) תאריך לידה
  (5) מצב בריאות
  (6) מין
  (7) ארץ מוצא
  (8) תאריך עליה לארץ

  (2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994

  (א) ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול בו

  (א1) לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים, פרטים אלה:
  (1) תאריך לידה;
  (2) ארץ לידה;
  (3) ארץ לידת ההורים;
  (4) תאריך עליה - אם טרם חלפו 12 חודשים מיום העליה לארץ;
  (5) תאריך פטירה;
  (6) מין;
  (7) כתובת;
  (8) תאריך עדכון כתובת.

  (ב) רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר תעודת זהות של כל מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים.

  (ג) לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים ונפגע בתאונת דרכים, פעולת איבה או תאונת עבודה, פרטים אלה:
  (1) תאריך ומקום הפגיעה;
  (2) ציון סוג הפגיעה - תאונת דרכים, פעולת איבה, או תאונת עבודה;
  (3) לגבי תאונת דרכים - פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה, לרבות חברות הביטוח ומספרי פוליסות הביטוח, וכן פרטי הנהגים המעורבים בתאונה: שם, כתובת ומספר זהות.

  (ד) לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא ניצול שואה הזכאי להטבות מקופת החולים לפי דין או הסכם, למעט ניצול שואה שהודיע בכתב לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע - שם משפחה, שם פרטי, ומס' תעודת זיהוי; בפסקת משנה זו, "הסכם" - הסכם בין מדינת ישראל לבין קופת חולים, וכן הסכם אחר, לרבות הסכם עם החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה, שאישר שר המשפטים לעניין פסקת משנה זו בהודעה ברשומות.

  (ה) מידע לצורך מתן הנחות לפי דין, לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא מקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), השתנ"ה-1995 (להלן - חוק הביטוח הלאומי), למעט מקבל קצבת זקנה לנכה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע - שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

  (ו) מידע לצורך מתן הנחות לפי דין, לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן - חוק הבטחת הכנסה), שהתקיים בו האמור בסעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, למעט מקבל גמלה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע - שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

  (3) מוסד שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה פרטים אלו לצרכי מחקר: 
  (1) שם משפחה ושם פרטי
  (2) מען מלא
  (3) מס' תעודת זהוי
  (4) תאריך לידה
  (5) מין
  (6) ארץ מוצא
  (7) תאריך עליה לארץ
  (4) ארגון נכי צה"ל, 

  א. לצורך ניהול פעילות הארגון בנוגע לחבריו, לגבי נכה שקצין תגמולים מנכה מתגמולו דמי חברות לטובת ארגון לפי סעיף 14 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (להלן – חוק הנכים) –

  (1) שם משפחה ושם פרטי;
  (2) מספר תביעה באגף שיקום נכים;
  (3) מספר זהות;
  (4) תאריך לידה;
  (5) דרגת נכות;
  (6) מועד תחילת הזכאות;
  (7) מועד תום זכאות;
  (8) מען מלא;
  (9) מחוז השיקום המטפל בנכה.


  ב. לצורך אימות זהות הנכים שמנוכים בעדם דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי או בביטוח סיעוד הדדי לפי סעיף 14 לחוק הנכים (להלן – הסדרי הביטוח), ולצורך ניהול הסדרי הביטוח, לגבי נכה שמנוכים בעדו דמי השתתפות כאמור –

  (1) שם משפחה ושם פרטי;
  (2) מספר זהות;
  (3) סוג הביטוח שבשלו מבוצע הניכוי;
  (4) אם מנוכים בעדו דמי ביטוח חיים –
  (א) האם נפטר;
  (ב) תאריך הפטירה

