חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז– 2016

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
  תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
  תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
  תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.

לתחילת העמוד תקנות חלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, התשע"ז– 2016
לתחילת העמוד פרק א': הגדרות
 • 1. הגדרות

  בתקנות אלה -

  "בקשה לרישום" – בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3 לחוק;

  "בקשה מלאה" – בקשה לרישום שצורפו לה המסמכים הנדרשים בתקנה 3;

  "הגשת בקשה" – מסירת בקשה לרישום לגוף משלם;

  "הערה" – כמשמעותה בסעיף 4(א) לחוק;

  "מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה" – מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה לפי הקבוע בהסדר החיסכון;

  "קליטת בקשה" – רישום במערכות של גוף משלם ולפיו נמסרה למשרדי הגוף המשלם בקשה לרישום.

לתחילת העמוד פרק ב': בקשה לרישום, קליטתה ורישומה
 • 2. הגשת בקשה לרישום

  (א) בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים תוגש לגוף המשלם לפי טופס 1 שבתוספת.

  (ב)  בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בפנסיה תקציבית או בקופת גמל מרכזית לקצבה תוגש לגוף המשלם לפי טופס 2 שבתוספת.

  (ג)  בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה תוגש לגוף המשלם לפי טופס 3 שבתוספת.

  (ד)  בקשה לרישום לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה תוגש לגוף המשלם לפי טופס 4 שבתוספת.

  (ה)  היתה סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס 1, 2, 3 או 4 שבתוספת לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה לרישום על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלה יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

   

  3. המסמכים שיצורפו לבקשה לרישום

   לבקשה לרישום יצורפו המסמכים האלה:

  (1) פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין;

  (2) צילום תעודת זהות של בן הזוג לשעבר.

   

  4. אופן הגשת הבקשה לרישום

   בקשה לרישום תוגש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

   

  5. מועדים לקליטת בקשה

   קליטת בקשה לרישום בגוף משלם תיעשה לא יאוחר מהמועדים האלה:

  (1) לגבי הסדר פנסיה תקציבית – שבעה ימי עסקים ממועד הגשתה של בקשה מלאה;

  (2) לגבי חלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים ולגבי חלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות שאינו הסדר פנסיה תקציבית – ארבעה ימי עסקים ממועד הגשת בקשה מלאה.

   

  6. מועדים לרישום בקשה

  גוף משלם ירשום ברישומיו הערה בדבר פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לא יאוחר מעשרים ימי עסקים ממועד הגשתה של בקשה מלאה.

לתחילת העמוד פרק ג': מתן הודעות ומועדים למסירתן
 • 7. הודעה בדבר רישום הערה

  (א)הודעת גוף משלם לחוסך ולבן זוגו לשעבר בדבר רישום הערה לפי סעיף 4(ג) לחוק תכלול, בין השאר, את הפרטים שנרשמו לפי סעיף 4(א) לחוק.

  (ב) לעניין הסדרי צבירת כספים והסדרי צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה, הודעה כאמור בתקנת משנה (א) תתייחס בנפרד לאופן חלוקת הכספים בכל אחד מחשבונות החוסך בקופת הגמל.

  (ג) נוסף על משלוח הודעה כאמור בדואר רשום גוף משלם רשאי לשלוח הודעה כאמור לחוסך ולבן זוגו לשעבר לכתובות דואר אלקטרוני שמסרו החוסך ובן הזוג לשעבר ובלבד שנתנו את הסכמתם לכך.

