חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - פרק ג': הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
  תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
  תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
  תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.

לתחילת העמוד פרק ג': הוראות לעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים
לתחילת העמוד 6. העברת חלק מהיתרה צבורה של עמית לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר
 • (א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהיתרה הצבורה של העמית, אלא אם כן בית המשפט הורה לעכב את ההערה, בין בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני ובין בהחלטה אחרת.


  (ב) הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסך היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד, ולסכום האמור תיווסף או תיגרע, לפי העניין, התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה כאמור; לעניין זה, "תשואה" – הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול.


  (ג) העברה לפי סעיף קטן (א) של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או לפי סעיף קטן (ה)(1)(א) של מרכיב הפיצויים, תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.


  (ד) סכום המס שחויב כאמור בסעיף קטן (ג) ינוכה באופן שווה מהסכום שיועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג לשעבר.


  (ה) על העברה של סכום כאמור בסעיף קטן (ב), ממרכיב הפיצויים ביתרה הצבורה של העמית, יחולו הוראות אלה:

  (1) הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתו של בן הזוג לשעבר, לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי העמית זכאי למשוך את הסכום לפי דין או הסכם, לאחר מועד ההעברה או לאחר מועד בחירת בן הזגו לשעבר, לפי המאוחר, לאחד מאלה:

  (א) למרכיב התגמולים בחשבון של בן הזוג לשעבר שנפתח בהתאם להוראות סעיף קטן (א); הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף קטן (ג); 

  (ב) לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל ויחול לגביהם האמור באותו סעיף ; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

  (ג) לבן הזוג לשעבר; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;


  (2) הועברו הכספים כאמור בפסקה (1), לא יהיה בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור באותה פסקה;


  (3) היה מעסיקו של העמית זכאי, לפי דין או הסכם, למשוך את הסכום מרמכיב הפיצויים וביקש למשוך אותו, תימחק לגבי סכום זה ההערה שנרשמה לפי סעיף 4; הגוף המשלם ישלח לבן הזוג לשעבר הודעה בדבר מחיקת ההערה.


  (ו)   לא יראו העברה לפי סעיף זה לבן הזוג לשעבר כמשיכה לעניין כל דין, והגוף המשלם לא יהיה רשאי להפחית סכום כלשהו מהיתרה הצבורה של העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתאם להוראות סעיף זה.

  (ז) הוראות סעיף 9(ב)(1), לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, ימשיכו לחול גם לאחר העברה לפי סעיף זה לבן זוגו לשעבר.


  (ח) עם ההעברה לבן הזוג לשעבר לפי סעיף זה, תימחק לגבי הסכום המועבר ההערה שנרשמה לפי סעיף 4.

לתחילת העמוד 7 . העברת חלק מהיתרה הצבורה של עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית, לחשבון חדש של בן זוגו לשעבר
 • (א) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 6, לגבי עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ונותרה לו יתרה צבורה בקופת הגמל לאחר התשלום כאמור, יחושב הסכום שיש להעביר לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהיתרה הצבורה שהיתה לעמית אילולא היתה משולמת לו קצבת הפרישה החלקית, אשר תחושב לפי התשואה כהגדרתה בסעיף 6(ב) שהושגה לגבי היתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.


  (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

לתחילת העמוד 8. הוראות לעניין חשבון חדש של בן זוגו לשעבר
 • (א) לעניין דיני המס והוראות לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל, יראו את המועד כמפורט להלן, לפי העניין, כמועד שבו הופקדו הסכומים שהועברו לחשבונו של בן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף 6 או 7:

  (1) בקופת גמל לקצבה – המועד שבו הועברו הכספים לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

  (2) בקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה – המועד שבו הופקדו הכספים לחשבונו של העמית בקופה, והוראות פסקה זו יחולו גם לעניין הבטחת תשואה בקופת גמל כאמור שאינה קופת ביטוח, ככל שקיימת הבטחת תשואה, בהתאם למגבלות הקיימות לגבי החוסך בהסדר החיסכון.


  (ב) נפתח חשבון חדש של בן זוג לשעבר בקופת ביטוח תהיה פוליסת הביטוח לעניין חשבון זה בהתאם לתנאים הנהוגים בעת פתיחת החשבון.


  (ג) לא יופקדו תשלומים לחשבונו של בן הזוג לשעבר, נוסף על הסכומים שהועברו לחשבונו לפי סעיף 6 או 7, אלא אם כן הגוף המשלם אישר כי בן הזוג לשעבר הצטרף לקופה כעמית בהתאם לכללי ההצטרפות לאותה קופה ולהסדר החיסכון ובכפוף להוראות הדין.

