חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - פרק ד: הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
  תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
  תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
  תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.

לתחילת העמוד פרק ד: הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות
לתחילת העמוד 14. העברת חלק מקצבת פרישה של גמלאי לבן זוגו לשעבר
 • (א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל וכן בכל דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) הגוף המשלם יעביר לבן הזוג לשעבר, מקצבת הפרישה המגיעה לחוסך שהוא גמלאי בהתאם להסדר החיסכון (בפרק זה – הקצבה המלאה), במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הקצבה החל ממועד ההעברה, סכום כמפורט להלן, לפי העניין:

  (א) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית – ההפרש שבין מכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה ובין מחצית מסכום ההפחתה כאמור בסעיף 16(א), ואם מתקיים סייג מהסייגים להפחתת קצבת הפרישה כאמור בסעיף 16(ב) – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;

  (ב) לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית – סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבה המלאה;


  (2) ביקש חוסך שהוא גמלאי להוון לסכום חד-פעמי שיעור מהסכום המועבר לבן זוגו לשעבר בקצבת הפרישה וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר להיוון, בהתאם להוראות סעיף 19(ג), יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי את הסכום המהוון בשיעור מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם לגמלאי את הסכום המהוון באותו שיעור מהסכום הנותר בידי הגמלאי;

  (3) ביקש חוסך שהוא עמית למשוך כספים מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מהקצבה לסכום חד-פעמי, וניתנה הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר, אם היא נדרשת בהתאם להוראות סעיף 19(א)(1)(א) או (2)(א), יעביר הגוף המשלם לבן הזוג לשעבר, במועד שבו הוא משלם את הכספים לעמית, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הכספים שהיו משולמים לעמית אילולא ההעברה כאמור.


  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

  (1) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש שלאחר רישום ההערה ואילך; הסכום האמור מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד החודש האמור ועד מועד ההעברה, לא ישולם לחוסך והוא יועבר לבן הזוג לשעבר במועד לתשלום הקצבה החל ממועד ההעברה;

  (2) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך שהוא גמלאי סכום כאמור בסעיף קטן (א)(1), במקרה שבו פרישתו של הגמלאי מעבודה היתה בשל מצב בריאות לקוי, אלא מהקצבה המלאה המגיעה לגמלאי בעד אחד מהחודשים כמפורט להלן, לפי העניין, ואילך:

  (א) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל פרישת חובה;

  (ב) בעד החודש שלאחר החודש שבו הגיע הגמלאי לגיל אחר מגיל פרישת חובה, אם נקבע גיל כאמור בפסק הדין לחלוקת החיסכון הפנסיוני, ובלבד שהגיל האמור אינו נמוך מהגיל שבו לפי הסדר החיסכון היתה משולמת לגמלאי המדורג באותו דירוג ופרש מעבודתו בהגיעו לאותו גיל, שלא בשל פיטורים ובלא צורך בהסכמת מעסיקו, קצבה החל בחודש שבו פרש מעבודתו כאמור או בחודש שלאחריו;


  (3) לא יועבר לבן זוג לשעבר של חוסך סכום כאמור בסעיף קטן (א) או (ב) אם התקבל, עד המועד לתשלום הקצבה באותו חודש, צו של בית משפט המונע את ההעברה;

  (4) נמחקה ההערה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, תופסק העברת הכספים מאותו מועד לבן הזוג לשעבר, והחוסך יהיה זכאי למלוא הקצבה שהיה זכאי לה לולא הוראות סעיף זה, ללא הפחתה;

  (5) נפטר בן הזוג לשעבר, ישולם לחוסך מאותו מועד הסכום שאמור היה להיות מועבר לבן הזוג לשעבר ויחולו הוראות סעיף 16(א)(4).

לתחילת העמוד 15. דיווח
 • (א) גוף משלם ישלח לבן זוגו לשעבר של גמלאי שמועבר לו חלק מקצבת פרישה לפי הוראות סעיף 14 דוחות תקופתיים ודוחות נוספים, בהתאם להוראות שיקבע השר לפי סעיף קטן (ב).


