חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - פרק ו': הוראות שונות

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
  תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
  תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
  תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.

לתחילת העמוד פרק ו': הוראות שונות
לתחילת העמוד 27. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצועו של חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.

לתחילת העמוד 28. שמירת דינים
 • אין בהוראות חוק זה וכן בהוראות פרק ה' כפי שהוחלו בהסכם המאמץ את חוק הגמלאות כדי לגרוע מהוראות כל דין לעניין חלוקה בין בני זוג של תשלומים בשל פרישה מעבודה אשר לא נקבעו לגביהם הוראות לפי פרקים ג', ד' או ה', לרבות תשלומים כאמור בשל פרישה מעבודה הממומנים בידי המעסיק.

לתחילת העמוד 29. איסור התניה
 • (א) ההוראות לפי חוק זה וכן הוראות פרק ה' כפי שהוחלו בהסכם המאמץ את חוק הגמלאות אינן ניתנות להתניה.


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בני זוג רשאים להסכים ביניהם על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה, ובלבד שחלוקה כאמור לא תיעשה באמצעות גוף משלם ולא יחולו לגביה ההוראות לפי חוק זה.

לתחילת העמוד 30. תחילה, תחולה והוראות מעבר
 • (א) תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו (בסעיף זה – יום התחילה), והוא יחול גם לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה.


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

  (1) הוראות סעיף 22(א)(1)(א) לחוק זה, וכן הוראות סעיפים 4(א), 26, 27, 28(ה), 30, 31, 36 ו-37 לחוק הגמלאות, כנוסחם בסעיף 24 לחוק זה, והוראות סעיפים 21 עד 24, 25(ה) ו-26 עד 29 לחוק שירות הקבע, כנוסחם בסעיף 25 לחוק זה, יחולו לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בין עמית או עובד שאינו גמלאי ובין בן זוגו לשעבר שניתן לפני יום התחילה, רק בהתקיים שניים אלה:

  (א) העמית או העובד שאינו גמלאי כאמור לא נפטר לפני יום התחילה;

  (ב) בית המשפט או בית הדין שנתן את פסק הדין קבע ביום התחילה או לאחריו כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות;


  (2) הוראות סעיפים 14, 16 ו-22(א)(1)(ב) לחוק זה, וכן הוראות סעיפים 4(א), 21א, 28(א) עד (א1), 30, 31, 36 ו-27 לחוק הגמלאות, כנוסחם בסעיף 24 לחוק זה, והוראות סעיפים 14א, 21, 25(א) עד (א1) ו-26 עד 29 לחוק שירות הקבע, כנוסחם בסעיף 25 לחוק זה, יחולו רק לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה, רק בהתקיים כל אלה:

  (א) החוסך לא נפטר לפני יום התחילה;

  (ב) בית המשפט או בית הדין שנתן את פסק הדין קבע ביום התחילה או לאחריו כי משך התקופה המשותפת הוא 36 חודשים לפחות;

  (ג) לא התקיים סייג כאמור בסעיף 16(ב)(1) לחוק זה, בסעיף 21א(ב)(1) לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או בסעיף 14א(ב)(1) לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין; ואולם לעניין בחינת קיומו של סייג כאמור לא תובא בחשבון קביעת בית המשפט או בית הדין כאמור באותה פסקה שהיתה לפני יום התחילה;

  (ד)

  (1) לא התקיים סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת, או שהתקיים סייג כאמור והבקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני הוגשה עד יום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) (בפסקת משנה זו - המועד הקובע); הוגשה לפגוף המשלם, לאחר המועד הקובע, פסיקתה שנערכה לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שבקשה לרישום פרטיו הוגשה עד המועד הקובע, יראו את אותה פסיקה, לעניין פסקת משנה זו, כאילו הוגשה גם היא עד המ

  (2) נוסף על הפחתה כאמור בהוראות ההפחתה ממועד הקצבה ואילך - ניתנה התחייבות לגוף המשלם במלוא סכום ההפחתה לגבי העבר שישולם בהתאם לכללי התשלום; התחייבות כאמור תינתן במועד הגשת הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני, ואום בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מההתחייבות בתוך שבעה ימים מיום שהגוף המשלם הודיע לו בכתב מהו סכום ההפחתה לגבי העבר;

  (3) בפסקת משנה זו - לעניין זה –
  "סכום ההפחתה לגבי העבר" – הסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה של החוסך, בשיעור הקבע בתוספת בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר, בעד החודשים שקדמו להגשת הבקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, החל במועד הקבוע בהוראות ההפחתה בעבור תקופת העבר, ובתוספת מדד כקבוע בהוראות האמורות;

  "סייג להפחתה בשל הגשת בקשה מאוחרת" – סייג כאמור בסעיף 16(ב)(2) לחוק זה, בסעיף 21א(ב)(2) לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או בסעיף 14א(ב)(2) לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין;