   

  8. הודעה על תחילת תשלום קצבה לבן זוג לשעבר

   נרשמה הערה לפי סעיף 4 לחוק לפני שהחלה להיות משולמת קצבה לחוסך –

  (1) לעניין הסדר חלוקת חיסכון בקרן ותיקה או בקופת ביטוח ישנה, גוף משלם ישלח הודעה לבן זוג לשעבר על מועד התשלום הצפוי של קצבת הפרישה לגמלאי, שישה חודשים לפני מועד הזכאות לקבלת קצבת פרישה ראשונה של גמלאי לפי הסכם החיסכון;

  (2) ביקש חוסך לדחות או להקדים את מועד פרישתו, ישלח הגוף המשלם הודעה, כאמור בפסקה (1), בתוך 7 ימי עסקים מהמועד שבו נודע לגוף המשלם על מועד פרישתו הצפוי של החוסך;

  (3) לעניין הסדר פנסיה תקציבית, גוף משלם ישלח הודעה לבן זוג לשעבר על מועד התשלום של קצבת הפרישה לגמלאי, בתוך ארבעה עשר ימי עסקים מהמועד שבו אישר הגוף המשלם את זכאותו של הגמלאי לקצבה;

  (4) הודעה כאמור בפסקה (1) תכלול פירוט של המסמכים הנדרשים לגוף המשלם לצורך ביצוע תשלום קצבה לבן זוג לשעבר.

   

  9. מתן הודעה על סייג להעברת חלק מיתרה צבורה

   לעניין חלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים, הודעה בדבר הסייג שבשלו נמנע גוף משלם מלהעביר כספים מיתרה צבורה של עמית לפי סעיף 12(א) לחוק תישלח לחוסך ולבן זוגו לשעבר במועדים כלהלן:

  (1) לגבי סייג מהסייגים כאמור בפסקאות (1) עד (4) בסעיף 12(א) לחוק – במועד שבו נשלחה ההודעה בדבר רישום הערה לפי סעיף 4(ג) לחוק;

  (2) לגבי סייג כאמור בפסקה (5) בסעיף 12(א) לחוק – במועד שבו נשלחה ההודעה בדבר רישום הערה לפי סעיף 4(ג) לחוק או בתוך שבעה ימי עסקים מהמועד שבו התקבל צו של בית משפט המונע את ההעברה, לפי המאוחר מביניהם.

   

  10. דוחות והודעות לבן זוג לשעבר של גמלאי

  א) עד היום החמישה עשר בחודש שבו החל גוף משלם להעביר לבן זוג לשעבר חלק מקצבת פרישה של גמלאי, ישלח גוף משלם לבן הזוג לשעבר שמועבר לו חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 13 או 14 לחוק דוח אשר יכלול את הפרטים האלה, לפי העניין:

  (1)  בהסדרי צבירת זכויות – סכום הקצבה המלאה לאחר הפחתה כמשמעותה בסעיף 16(א)(1) לחוק, אם ישנה;

  (2)  סך כל ההפחתה כמשמעותה בסעיף 16(א)(1) לחוק, אם ישנה;

  (3)  השיעור להעברה;

  (4)  הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה לפי סעיף 14 לחוק או לפי סעיף 13;

  (5)  היוון גמלאי חלק מקצבתו לסכום חד-פעמי לתקופה שאינה עולה על חמש שנים לפני מועד קליטת הבקשה, ובמועד שבו החל גוף משלם להעביר את קצבת הפרישה לבן זוג לשעבר טרם הסתיימה ההפחתה של חלק הקצבה המהוון מסכום הקצבה, יצוין השיעור שמנוכה מהקצבה של בן הזוג לשעבר בשל ההיוון ומשך התקופה שלגביה בוצע ההיוון;

  (6) בהסדרי צבירת זכויות – במקרה שבן זוג לשעבר התחייב לשאת במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר, יפורטו כללי התשלום כהגדרתם בסעיף 30(ב)(2)(ד) לחוק.

  (ב) נוסף על האמור בתקנת משנה (א), גוף משלם ישלח לבן זוג לשעבר של גמלאי, אחת לשנה לפחות, דוח תקופתי שיכלול את הפרטים שבתקנת משנה (א)(1) עד (4).

  (ג) לעניין תקנה זו, לא יובאו בחשבון סכומי קצבה שפסק הדין לחלוקת החיסכון אינו חל לגביהם.