  (5) (א) יד לבנים - ארגון להנצחת הגיבורים, רח' ויצמן 95 תל-אביב, ת"ד 21004 (ב) העמותה למען ציבור שאירי חללי מערכות ישראל  א. שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא בן משפחה של חייל שנספה במערכה (אלמנה, יתום, הוריו של נספה)
  ב. שם משפחה ושם פרטי של החלל
  ג. תאריך לידת הזכאי
  ד. מס' תביעה באגף השיקום
  ה. מס' תעודת זהוי
  ו. מען מלא
  ז. הלשכה המחוזית המטפלת בזכאי
  ח. האם התביעה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950, הוכרה או נדחתה.
  (6) א. ההסתדרות הכללית החדשה 
  ב. הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל
  ג. הסתדרות הפועל המזרחי בישראל
   א. שם משפחה קודם של החבר
  ב. מין
  ג. שם האב ושם האם
  ד. תאריך לידה
  ה. מען המגורים
  (7) א. הסוכנות היהודית לארץ ישראל (להלן - הסוכנות) 
  ב. ההסתדרות הציונית העולמית (להלן - ההסתדרות הציונית)
   א. שם פרטי ושם משפחה
  ב. ארץ מוצא
  ג. מספר תעודת זהות ומספר תעודת עולה
  ד. תאריך כניסה לישראל ותאריך קבלת מעמד עולה
  ה. גיל
  ו. מען
  ז. דרך הגעה ארצה
  ח. פרטי השכלה ומקצוע
  ט. פרטי מימון או סיוע כספי או אחר שניתן מאת המשרד לקליטת העליה או גופים ציבוריים אחרים
  י. פרטים ממשרד הפנים על הוצראת דרכון או תעודת מעבר לעולה שקיבל סיוע מהסוכנות או מההסתדרות הציונית או על חידושם יא. מטען - נפח המטען ומשקלו, שם האניה המובילה, תאריך יציאת המטען מארץ המוצא, תאריך כניסת המטען לארץ ומקום אחסונו.
  (8) הסתדרות עובדי וגמלאי המדינה  א. שם פרטי ושם משפחה
  ב. שם האב
  ג. מספר תעודת זהות
  ד. מען מגורים
  ה. סוג הדירוג המקצועי שאליו משתייך העובד או הגמלאי
  ו. המשרד הממשלתי או התאגיד הסטטוטורי שבו עובד העובד או שבו עבד העובד קודם לפרישתו לגמלאות.
  (9) ארגון יציג כהגדרתו בסעיף 4א לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970  א. שם משפחה ושם פרטי של הנפגע
  ב. שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא בן משפחה של נספה בפעולות איבה
  ג. מספר תעודת זהות
  ד. כתובת ומספר טלפון
  ה. תאריך הפגיעה
  (10) מאגר הונאות ביטוח, כמשמעותו בסעיף 11א לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970  א. לגבי רכב - מספר רישוי,מספר השלדה נפח מנוע, סוג הרכב, קוד הדגם, היצרן, שנת ייצור הרכב,משקל הרכב, הספק המנוע, מספר הנוסעים, הימצאות מערכת abs, מספר כריות אוויר ברכב, תאריך ושעת ביטול רישיון הרכב, תאריך ושעת רישום גניבה או מציאת הרכב;
  ב. לגבי השימוש ברכב - סוג השימוש ברכב, אבזרים המחוברים לרכב הקשורים לשימוש שנעשה בו;
  ג. לגבי מי שמבקש שתוצא לו פוליסה, נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים, או מבוטח כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004 - שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב, מספר זהות או מס' דרכון או מספר ח"פ, מין, תאריך לידה, כתובת, מועד קבלת רישיון נהיגה, דרגת רישיון הנהיגה במועד התאונה או מועד רכישת הפוליסה, מועדי שלילת רישיון הנהיגה ותקופות השלילה, תאריך עדכון רישיון הנהיגה, סוג המעורב באירוע (נהג, נוסע, הולך רגל, נפגע), תאריך תאונת הדרכים, סיבת התאונה, מקום התאונה, שעת התאונה, מספר פצועים, חומרת הפגיעה (קל, בינוני, קשה), יעד הפינוי, מרחק לפינוי, משך הפינוי, שם בית החולים, שם קופת החולים, תאריך הגשת תביעה לביטוח הלאומי, מספר תיק בביטוח לאומי, אישור הכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה;
  ד. לגבי נוסעים ברכב המעורב בתאונה, שאינם מבוטחים - שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב, מספר זהות או מספר דרכון או מספר ח"פ, מין, תאריך לידה, כתובת.
  (11) מאגר מידע סטטיסטי כמשמעותו בסעיף 11א לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970  א. פרטי המידע המפורטים בפסקה (10)א ובפסקה (10)ב.
  ב. לגבי מי שמבקש שתוצא לו פוליסה או מבוטח כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004 - מספר זהות או מספר דרכון, מין, תאריך לידה, כתובת, מועד קבלת רישיון נהיגה, מועדי שלילת רישיון הנהיגה ותקופות השלילה, תאריך עדכון רישיון הנהיגה.
  (12) בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ  פרטים אלה לצורך מתן הנחות לפי תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק), התשס"ז-2007, או תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011, לפי העניין:
  א. לגבי מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה למעט מקבל גמלה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע כי הוא אינו מנוי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ או כי הוא מתנגד למסירת המידע - שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות; 
  ב. לגבי מי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, למעט מקבל קצבה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע כי הוא אינו מנוי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ או כי הוא מתנגד למסירת המידע - שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.
  (13) מרשם תורמי מוח עצם שקיבל היתר לפי סעיפים 6 ו-19(א) לחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011 