לתחילת העמוד 9. תוצאות רישומה של הערה על הסכום המועבר לבן זוג לשעבר
 • (א) נרשמה ברישומיו של גוף משלם הערה על הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד לא נמחקה ההערה, הוראות אלה:

  (1) הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר תידרש לביצוע פעולות אלה לגבי הכספים שנרשמה לגביהם הערה, נוסף על כל הוראה אחרת לפי כל דין:

  (א) משיכת הכספים בידי העמית;

  (ב) קבלת קצבת פרישה המחושבת לפי אותם כספים;

  (ג) העברת הכספים לקופת גמל אחרת;

  (ד) העברת הכספים ממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

  (ה) נטילת הלוואה מקופת הגמל;

  (ו) שעבוד הכספים או העברתם לאחר;


  (2) לעניין עיקול לפי כל דין, יראו את הכספים שלגביהם נרשמה ההערה כאילו הועברו לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

  (3) החוסך לא יהיה רשאי לבחור בהחלת הוראות סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה על הכספים שנרשמה לגביהם הערה או להודיע על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה האמורה.


  (ב)

  (1) לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, לא יחול שינוי בכיסוי הביטוחי רק בשל ייעוד הכספים להעברתם לבן הזוג לשעבר, ועלות הכיסוי הביטוחי תחושב, כל עוד לא נמחקה ההערה לפי סעיף קטן (ג)(1), בהתאם ליתרה הצבורה של העמית אילו הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר היה מועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר במועד רישום ההערה, והכול אלא אם כן העמית ביקש, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לשנות את הכיסוי הביטוחי;

  (2) הגוף המשלם ישלח לעמית הודעה בדבר השינוי בעלות הכיסוי הביטוחי כאמור בפסקה (1); הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן משלוח ההודעה ותוכנה.


  (ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף 6(ה)(3) או (ח), הערה שנרשמה לפי סעיף 4 תימחק גם במקרים אלה:

  (1) על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור;

  (2) במשיכת הכספים שנרשמה לגביהם הערה בידי העמית לאחר קבלת הסכמה לפי סעיף קטן (א)(1);

  (3) בקבלת קצבת פרישה המחושבת לפי הכספים שנרשמה לגביהם הערה לאחר קבלת הסכמת בן הזוג לשעבר לפי סעיף קטן (א)(1), ויחולו לגבי הפעולה האמורה הוראות סעיף 13.


  (ד) הועברו הכספים לקופת גמל אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ג), תמשיך ההערה שנרשמה לפי סעיף 4 לחוק על הכספים גם לאחר העברתם לקופת הגמל האחרת.


  (ה)

  (1) הממונה ייתן הוראות לעניין אופן מתן ההסכמה לפי סעיף זה, לרבות נוסח המידע שיימסר לבן הזוג לשעבר על תוצאות פעולה שלגביה הוא מתבקש לתת את הסכמתו;

  (2) הוראות הממונה לפי סעיף זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן, וההוראות האמורות וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

לתחילת העמוד 10. פטירה בטרם העברת חלק מהיתרה הצבורה לחשבון של בן הזוג לשעבר
 • (א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר ומתקיימים התנאים להעברת חלק מהיתרה הצבורה של העמית לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ונפטר העמית לאחר רישום ההערה לפי סעיף 4, ולפני שנפתח החשבון של בן הזוג לשעבר, יחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, ולעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעיף 6 או 7 כאילו התבצעה במועד הרישום של ההערה, והכול על אף האמור בהסכם החיסכון.


  (ב) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר ומתקיימים התנאים להעברת חלק מהיתרה הצבורה של העמית לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ונפטר בן הזוג לשעבר לאחר הגשת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, ולפני שנפתח החשבון של בן הזוג לשעבר, יועבר הסכום להעברה לחשבון על שם בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ויחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר בן הזוג לשעבר.


  (ג) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3(2), ונפטר העמית לפני רישום ההערה לפי סעיף 4, יחולו הוראות פרק ב' והוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, ולעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעיף 6 או 7 כאילו התבצעה ערב פטירתו של העמית, והכל על אף האמור בהסכם החיסכון; ואולם אם לא הוגשה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות סעיף 3 לפני פטירת העמית, יהיה רשאי בן זוגו לשעבר להגיש את הבקשה כאמור בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או ממועד פטירתו של העמית, לפי המאוחר.


  (ד) חלו הוראות סעיף קטן (ג), ועלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, יהיו זכאים שאיריו של העמית לפי הסדר החיסכון לקצבה בסכום השווה למכפלת הקצבה שהשאירים זכאים לה לפי הסדר החיסכון ביחס שבין שני אלה:

  (1) ההפרש שבין התחייבויות קופת הגמל ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר; בסעיף קטן זה, "התחייבויות קופת הגמל" – הסכום המהוון של קצבאות השאירים שקופת הגמל צפויה לשלם לשאיריו של העמית, כפי שהונח לצורך חישוב עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות ערב פטירת העמית;

  (2) התחייבויות קופת הגמל.