   

   

   

לתחילת העמוד פרק ד': בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים
 • 11. דרכי ההודעה של בן הזוג לשעבר על בחירתו בהעברת סכום ממרכיב הפיצויים

  בן זוג לשעבר יודיע לגוף משלם על החלטתו בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים לפי החלופות המנויות בסעיף 6(ה)(1) לחוק, באמצעות טופס 5 שבתוספת.

לתחילת העמוד פרק ה': הוראת שעה ותחילה
 • 12. הוראת שעה

  על אף האמור בתקנה 6, בתקופה שעד יום י"ד באדר התשע"ח (1 במרס 2018), יראו כאילו במקום "לא יאוחר מעשרים ימי עסקים" נאמר "לא יאוחר משלושים ימי עסקים".

   

  13. תחילה

  תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן.

 • (תקנות 2 ו-11)

  טופס 1 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

  לכבוד,

  שם החברה המנהלת:______________

  הריני לעדכנך כי ביום __________ ניתן פסק דין בעניין חלוקת חיסכון פנסיוני. אבקש לרשום את פרטי פסק הדין בהתאם לפרטים שלהלן:

  פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

  פרטי החוסך

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

  פרטי פסק הדין*

  ערכאה

  מספר הליך

  תאריך מתן פסק דין

  משך התקופה המשותפת

  מועד הפירוד

  שיעור להעברה

   

   

   

   

   

   

   

  פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה

  סוג המוצר

  (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח)

  שם המוצר

  מספר חשבון

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  * יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

   אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:

  ____________.

  חתימת מגיש הבקשה:___________ תאריך: ____________

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר
  • פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין

  את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

   

   

  טופס 2 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בפנסיה תקציבית

  לכבוד,

  הממונה על תשלום הגמלאות/ מנהל בתי המשפט (הקף/י בעיגול לפי העניין)

  הריני לעדכנך כי ביום _______________ ניתן פסק דין בעניין חלוקת חיסכון פנסיוני. אבקש לרשום את פרטי פסק הדין בהתאם לפרטים שלהלן:

  פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

   

   

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

                         

  פרטי החוסך

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

                         

  פרטי פסק הדין*

  ערכאה

  מספר הליך

  תאריך מתן פסק דין

  משך התקופה המשותפת

  מועד הפירוד

  שיעור להעברה

   

   

   

   

   

   

   

  אנא הקף/י בעיגול את התשובה הנכונה:

  §         האם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של החוסך?

  כן / לא

  §         האם נקבע בפסק הדין כי החלק שיועבר לבן זוגו לשעבר של החוסך, במקרה של פרישת החוסך מעבודתו בשל מצב בריאות לקוי, יהיה מסכום קצבת הפרישה המגיעה לחוסך בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע החוסך לגיל אחר מגיל פרישת חובה, כאמור בסעיף 14(ב)(2)(ב) לחוק?

   

  כן / לא

  §         אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא 120 חודשים לפחות (סעיף 19(א) לחוק): 

  האם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לבחירה של העובד לקבל סכום חד-פעמי במקום קצבת פרישה, בהתאם להוראות הסדר החיסכון?

  כן / לא

   * יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

   

   אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:

  ____________.

  חתימת מגיש הבקשה:___________ תאריך: ____________

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר
  • פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין

  את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

   

   

  טופס 3 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בקרן ותיקה

  לכבוד,

  שם החברה המנהלת:_________________

  הריני לעדכנך כי ביום _______________ ניתן פסק דין בעניין חלוקת חיסכון פנסיוני. אבקש לרשום את פרטי פסק הדין בהתאם לפרטים שלהלן:

  פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

                         

  פרטי העמית בקופת הגמל

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

                         

  פרטי פסק הדין*

  ערכאה

  מספר הליך

  תאריך מתן פסק דין

  משך התקופה המשותפת

  מועד הפירוד

  שיעור להעברה

   

   

   

   

   

   

   

  אנא הקף/י בעיגול את התשובה הנכונה:

   

   

  §         האם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של החוסך?

  כן / לא

  §         אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא 120 חודשים לפחות (סעיף 19(א) לחוק): 

   

  (1) האם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו למשיכת כספים בידי העמית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מקצבה לסכום חד-פעמי?