  (ב) השר יקבע הוראות לעניין דוחות כאמור בסעיף קטן (א), לרבות לעניין אופן מסירתם והמועדים למסירתם, וכן לעניין הפרטים שייכללו בדוחות כאמור, ובכלל זה פרטים על סכום הקצבה המלאה לאחר הפחתה כאמור בסעיף 16 והסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת פרישה.

לתחילת העמוד 16. הפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 • א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית, בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, ומתקיימות הוראות סעיף 14(א) לעניין ההעברה, יחולו הוראות אלה:

  (1) על אף הוראות הסדר החיסכון, הקצבה המלאה תופחת בסכום השווה למכפלת הקצבה המלאה בשיעור הקבוע בתוספת, בהתאם למינו של בן הזוג לשעבר ( בסעיף זה – סכום ההפחתה);

  (2) לאחר ביצוע ההפחתה כאמור בפסקה (1) והעברת הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף 14(א) ייוותר בידי הגמלאי ההפרש שבין הסכום הנותר בידי הגמלאי לפני ההפחתה ובין מחצית סכום ההפחתה; בסעיף זה, "הסכום הנותר בידי גמלאי לפני ההפחתה" – ההפרש שבין הקצבה המלאה ובין הסכום שהיה מועבר לבן זוזו לשעבר של הגמלאי אילולא ההפחתה לפי סעיף 14(א)(1)(א);

  (3) לעניין התקופה שקדמה למועד העברת חלק מקצבת פרישה לפי סעיף 14, יחולו הוראות אלה:

  (א) הפחתה כאמור בפסקה (1) תבוצע בעד התקופה שהחל מהחודש שלאחר החודש הראשון שבו שולמה קצבה לגמלאי או החודש שבו חל מועד הפירוד, ואם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני מועד אחר לתחילת זכאות בן הזוג לשעבר לקבלת חלק בחיסכון הפנסיוני – החודש האמור, והכול לפי המאוחר;

  (ב) ההפחתות כאמור בפסקת משנה (א) יחושבו בתוספת שינוי המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו הופחת סכום כאמור לעומת המדד שפורסם לאחרונה לפני המועד שבו שולמה לגמלאי קצבה בתקופה האמורה בפסקת משנה (א), ויחולו לגביהן הוראות פסקה (2);


  (4) נפטר בן הזוג לשעבר, תבוצע מלוא ההפחתה כאמור בפסקה (1) מסכום הקצבה המלאה המשולמת לחוסך.


  (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו בהתקיים אחד מאלה:

  (1) נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי האמור בו יחול רק לעניין העברת חלק מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה בשל פטירתו של החוסך;

  (2) הבקשה לרישום פרטי פסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3 הוגשה לגוף המשלם לאחר שחלפו שנתיים מהמועד שבו ניתן פסק הדין או לאחר החודש שקדם לחודש שבו הפך העובד בפנסיה תקציבית או העמית לגמלאי, לפי המאוחר.

לתחילת העמוד 17. משיכת חלק מהסכום ההוני של עמית בקופת ביטוח ישנה, בידי בן זוגו לשעבר
 • (א)  על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית, בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, וביקש בן הזוג לשעבר למשוך סכום מהסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה (להלן – הסכום ההוני המלא), בהתאם להוראות סעיף 19(ד), ישלם הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של העמית, במועד ההעברה או במועד שבו הוא משלם לעמית את הסכום ההוני מקופת הביטוח כאמור, לפי המאוחר, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהסכום ההוני המלא; ואולם לא ישולם סכום כאמור לבן זוגו לשעבר של עמית, אם התקבל, עד מועד ההעברה, צו של בית משפט המונע את התשלום.


  (ב)  הסכום שישולם לבן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני המלא.

לתחילת העמוד 18. איסור שעבוד או העברה לאחר של הסכום המועבר לבן זוג לשעבר והוראות לעניין עיקול
 • א) הסכום המועבר לבן זוגו לשעבר של חוסך מקצבת הפרישה המשולמת לו לפי סעיף 14 או מהסכום ההוני המלא לפי סעיף 17, לא ניתן לשעבוד או להעברה לאחר בידי החוסך, אלא בהסכמה בכתב של בן הזוג לשעבר ובכפוף להוראות כל דין.


  (ב) הסכום המועבר לבן זוגו לשעבר של חוסך מקצבת הפרישה המשולמת לו לפי סעיף 14 או מהסכום ההוני המלא לפי סעיף 17, יראו אותו, כל עוד לא נמחקה ההערה, לעניין עיקול לפי כל דין, בלבד, ככספים שלהם זכאי בן הזוג לשעבר.