לתחילת העמוד 11. ייחוס עיקול או שעבוד שהוטלו על יתרה צבורה של עמית
 • הוטל עיקול או הוטל שעבוד שנעשה כדין, על יתרה צבורה על עמית, לפני שנרשמה הערה לפי סעיף 4, ייחס הגוף המשלם את העיקול או את השעבוד, לפי העניין, לסכום הנותר בידי העמית ולסכום המועבר לבן זוגו לשעבר, בהתאם ליחס שבין הסכום הנותר בידי העמית ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, והכל במועד רישום ההערה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את העיקול או את השעבוד באופן אחר.

לתחילת העמוד 12. סייג להעברת חלק מיתרה צבורה של עמית לבן זוגו לשעבר
 • (א) על אף האמור בסעיפים 6 ו-7, לא יעביר גוף משלם כספים מיתרה צבורה של עמית, לחשבון של בן זוגו לשעבר בהתקיים אחד מאלה:

  (1) לכספים האמורים יוחס עיקול או שעבוד, בהתאם להוראות סעיף 11 – כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור;

  (2) קיימת בחשבונו של העמית יתרת חוב בשל הלוואות שניתנו לו מקופת הגמל, ולאחר העברת אותו חלק של כספים תעלה יתרת החוב בחשבונו על סכום ההלוואה המרבי שהעמית רשאי לקבל כהלוואה מהקופה בהתאם להוראות לפי חוק קופות גמל, וכל עוד מתקיים האמור;

  (3) העמית הפך לגמלאי; לעניין זה יחולו הוראות סעיף 13 ויראו את השיעור להעברה מקצבת הפרישה כשיעור להעברה מהיתרה הצבורה כפי שנקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני;

  (4) מתקיים האמור בסעיף 7 והסכום שיש להעביר לפי אותו סעיף לבן הזוג לשעבר עולה על היתרה הצבורה של העמית שנותרה בקופת הגמל לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית (בסעיף זה – היתרה הצבורה הנותרת);

  (5) התקבל עד מועד ההעברה של צו של בית משפט המונע את ההעברה.


  (ב) התקיים סייג מהסייגים להעברת כספים לחשבון של בן זוג לשעבר לפי סעיף קטן (א), יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) הגוף המשלם ישלח לעמית ולבן זוגו לשעבר הודעה בדבר קיומו של הסייג כאמור; השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין פרטי ההודעה והמועדים למסירתה;

  (2) לגבי הסייג כאמור בסעיף קטן (א)(4), רשאים העמית או בן זוגו לשעבר לפנות לערכאה הראשונה בבקשה למתן הוראות לעניין אופן חלוקת קצבת הפרישה החלקית והיתרה הצבורה הנותרת.

לתחילת העמוד 13. הוראות לעניין חלוקת החיסכון של גמלאי
 • (א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יעביר הגוף המשלם לבן זוגו לשעבר של הגמלאי, כל עוד בן הזוג לשעבר בחיים, חלק מקצבת הפרישה שיחושב בהתאם להוראות סעיף 14(א), ויחולו לעניין ההעברה כאמור הוראות סעיפים 14(ב)(1) ו-(3), 15, 18, 20 ו-21.


  (ב) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר, נרשמה הערה לפי סעיף 4, ונפטר הגמלאי, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

  (1) בן זוגו לשעבר של הגמלאי יהיה זכאי לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי, בסכום השווה לקצבה שהיתה משולמת לבן הזוג של הגמלאי לפי הסדר החיסכון, ובלבד שמתקיימים שניים אלה:

  (א) הוא היה זכאי לקבלת קצבה לו היה בן הזוג של הגמלאי ערב פטירתו;

  (ב) קצבת הפרישה שלה היה זכאי הגמלאי חושבה, בין השאר בהתחשב בכך שבן הזוג לשעבר יהיה זכאי לקבל מהגוף המשלם קצבה בשל פטירתו של הגמלאי, בין אם יהיה בן זוגו ערב פטירתו ובין אם לאו;


  (2) הקצבה שתשולם לבן הזוג לשעבר לפי פסקה (1) תהיה בסכום השווה לקצבה שלה היה זכאי בהתאם להוראות הסדר החיסכון לו היה בן הזוג של הגמלאי ערב פטירתו;

  (3) היו מוטביו של הגמלאי זכאים, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לקבל מהגוף המשלם לאחר פטירתו של הגמלאי סכום חד-פעמי, יהיה בן זוגו לשעבר של הגמלאי זכאי, על אף הוראות הסדר החיסכון האמורות לעניין אופן חלוקת הסכום, לקבל מהגוף המשלם, מתוך הסכום האמור, סכום השווה למכפלת השיעור להעברה בסכום החד-פעמי שלו זכאים כל המוטבים כאמור, ולעניין אופן חלוקת יתרת הסכום החד-פעמי האמור יחולו הוראות הסדר החיסכון.


  (ג) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין גמלאי ובין בן זוגו לשעבר ונפטר הגמלאי לפני רישום הערה לפי סעיף 4, יחולו הוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שהבקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות סעיף 3 הוגשה לפני פטירת הגמלאי, או בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או ממועד פטירתו של הגמלאי, לפי המאוחר.