  כן / לא

  (2) האם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לדחיית יציאת העמית לקצבה למועד המאוחר מהמועד שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה?

  כן / לא

   * יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

   

  אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:

  ____________.

  חתימת מגיש הבקשה:___________ תאריך: ____________

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר
  • פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין

  את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

   

   

  טופס 4 - בקשה לרישום פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לעניין צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה

  לכבוד,

  שם החברה המנהלת:_________________

  הריני לעדכנך כי ביום _______________ ניתן פסק דין בעניין חלוקת חיסכון פנסיוני. אבקש לרשום את פרטי פסק הדין בהתאם לפרטים שלהלן:

  פרטי מגיש הבקשה (בן הזוג לשעבר)

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

                         

  פרטי העמית בקופת הגמל

  שם פרטי

  שם משפחה

  מס' זהות/דרכון

  תאריך לידה

  מין

  שם משפחה (קודם)

   

   

   

   

   

   

  יישוב

  רחוב

  בית

  דירה

  מיקוד

   

   

   

   

   

  דוא"ל

  טלפון

  טלפון נייד

   

   

   

                         

  פרטי פסק הדין*

  ערכאה

  מספר הליך

  תאריך מתן פסק דין

  משך התקופה המשותפת

  מועד הפירוד

  שיעור להעברה

   

   

   

   

   

   

   

   

  אנא הקף/י בעיגול את התשובה הנכונה:

   

   

  אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא 120 חודשים לפחות (סעיף 19(א) לחוק): 

   

  (1) האם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו למשיכת כספים בידי העמית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מקצבה לסכום חד-פעמי?  

  כן / לא

  (2) האם נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו להעברת כספים לקופת גמל אחרת?

  כן / לא

   

  * יובהר כי אם קיימת סתירה בין פרטי פסק הדין כפי שצוינו בטופס זה לבין הפרטים הכתובים בפסק הדין, תיבחן הבקשה על בסיס הפרטים שבפסק הדין ופרטים אלו יירשמו בהערה, אם היא תירשם.

   

  פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה

  שם הפוליסה

  מספר פוליסה

   

   

   

   

   

   

    

   אני מסכים כי הודעות בקשר לבקשתי זו יישלחו לדואר האלקטרוני שלי בכתובת:

  ____________.

  חתימת מגיש הבקשה:___________ תאריך: ____________

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר
  • פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין.

   את הבקשה יש להגיש בדואר רשום או במסירה אישית לכתובת שפרסם הגוף המשלם באתר האינטרנט שלו לצורך הגשת בקשה לרישום.

   

   

  טופס 5 – בחירת בן הזוג לשעבר בדבר העברת סכום ממרכיב הפיצויים

  לכבוד,

   

  שם החברה המנהלת:______________

   

  פרטי המוצרים הפנסיוניים שלגביהם חלה הבקשה:

  סוג המוצר

  (קרן פנסיה/ קופת גמל/ קופת ביטוח)

  שם המוצר

  מספר אישור קופת גמל

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  אני מבקש כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחד מאלה:

   

  • למרכיב התגמולים בחשבון חדש בקופת הגמל _________ שבניהול החברה המנהלת _________;
  • ל"חשבון חדש" בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה ________ שבניהול החברה המנהלת _______;
  • משיכת כספי הפיצויים;

   

  שים לב, העברת הכספים מרכיב הפיצויים תיעשה לאחר שנוכה מהם מס  לפי הוראות הדין.

   

   

  הצהרה

  ידוע לי כי הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתי לעיל לאחר המועד שבו ייוודע לגוף המשלם כי בן/בת זוגי לשעבר זכאי למשוך את הכספים לפי דין או הסכם.

   

  חתימת מגיש הבקשה:___________ תאריך: ____________

   

   

  מסמכים שיש לצרף לבקשה:

  • פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או העתק נאמן למקור של פסק הדין
  • צילום ת.ז של בן הזוג לשעבר.