חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם - חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002

לתחילת העמוד חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ולבני משפחותיהם, התשס"ב-2002
לתחילת העמוד 1. מטרת החוק
 • חוק זה מטרתו להבטיח תשלום קצבאות לחיילי מילואים שנפגעו בתקופת שירותם עקב שירותם ולבני משפחותיהם של חיילי מילואים שנספו עקב שירותם, במקרים שחיילי המילואים או בני משפחותיהם אינם זכאים לקצבה מקופת גמל, או שזכאותם לקצבה מקופת גמל פחותה מזכויותיהם לפי חוק זה, והכל בהתאם להוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 2. הגדרות
 • בחוק זה -

  "דרגת נכות" - דרגת נכות שנקבעה לפי חוק הנכים;

  "דרגת נכות תפקודית" - דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית לפי הוראות סעיף 6(ג);

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

  ״חוק הפיקוח על קופות גמל״ - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס״ה-2005;

  "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

  "חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

  "חוק שירות הקבע" - חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

  "חייל מילואים" - מי ששירת בשירות מילואים;

  "חייל מילואים נכה" - חייל מילואים שנקבעה לו דרגת נכות בהתאם להוראות לפי חוק הנכים, ובלבד שהשירות כאמור בהגדרה "נכות" בחוק האמור היה שירות מילואים;

  "חייל מילואים שנספה" - חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות החיילים, ובלבד שהשירות כאמור באותה ההגדרה היה שירות מילואים;

  "חייל מילואים זכאי" - חייל מילואים שהתקיימו בו הוראות סעיף 3;

  "ממונה " - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע;

  "קופת ביטוח" - לענין עמית שכיר - כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל לרבות פוליסת ביטוח עתי בשל אבדן כושר עבודה הנרכש כהשלמה לקופת ביטוח, ולענין עמית עצמאי - כהגדרתה בחוק האמור לענין הזכויות הנובעות מתשלומים לקופת הביטוח אשר בעבורם היה העמית העצמאי זכאי לניכוי לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], לרבות פוליסת ביטוח עתי כאמור;

  "קופת גמל" - קופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת ביטוח וכן גמלאות פרישה המשולמות על פי חוק או על פי הסכם עבודה קיבוצי;

  "קופת גמל לקצבה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;

  "קופת גמל לתגמולים" - לענין עמית שכיר - כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל ולענין עמית עצמאי - כהגדרתה בחוק האמור לענין הזכויות הנובעות מתשלומים לקופת הגמל אשר בעבורם היה העמית העצמאי זכאי לניכוי לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

  "קצבה מקופת גמל" - כל תשלום חודשי, המשתלם באופן שוטף בידי קופת גמל לחייל מילואים זכאי או לשאירים זכאים לפי חוק זה, לרבות קצבה חודשית שהוונה וסכום הוני, קיים או עתידי, לפי ערכו החודשי בהתאם לכללי היוון שיקבע הממונה;

  "קצבה משלימה" - כמשמעותה בסעיף 8;

   

  "שאירים" - כמשמעותם בסעיף 21 לחוק שירות הקבע;

  "שאירים זכאים" - שאירים שהתקיימו בהם הוראות סעיף 4;

  "שירות מילואים" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון;

  "תקנות שירות הקבע" - תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א-1990.

לתחילת העמוד 3. חייל מילואים
 • בחוק זה -

  "דרגת נכות" - דרגת נכות שנקבעה לפי חוק הנכים;

  "דרגת נכות תפקודית" - דרגת נכות שקבעה ועדה רפואית לפי הוראות סעיף 6(ג);

  "חוק הביטוח הלאומי" - חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

  "חוק הנכים" - חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב];

  "חוק משפחות החיילים" - חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י-1950;

  "חוק שירות ביטחון" - חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

  "חוק שירות הקבע" - חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

  "חייל מילואים" - מי ששירת בשירות מילואים;

  "חייל מילואים נכה" - חייל מילואים שנקבעה לו דרגת נכות בהתאם להוראות לפי חוק הנכים, ובלבד שהשירות כאמור בהגדרה "נכות" בחוק האמור היה שירות מילואים;

  "חייל מילואים שנספה" - חייל שנספה במערכה כהגדרתו בחוק משפחות החיילים, ובלבד שהשירות כאמור באותה ההגדרה היה שירות מילואים;

  "חייל מילואים זכאי" - חייל מילואים שהתקיימו בו הוראות סעיף 3;

  "ממונה " - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק שירות הקבע;