  "הוראות ההפחתה בעבור תקופות העבר" – הוראות סעיף 16(א)(3) לחוק זה, בסעיף 21א(א)(3) לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או בסעיף 14א(א)(3) לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין;

  "הוראות ההפחתה ממועד קבלת הקצבה ואילך" – הוראות סעיף 16(א)(1) ו-(2) לחוק זה, סעיף 21א(א)(1) ו-(2) לחוק הגמלאות, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או סעיף 14א(א)(1) ו-(2) לחוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין;

  "כללי התשלום" – כל אלה:

  (1) ביצוע התשלום בסכום חד-פעמי או במספר תשלומים בתוך 12 חודשים ממועד הגשת הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני, וניתן להפחיתם מקצבה;

  (2) ביצוע התשלום בידי בן הזוג לשעבר, אלא אם כן קבעה הערכאה הראשונה או ערכאה אחרת שדנה בנושא חלוקת החיסכון הפנסיוני בין בני הזוג לשעבר, הוראות אחרות לעניין הנשיאה בתשלומים אלה; נקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שניתן לפני יום התחילה, על אף הוראות הסדר החיסכון, כי בן הזוג לשעבר זכאי לחלק מהחיסכון הפנסיוני לכל ימי חייו, לרבות לאחר מות החוסך, ישולמו הסכומים האמורים בחלקים שווים בידי החוסך ובן זוגו לשעבר;


  (3) ביטול סעיף 38 לחוק הגמלאות כאמור בסעיף 24 לחוק זה וביטול סעיף 30 לחוק שירות הקבע כאמור בסעיף 25 לחוק זה, לא יחולו לגבי מי שניתנה לו התחייבות לתשלום מזונות, על פי פסק דין או על פי הסכם בכתב שניתנו לפני יום התחילה.


  (ג) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפני יום התחילה, ולא מתקיים תנאי מהתנאים להגשת בקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות פרק ב', בהתאם לסעיף 42א לחוק הגמלאות כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה או בהתאם לסעיף 47א לחוק שירות הקבע כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין, רשאי בן הזוג לשעבר לפנות לערכאה הראשונה בבקשה להורות בדבר אופן חלוקת החיסכון הפנסיוני באמצעות הגוף המשלם לפי הוראות פרקים ב' עד ד', לפי הוראות חוק הגמלאות, כנוסחו בסעיף 24 לחוק זה, או לפי הוראות חוק שירות הקבע, כנוסחו בסעיף 25 לחוק זה, לפי העניין (בסעיף זה – החוקים המסדירים); מצאה הערכאה הראשונה כי ניתן לחלק את החיסכון הפנסיוני כך שהחיסכון הפנסיוני, כולו או חלקו, יחולקו באמצעות הגוף המשלם בהתאם להוראות החוקים המסדירים, יחולו הוראות אלה:

  (1) הערכאה הראשונה תיתן הוראות לעניין חלוקת החיסכון הפנסיוני, כולו או חלקו, באמצעות גוף משלם, ויראו את החלטתה כאמור כחלק מפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שהוראות החוקים המסדירים חלות לגביו בכפוף להוראות סעיף קטן (ב);

  (2) חלק החיסכון הפנסיוני שהערכאה הראשונה החליטה שלא ניתן לחלקו בין החוסך לבין בן זוגו לשעבר באמצעות גוף משלם לפי הוראות החוקים המסדירים יחולק בין החוסך לבין בן זוגו לשעבר שלא באמצעות גוף משלם ולא יחולו לגבי החלוקה כאמור הוראות החוקים המסדירים.


  (ד) לעניין פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים שניתן לפני יום התחילה, הודיע הגוף המשלם כי אין ברשותו נתונים בדבר היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד ואישר הממונה את הודעתו, תקבע הערכאה הראשונה את הסכום שייחשב כיתרה הצבורה במועד הפירוד לעניין ביצוע הוראות סעיף 6.


  (ה) בסעיף זה –
  "גוף משלם" – לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות;

  "חוסך" – לרבות עובד שאינו גמלאי וכן מי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק הגמלאות או לפי חוק שירות הקבע;

  "חייל" – כהגדרתו בחוק שירות הקבע;

  "עובד שאינו גמלאי" – כל אחד מאלה, שאינו זכאי לקצבת פרישה מהגוף המשלם:

  (1) עובד כהגדרתו בחוק הגמלאות;

  (2) מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 17א לחוק הגמלאות;

  (3) חייל;

  (4) מי שבחר בזכויות לקצבה לפי סעיף 12א לחוק שירות הקבע;

  "התקופה המשותפת" – כהגדרתה בסעיף 2, כהגדרתה בחוק הגמלאות או כהגדרתה בחוק שירות הקבע, לפי העניין.

 • (סעיפים 16(א)(1), 24(5), 25(4), ו-30(ב)(2)(ד))

  שיעורי הפחתת קצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

   

  לגבי בן זוג לשעבר שהוא גבר

  לגבי בן זוג לשעבר שהוא אישה

  1.2%

  2.8