  (ג) הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) יחולו גם לעניין הסכום המועבר לבן זוגו לשעבר של גמלאי, מקצבת פרישה המשולמת לו לפי הסכום המאמץ את חוק הגמלאות.

לתחילת העמוד 19. תנאים לפעולות מסוימות לגבי הסכום המועבר לבן זוג לשעבר
 • (א) על אף האמור בכל דין או בהסדר חיסכון לרבות הסכם קיבוצי, נקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, תידרש הסכמתו בכתב של בן זוגו לשעבר של החוסך לביצוע כל אחת מהפעולות המפורטות להלן, אלא אם כן נקבע בפסק הדין כי בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לביצוען, כולן או חלקן:

  (1) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קרן ותיקה –

  (א) למשיכת כספים בידי העמית שלא בדרך של קצבה ושלא בדרך של היוון חלק מקצבה לסכום חד-פעמי;

  (ב) לדחיית יציאת העמית לקצבה למועד המאוחר מהמועד שבו הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה;


  (2) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה –

  (א) למשיכת כספים בידי העמית כאמור בפסקה (1)(א);

  (ב) להעברת כספים לקופת גמל אחרת;


  (3) לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – לבחירה של העובד בפנסיה תקציבית לקבל סכום חד-פעמי במקום קצבת פרישה, בהתאם להוראות הסכם החיסכון.


  (ב) נרשמה הערה וביקש עמית בקרן ותיקה לדחות את יציאתו לקצבה לאחר שצבר את שיעור הקצבה המרבי לפי תקנון הקרן, תידרש הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר לדחייה כאמור, גם אם לא נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי נדרשת הסכמתו לכך.


  (ג) נרשמה הערה לעניין פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ישנה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית, וביקש החוסך להוון לסכום חד-פעמי שיעור מחלקו בסכום הנותר בידי החוסך, בעד תקופה מסוימת, בהתאם להסדר החיסכון, רשאי הוא, במועד הגשת הבקשה כאמור, לבקש מהגוף המשלם להוון לסכום חד-פעמי את אותו שיעור גם מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר מקצבת הפרישה, בעד אותה תקופה, ובלבד שניתנה לכך הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.


  (ד) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה, שלגביו נרשמה הערה, יחולו ההוראות כמפורט להלן:

  (1) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית והעמית רשאי, בהתאם להסדר החיסכון, להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח –

  (א) ביקש העמית למשוך את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, לא יהיה בן זוגו לשעבר רשאי להמיר את חלקו לקצבה;

  (ב) ביקש העמית להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, יהיה בן הזוג לשעבר רשאי למשוך סכום בשיעור האמור בסעיף 17(ב) מהסכום ההוני המלא או לבקש להמיר את הסכום האמור לקצבה שתשולם החל במועד שבו החל העמית לקבל קצבה, ואם ביקש בן הזוג לשעבר להמיר כאמור יחושב סכום הקצבה שישולם לו בהתאם לתנאים שבהם מחושב סכום הקצבה שמשולם לעמית;


  (2) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה קצבתית יחולו לגבי החלק שניתן להוון לסכום חד-פעמי בהתאם להוראות סעיף 23 לחוק קופות גמל הוראות אלה:

  (א) העמית ובן זוגו לשעבר יהיו רשאים למשוך את חלקם בסכום חד-פעמי;

  (ב) ביקש העמית למשוך את חלקו בסכום חד-פעמי, יהיה בן הזוג לשעבר רשאי למשוך את חלקו רק בסכום חד-פעמי, ולא בדרך של קצבה;

  (ג) משיכה של חלקו של בן הזוג לשעבר בדרך של קצבה תהיה רק החל במועד שבו החל העמית לקבל קצבה, וסכום הקצבה שישולם לבן הזוג לשעבר יחושב בהתאם לתנאים שבהם מחושב סכום הקצבה שמשולם לעמית.


  (ה) לעניין דרך מתן ההסכמה כאמור בסעיף זה יחולו הוראות לפי סעיף 9(ה).