  "קופת ביטוח" - לענין עמית שכיר - כמשמעותה בתקנות קופות גמל לרבות פוליסת ביטוח עתי בשל אבדן כושר עבודה הנרכש כהשלמה לקופת ביטוח, ולענין עמית עצמאי - כמשמעותה בתקנות האמורות לענין הזכויות הנובעות מתשלומים לקופת הביטוח אשר בעבורם היה העמית העצמאי זכאי לניכוי לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], לרבות פוליסת ביטוח עתי כאמור;

  "קופת גמל" - קופת גמל לקצבה, קופת גמל לתגמולים או קופת ביטוח וכן גמלאות פרישה המשולמות על פי חוק או על פי הסכם עבודה קיבוצי;

  "קופת גמל לקצבה" - כמשמעותה בתקנות קופות גמל;

  "קופת גמל לתגמולים" - לענין עמית שכיר - כמשמעותה בתקנות קופות גמל ולענין עמית עצמאי - כמשמעותה בתקנות האמורות לענין הזכויות הנובעות מתשלומים לקופת הגמל אשר בעבורם היה העמית העצמאי זכאי לניכוי לפי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש];

  "קצבה מקופת גמל" - כל תשלום חודשי, המשתלם באופן שוטף בידי קופת גמל לחייל מילואים זכאי או לשאירים זכאים לפי חוק זה, לרבות קצבה חודשית שהוונה וסכום הוני, קיים או עתידי, לפי ערכו החודשי בהתאם לכללי היוון שיקבע הממונה;

  "קצבה משלימה" - כמשמעותה בסעיף 8;

   

  "שאירים" - כמשמעותם בסעיף 21 לחוק שירות הקבע;

  "שאירים זכאים" - שאירים שהתקיימו בהם הוראות סעיף 4;

  "שירות מילואים" - כהגדרתו בחוק שירות ביטחון;

  "תקנות קופות גמל" - תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד- 1964;

  "תקנות שירות הקבע" - תקנות שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) (כללים ומבחנים לקביעת דרגת נכות), התשנ"א-1990.

לתחילת העמוד 4. שאירים
 • שאירים של חייל מילואים שנספה, שהתקיימו לגביהם כל הוראות סעיף זה, זכאים לקצבה:

  (1) הם שאירים שהוכרו כדין כזכאים לתגמולים לפי חוק משפחות החיילים;

  (2) חייל המילואים שנספה לא היה עמית בקופת גמל ערב מותו, או שהשאירים אינם זכאים לקצבה מקופת גמל.

לתחילת העמוד 5. המשכורת הקובעת - מהי
 • (א) "המשכורת הקובעת", לגבי חייל מילואים זכאי או לגבי שאירים זכאים - הגבוה מבין אלה:

  1. שכר העבודה הרגיל של עובד או ההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי לפי סעיף 273 לחוק הביטוח הלאומי, לפי העניין שהגיעו לחייל המילואים הנכה או לחייל המילואים הנספה במועד הארוע, שבשלו הוכר כנכה לפי חוק הנכים, או ערב מותו, לפי הענין, כשהוא מוכפל בשלושים;

  2. השכר הממוצע, כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי, במועד הארוע שבשלו הוכר חייל המילואים כנכה לפי חוק הנכים, או ערב מותו של חייל מילואים נספה, לפי הענין.

  (ב) המשכורת הקובעת תעודכן לפי מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

לתחילת העמוד 6. שיעור הקצבה
 • (א) הקצבה שתשולם לחייל מילואים זכאי תהיה בשיעור של עשרים אחוזים ממשכורתו הקובעת, בצירוף שלושה פרומיל ממנה לכל אחוז מדרגת נכותו התפקודית.

  (ב) הקצבה שתשולם לשאירים זכאים תהיה כאמור בסעיפים 22, 23 ו-26 עד 30
  לחוק שירות הקבע, בשינויים המחויבים מהוראות חוק זה.

  (ג) ועדה רפואית תקבע את דרגת נכותו התפקודית של חייל מילואים שנקבעה לו דרגת נכות לפי הוראות סעיף 3.

  (ד) הכללים והמבחנים לקביעת דרגת נכות, החלים על ועדה רפואית לפי חוק שירות הקבע ותקנות שירות הקבע, יחולו על הועדה הרפואית בקביעת דרגת נכות תפקודית לפי חוק זה, בכפוף לשינויים האלה:

  1. ההגדרה "פוסק רפואי", תהיה: "פוסק רפואי" - רופא מורשה כמשמעותו בפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ה-1976, ששמו כלול ברשימת פוסקים רפואיים שקבע שר הביטחון או מי שהוא הסמיכו לכך, בהתאם להוראות שבתוספת;

  2. דרגת הנכות תהיה כהגדרתה לפי חוק זה.