   סוג מידע וידיעות וידיעות שרשאי הגוף לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה:

  (א) לגבי נבדק בבדיקת התאמה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011, או הפועל מכוח סעיף 19(ב) לחוק האמור.

  (1) לצורך איתורו של נבדק, אשר נמצאה התאמה בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם - מען המגורים;
  (2) האם נפטר;

  (ב) לגבי נבדק בבדיקת התאמה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע״א 32011- , אשר במועד תחילתו של צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2018, נכלל במרשם תורמי מוח עצם לפי חוק מרשם תורמי מוח עצם, לצורך איתורו של נבדק כאמור אשר נמצאה התאמה בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם, ולאחר שהגוף המנוי בטור א׳ לפסקה זו לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות הפרטים שבידיו ובאמצעים סבירים אחרים ולאחר שבחן את הצורך בקבלת המידע בשים לב לרגישותו, והכול, אם הנבדק לא הודיע על התנגדותו למסירת המידע - 

  (1) מספר טלפון;
  (2) לאחר שהגוף המנוי בטור א׳ לפסקה זו לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות הפרטים שבידיו, לרבות מספר טלפון של הנבדק - שם פרטי של הוריו, אחיו או ילדיו הבגירים של הנבדק, ומספר הטלפון של הקרוב האמור, בלא ציון קרבת המשפחה, ובלבד שלא יימסרו פרטיהם של יותר מ– 5 קרובי משפחה כאמור; מורשי הגישה לעניין המידע האמור בפסקת משנה זו יהיו מנהל מרשם תורמי מוח עצם או סגנו, בלבד.

  (14) ועידת התביעות החומריות של יהודים נגד גרמניה.

  א. לגבי ניצול שואה, המקבל קצבה חודשית המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה, כהגדרתו בחוק הטבות לניצולי שואה, התשס"ז- 2007, לצורך הוכחת חיים -

  (1) האם נפטר;
  (2) תאריך פטירה.

