חוק הגנת הפרטיות - פרק א': פגיעה בפרטיות

לתחילת העמוד פרק א': פגיעה בפרטיות
לתחילת העמוד 1. איסור הפגיעה בפרטיות
 • לא יפגע אדם בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.

לתחילת העמוד 2. פגיעה בפרטיות מהי
 • פגיעה בפרטיות היא אחת מאלה:

  (1) בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת;

  (2) האזנה האסורה על פי חוק;

  (3) צילום אדם כשהוא ברשות היחיד;

  (4) פרסום תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו;

  (4א) פרסום תצלומו של נפגע ברבים שצולם בזמן הפגיעה או סמוך לאחריה באופן שניתן לזהותו ובנסיבות שבהן עלול הפרסום להביאו במבוכה, למעט פרסום תצלום בלא השהיות בין רגע הצילום לרגע השידור בפועל שאינו חורג מהסביר באותן נסיבות; לעניין זה, "נפגע" - מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית עקב אירוע פתאומי ושפגיעתו ניכרת לעין;

  (5) העתקת תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או שימוש בתכנו, בלי רשות מאת הנמען או הכותב, והכל אם אין הכתב בעל ערך היסטורי ולא עברו חמש עשרה שנים ממועד כתיבתו; לענין זה, "כתב" - לרבות מסר אלקטרוני כהגדרתו בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001.

  (6) שימוש בשם אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו, לשם ריווח;

  (7) הפרה של חובת סודיות שנקבעה בדין לגבי עניניו הפרטיים של אדם;

  (8) הפרה של חובת סודיות לגבי עניניו הפרטיים של אדם, שנקבעה בהסכם מפורש או משתמע;

  (9) שימוש בידיעה על עניניו הפרטיים של אדם או מסירתה לאחר, שלא למטרה שלשמה נמסרה;

  (10) פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך פגיעה בפרטיות לפי פסקאות (1) עד (7) או (9);

  (11) פרסומו של ענין הנוגע לצנעת חייו האישים של אדם, לרבות עברו המיני, או למצב בריאותו, או להתנהגותו ברשות היחיד.

לתחילת העמוד 2א. פרסום תצלום של נפטר
 • (א) לעניין חוק זה רואים כפגיעה בפרטיות גם פרסום ברבים של תצלום גופת אדם גלויה באופן שניתן לזהותה, אלא אם כן התקיים אחד מאלה:

  1. אותו אדם הסכים בחייו לפגיעה כאמור;
  2. חלפו 15 שנים ממעוד פטירתו של אותו אדם;
  3. התקבלה הסכמה לפגיעה כאמור מאת הראשון מבין המפורטים בפסקאות משנה (א) עד (ד), שעודו בחיים, ובלבד שהנפטר לא התנגד בחייו לפגיעה כאמור וילדו או הורהו לא הודיע למפרסם או לאחר מטעמו כי הוא מתנגד לפרסום:
   (א) בן זוגו;

   (ב) כל ילדיו;

   (ג) הוריו;

   (ד) כל אחיו;

  4. לא היו לנפטר קרובי משפחה המנויים בפסקה (3) ובית המשפט אישר את הפרסום.

  (ב) בן זוגו של נפטר, ילדו, הורהו או אחיו רשאים להגיש תובענה אזרחית בשל פרסום לפי סעיף זה.

לתחילת העמוד 3. הגדרת מונחים
 • לענין חוק זה -

  "אדם, לענין סעיפים 2, 7, 13, 14, 17ב, 17ג, 17ו,17ז,23א, 23ב ו-25" - למעט תאגיד;

  "הסכמה" - הסכמה מדעת במפורש או מכללא;

  "מחזיק, לענין מאגר מידע" - מי שמצוי ברשותו מאגר מידע דרך קבע והוא רשאי לעשות בו שימוש;

  "פרסום" - כמשמעותו בסעיף 2 לחוק איסור לשון הרע, התשכ"ה-1965;

  "צילום" - לרבות הסרטה.

  "שימוש" - לרבות גילוי, העברה ומסירה.

לתחילת העמוד 4. פגיעה בפרטיות - עוולה אזרחית
 • פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין (נוסח חדש), יחולו עליה בכפוף להוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 6. פגיעה בפרטיות - עבירה
 • הפוגע במזיד בפרטיות זולתו, באחת הדרכים האמורות בסעיף 2(1), (3) עד (7) ו-(9) עד (11), דינו - מאסר 5 שנים.