  (ה) ועדה רפואית רשאית, מנימוקים שיירשמו על ידה, לגבי מקרה חריג שתקבע ומטעמים של אבדן השתכרות בפועל של חייל מילואים זכאי, לסטות מהוראות סעיף קטן (ד) בדרך של קביעת דרגת נכות תפקודית גדולה ביותר ממחצית מדרגת הנכות שנקבעה לאותו חייל מילואים לפי חוק הנכים; קביעה כאמור תהיה לתקופה שתקבע הועדה הרפואית ושלא תעלה על שנה; הועדה הרפואית ראשית להאריך את התקופה האמורה ובלבד שכל הארכה לא תעלה על שנה, והיא רשאית, בכל עת, לשנות דרגת נכות תפקודית חריגה שנקבעה לפי הוראות סעיף קטן זה.

  (ו) (1) נגרמה לחייל המילואים הזכאי נכות המזכה אותו בזכויות לפי חוק זה ובשל כך נפגעה משכורתו הקובעת לפי סעיף 5 ומצא הממונה, כי השתכרותו בפועל לאחר הפגיעה והתגמולים המשתלמים לו לפי חוק הנכים בצירוף הקצבה המשולמת לו לפי חוק זה או הקצבה המשלימה בצירוף הקצבה מקופת גמל, פחותים באופן משמעותי לגביו ממשכורתו הקובעת לפי סעיף 5, רשאי הממונה, לאחר שנועץ בועדה הרפואית ומנימוקים שיירשמו, לקבוע לו שיעור קצבה העולה על האמור בסעיף קטן (א) ובלבד, שבכל מקרה השיעור הכולל המרבי לענין סעיף זה, לא יעלה על 70 אחוזים ממשכורתו הקובעת.


  (2) קביעת הממונה לפי סעיף קטן זה תהיה לתקופה שיקבע ובלבד שלא תעלה על שנה, ורשאי הוא לשנות את קביעתו אם התגלו עובדות חדשות או עובדות שלא היו ידועות לו בעת קבלת ההחלטה, או להאריך את התקופה האמורה לתקופות נוספות, ובלבד שכל תקופה לא תעלה על שנה.

לתחילת העמוד 7. ניכויים
 • על אף הוראות סעיף 6 על קצבה המשולמת לפי חוק זה יחולו הוראות סעיפים 14(ד), 31, 32 ו-33 לחוק שירות הקבע, בשינויים המחויבים מהוראת חוק זה.

לתחילת העמוד 8. קצבה משלימה לחייל מילואים נכה ולשאירי חייל מילואים שנספה שאינם זכאים לקצבה
 • (א) על אף הוראות סעיפים 3, 4 ו-6 קיבלו חייל המילואים הנכה או שאיריו של חייל המילואים הנספה קצבה מקופת גמל, במלואה או בחלקה, עקב הנכות או עקב הפטירה של חייל המילואים, ומצא הממונה כי התקיימו התנאים הקבועים בסעיף 3(א)(1) או 3(ב)(1) ו-(2), או בסעיף 4(1) - לפי הענין, וכי גובה הקצבה מקופת הגמל נמוך מגובה הקצבה, שהיתה משולמת לפי הוראות חוק זה אם חייל המילואים או שאיריו לא היו זכאים לקצבה מקופת גמל - תשולם לחייל המילואים או לשאיריו קצבה משלימה, בשיעור ההפרש שבין הקצבה שלה היו זכאים החייל או השאירים לפי חוק זה לבין הקצבה מקופת הגמל.

  (ב) תביעה לפי סעיף זה תוגש לפי הוראות סעיף 10, בשינויים המחויבים לפי הענין.

לתחילת העמוד 8א. תקרת הקצבה
 • (א) גובה הקצבה המשולמת לחייל מילואים נכה לפי סעיפים 3 ו– 6(א) או הקצבה המשלימה המשולמת לפי סעיף 8(א), לא יעלה על שיעור התגמול ליום לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, שהגיע לחייל המילואים הנכה במועד האירוע שבשלו הוכר כנכה לפי חוק הנכים, כשהוא מוכפל בשלושים, כפול שיעור הקצבה בהתאם לסעיף 6(א) אשר לו זכאי חייל מילואים נכה.


  (ב) גובה הקצבה המשולמת לשאיריו של חייל מילואים שנספה, לפי סעיפים 4 ו– 6(ב) או הקצבה המשלימה המשולמת לפי סעיף 8(א), לא יעלה על שיעור התגמול ליום לפי פרק י"ב לחוק הביטוח הלאומי, שהגיע לחייל המילואים הנספה ערב מותו, כשהוא מוכפל בשלושים, כפול שיעור הקצבה בהתאם לסעיף 22 לחוק שירות הקבע.


  (ג) ניכויים והפחתות מקצבת הנכות או מקצבת השאירים כאמור בסעיפים 6(ב) ו–7, יבוצעו לאחר שהוחלה על הקצבאות התקרה לפי סעיף קטן (א) או (ב), לפי העניין.