  ב. לגבי מי זכאי או עשוי להיות זכאי לקבלת סיוע למימון תוספת שעות סיעוד, הניתן לניצולי שואה ולמי שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, לצורך מתן סיוע כאמור –

  (1) האם זכאי לקבלת גמלת סיעוד בשיעורים כאמור בסעיף 224(א) או (ב) לחוק הביטוח הלאומי, והאם מקבל גמלה זו בעין או בכסף;

  (2) אם זכאי לקבל גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – שיעור הזכאות ומועד תחילת הזכאות;

  (3) אם הופסקה זכאותו לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – מועד הפסקת הזכאות, וכן האם נפטר ומועד הפטירה;

  (4) האם אין בידו היתר או שההיתר הותלה והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד, בהתאם לאמור בסעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי;

  (5) אם זכאי לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) בכסף – מספר חשבון הבנק שאליו מועברים התשלומים לפי סעיף 224(ב) לחוק הביטוח הלאומי;

  (6) שמו של בן משפחתו או אפוטרופסו, ומספר הטלפון של בן משפחה או אפוטרופוס כאמור, כפי שנמסרו למוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה לגמלת סיעוד לפי סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי;

  (7) שם פרטי ושם משפחה, ארץ מוצא, מין, תאריך לידה, מספר זהות, מען מגורים, מספר טלפון;

  (8) האם הוכר כניצול שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007;

  (9) שם ספק הסיעוד לטיפול אישי בבית;

  (15) הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל

  א. לצורך מתן סיוע למימון תוספת שעות סיעוד מאת הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (להלן – הקרן) לניצולי שואה הזכאים לכך, לגבי ניצול שואה שפנה אל הקרן בבקשה לקבלת סיוע כאמור ולגבי ניצול שואה המקבל סיוע כאמור –
  (1) האם זכאי לקבלת גמלת סיעוד בעין בשיעורים כאמור בסעיף 224(א)(1א) או (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);
  (2) אם זכאי לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – שיעור הזכאות ומועד תחילת הזכאות;
  (3) אם הופסקה זכאותו לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – מועד הפסקת הזכאות וכן – האם נפטר;

  בפסקת משנה זו, "סיוע למימון תוספת שעות סיעוד" - סיוע כספי הניתן בידי הקרן באופן קבוע להשתתפות בתשלום בעד שירותי סיעוד כהגדרתם בפרק י' לחוק הביטוח הלאומי, נוסף על גמלת הסיעוד המשולמת לפי הפרק האמור.

  ב. לצורך מתן החזר הוצאות רפואיות או מתן סיוע אחר, לניצולי שואה הזכאים לכך, לגבי ניצול שואה שביקש לקבל מן הקרן החזר כאמור ונמצא זכאי לקבלו, ולגבי ניצול שואה המקבל מן הקרן סיוע אחר –
  (1) האם נפטר;
  (2) תאריך הפטירה;
  בפסקת משנה זו, "סיוע אחר" – סיוע במימון עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז או סיוע במימון לחצן מצוקה.

  (16) הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית

  שם משפחה, שם פרטי וכתובת של מי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, אשר לרווחתו מעבירה המדינה סכום כסף לידי הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית (ע"ר) שמספרה 580545614 לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח (17 באפריל 2008), כפי שתוקן בהחלטת ועדת המעקב מיום ז' בניסן התשע"ג (18 במרס 2013), וכנוסחו מזמן לזמן, וזאת לשם יצירת קשר עמו, ומתקיימים לגביו כל המפורטים להלן, למעט אם הוא הודיע לגוף הציבורי המעביר את המידע, כי הוא מתנגד למסירת המידע:

  (1) ערב פרישתו מהשירות משכורתו חושבה לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג מהדירוגים שמייצגת הסתדרות העובדים הכללית החדשה;
  (2) משתלמת לו גמלה עקב פרישתו מהשירות.

   (17) קרן פנסיה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005. לצורך בדיקת זכאות להמשך קבלת קצבה לגבי מקבל קצבה מקרן הפנסיה - אם מקבל הקצבה שוהה מחוץ לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לפי הנתונים שבידי רשות האוכלוסין וההגירה. 
לתחילת העמוד 2. תחילה
 • תחילתו של צו זה ביום ג' בטבת התשמ"ו (15 בדצמבר 1985).