לתחילת העמוד 20. ייחוס עיקול או שעבוד שהוטלו על קצבת פרישה, על סכום שנמשך שלא בדרך של קצבה או סכום הוני
 • הוטל עיקול או הוטל שעבוד שנעשה כדין, על חלק מקצבת פרישה, על חלק מסכום שמבקש עמית למשוך שלא בדרך של קצבה לפי סעיף 14(א)(2) או (3), או על חלק מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה, לפני שנרשמה הערה לפי סעיף 4 וכל עוד לא נמחקה על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור, ייחס הגוף המשלם את העיקול או השעבוד, לפי העניין, לסכום הנותר בידי העמית או בידי הגמלאי ולסכום המועבר לבן זוגו לשעבר, בהתאם ליחס שבין הסכום הנותר בידי העמית או בידי הגמלאי ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, אלא אם כן נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את העיקול או השעבוד באופן אחר.

לתחילת העמוד 21. סייג להעברת חלק מקצבת פרישה, מסכום שנמשך שלא בדרך של קצבה או מסכום הוני של עמית לבן זוגו לשעבר
 • על אף האמור בסעיפים 14 ו-17, לא יעביר גוף משלם כספים מהסכום המועבר לבן הזוג לשעבר אם לכספים האמורים יוחס עיקול או שעבוד, בהתאם להוראות סעיף 20 – כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור.

לתחילת העמוד 22. תשלומים לבן זוג לשעבר של חוסך שנפטר
 • (א) על אף האמור בכל דין או בהסדר חיסכון לרבות הסכם קיבוצי, ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4 ונפטר החוסך, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית –

  (א) אם החוסך שנפטר הוא עמית בקרן ותיקה או עובד בפנסיה תקציבית ונקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי משך התקופה המשותפת הוא 120 חודשים לפחות –

  (1) יהיה זכאי בן זוגו לשעבר שהוא שאיר לקבל מהגוף המשלם, החל בחודש שלאחר החודש הקובע, קצבה בסכום השווה למכפלת השיעור להעברה בקצבת שאירים לבן זוג, והכול כל עוד בן הזוג לשעבר היה זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של העמית או העובד לו היה בן זוגו ערב פטירתו;

  (2) היה לעמית או לעובד, ערב פטירתו, בן זוג חדש שהוא שאיר, תהיה הקצבה שיקבל בן הזוג החדש בשל הפטירה כמפורט להלן, לפי העניין, והכול כל עוד הוא זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבלת קצבה כאמור:

  (א) עד החודש הקובע – בסכום השווה לקצבת שאירים לבן זוג;

  (ב) החל בחודש שלאחר החודש הקובע – בסכום השווה להפרש שבין קצבת שאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו זכאי בן זוגו לשעבר של העמית או העובד, שהוא שאיר, בהתאם להוראות פסקה (1), ואם פקעה זכאותו של בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה כאמור – ההפרש שבין קצבת השאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו היה זכאי בן הזוג לשעבר לפי אותה פסקה אילולא פקעה זכאותו;


  (3) אם החוסך שנפטר הוא עמית בקרן ותיקה ויורשיו של העמית זכאים, בהתאם לתקנון הקרן, לקבל מהקרן לאחר פטירתו של העמית סכום חד-פעמי, יהיה בן זוגו לשעבר של העמית זכאי, על אף הוראות הסדר החיסכון האמורות לעניין אופן חלוקת הסכום, לקבל מהקרן, מתוך הסכום האמור, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסך הסכום החד-פעמי שאותו זכאים לקבל כל היורשים כאמור, ולעניין אופן חלוקת יתרת הסכום החד-פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכון;


  (ב) אם החוסך שנפטר הוא גמלאי, ונקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי משך התקופה המשותפת הוא 36 חודשים לפחות ולא מתקיים האמור בפסקה (1) של סעיף 16(ב) והבקשה לרישום פסק דין הוגשה עד המועד כאמור בפסקה (2) של אותו סעיף –

  (1) יהיה זכאי בן זוגו לשעבר שהוא שאיר לקבל מהגוף המשלם קצבה בסכום השווה למכפלת שיעור קצבה לבן זוג של גמלאי בסכום שהיה מועבר לבן זוג לשעבר בעד אותו חודש לפי הוראות סעיף 14(א)(1)(א), אילולא נפטר הגמלאי, והכול כל עוד בן הזוג לשעבר היה זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי לו היה בן זוגו ערב פטירתו;

  (2) היה לגמלאי, ערב פטירתו, בן זוג חדש שהוא שאיר, תהיה הקצבה שיקבל בן הזוג החדש שהוא שאיר בסכום השווה להפרש שבין קצבת שאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו זכאי בן זוגו לשעבר שהוא שאיר בהתאם להוראות פסקה (1), ואם פקעה זכאותו של בן הזוג לשעבר לקבלת קצבה כאמור – סכום השווה להפרש שבין קצבת שאירים לבן זוג ובין סכום הקצבה שלו היה זכאי בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות אותה פסקה אילולא פקעה זכאותו, והכול כל עוד זכאי בן הזוג החדש שהוא שאיר, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי;


  (ג) פקעה זכאותו לקצבה של בן זוג לשעבר, ובהתאם להוראות הסדר החיסכון זכאי בן זוג שפקעה זכאותו לקצבה לקבל סכום חד-פעמי מהגוף המשלם, יהיה זכאי בן הזוג לשעבר לקבל מהגוף המשלם סכום חד-פעמי אשר יחושב בהתאם להוראות הסדר החיסכון לעניין תשלום סכום חד-פעמי לבן זוג שפקעה זכאותו כאמור, ואם חודשה זכאותו של בן הזוג לשעבר לקצבה יחולו ההוראות שנקבעו לעניין זה בהסדר החיסכון לגבי בן זוג, גם על בן הזוג לשעבר;


  (2) לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח ישנה – אם היו מוטביו של העמית זכאים, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם, לאחר פטירתו של העמית, סכום חד-פעמי, יהיה בן זוגו לשעבר של העמית זכאי, על אף הוראות הסדר החיסכון האמורות לעניין אופן חלוקת הסכום, לקבל מהגוף המשלם מתוך הסכום האמור סכום השווה למכפלת השיעור להעברה במרכיב החיסכון מהסכום החד-פעמי שאותו זכאים לקבל כל המוטבים כאמור, ולעניין אופן חלוקת יתרת הסכום החד-פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכון.


  (ב) בסעיף זה –
  "בן זוג חדש שהוא שאיר" – בן זוג של חוסך, הזכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירת החוסך;


  "בן זוג לשעבר שהוא שאיר" – בן זוג לשעבר שהיה זכאי, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירת החוסך, אם החוסך היה נפטר ערב מועד הפירוד;


  "החודש הקובע" –

  (1) לגבי קרן ותיקה – החודש שבו היה העמית מגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה אילולא נפטר;

  (2) לגבי צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – החודש שבו היה העובד בפנסיה תקציבית מגיע לגיל פרישת חובה אילולא נפטר;


  "קצבת שאירים לבן זוג" – סכום הקצבה שהיה משולם לבן הזוג של עמית, עובד בפנסיה תקציבית או גמלאי, לפי העניין, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לולא היה לו בן זוג לשעבר;


  "שיעור קצבה לבן זוג של גמלאי" – השיעור המתקבל מחלוקת הקצבה המשולמת לבן זוג של גמלאי שנפטר, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לולא היה לגמלאי בן זוג לשעבר, בקצבה המלאה שהיתה משולמת לגמלאי.

לתחילת העמוד 23. שינוי התוספת
 • (א) השר רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לשנות את השיעורים הקבועים בתוספת, לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי לא ייווצר הפרש בין ההתחייבויות האקטואריות של הקרנות הוותיקות, של מעסיקים בהסדר פנסיה תקציבית, של המדינה לפי חוק הגמלאות ולפי חוק שירות הקבע ושל גוף המשלם תשלומים לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות, ובין ההתחייבויות האקטואריות האמורות כפי שהיו מחושבות אילולא הוראות חוק זה ואילולא ההסדרים שנקבעו בחוק הגמלאות ובחוק שירות הקבע שעניינם זכותו של בן זוג לשעבר של חוסך לקבלת קצבה בשל פטירת החוסך.


  (ב) בסעיף זה, "חוסך" – חייל כהגדרתו בחוק שירות הקבע, עובד כהגדרתו בחוק הגמלאות ומי שזכאי לקצבת פרישה לפי חוק שירות הקבע או לפי חוק הגמלאות.