חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו - פרק ב': רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני

 • חוק חדש (6 באוגוסט 2014) ס"ח 2466.
  תיקון מס' 1 (7 בפברואר 2016) ס"ח 2527: סעיף 30.
  תיקון מס' 2 (7 ביוני 2016) ס"ח 2554: סעיפים 2, 6.
  תיקון מס' 3 (17 ביוני 2018) ס"ח 2723: סעיף 30.

לתחילת העמוד פרק ב': רישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
לתחילת העמוד 3. בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
 • בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין:

  (1)  לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, ולגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שהוא גמלאי –

  (א)   אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף;

  (ב)   אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית – נקבע בפסק הדין כי הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, ובלבד ששיעור ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשותף;


  (2)  לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שאינו גמלאי – נקבע בפסק הדין כי היתרה הצבורה של החוסך תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית מסך יתרתו הצבורה במועד הפירוד המחושבת לפי סעיף 6(ב), ויהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ביתרה הצבורה.

לתחילת העמוד 4. רישום הערה
 • (א) הוגשה לגוף משלם בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3, ירשום הגוף המשלם ברישומיו הערה בדבר פסק הדין ויכלול בה בין השאר את הערכאה שנתנה את פסק הדין, משך התקופה המשותפת, מועד הפירוד והשיעור להעברה, וכן את כל אלה, לפי העניין, והכול לפי פסק הדין (בחוק זה – הערה):

  (1) לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית –

  (א) אם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של החוסך;

  (ב) אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא כאמור בסעיף 19(א) ואם בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לביצוע הפעולות המנויות באותו סעיף;

  (ג) אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – אם נקבע בפסק הדין כי החלק שיועבר לבן זוגו לשעבר של החוסך, במקרה של פרישת החוסך מעבודתו בשל מצב בריאות לקוי, יהיה מסך קצבת הפרישה המגיעה לחוסך בעד החודש שלאחר החודש בו הגיע החוסך לגיל אחר מגיל פרישת חובה, כאמור בסעיף 14(ב)(2)(ב), ואילך;


  (2) לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה – אם נקבע בפסק הדין כי מתקיימים התנאים לפי סעיף 19(א)(2) שבהם נדרשת הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר לביצוע הפעולות המנויות באותו סעיף ;


  (3) לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים, של חוסך שהוא עמית – הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר במועד רישום ההעברה; הסכום יעודכן במועד שבו נזקפת תשואה ליתרה הצבורה של העמית לפי הוראות סעיף 6(ב);


  (4) בלי לגרוע מהוראות פסקה (3), לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בקופת גמל לקצבה שבה משולמת קצבה חלקית – אם נקבע בפסק הדין כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית לפי הוראות סעיף 7(ב).

  (ב)  נוסף על האמור בסעיפים 9(א)(1), 18(א) ו-19(א) ו-(ב), ממועד קליטת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בגוף המשלם ועד להחלטתו של הגוף המשלם בדבר רישום ההערה, לא יבוצעו הפעולות המנויות בסעיפים האמורים בלא הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.

   

  (ג) הגוף המשלם ישלח לחוסך ולבן זוגו לשעבר הודעה בדבר רישום ההערה, בתוך 14 ימים ממועד הרישום, בדואר רשום או בדרך נוספת שקבע השר לפי סעיף 5.

לתחילת העמוד 5. תקנות לעניין רישום הערה
 • השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה: 

  (1) בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3, פרטיה והמסמכים שיצורפו אליה, ובכלל זה אופן הגשת הבקשה ופרקי הזמן המרביים ממועד הגשת הבקשה ועד קליטתה ממועד קליטת הבקשה ועד רישום הערה, לפי סעיף 4;

  (2) הודעה על רישום הערה בהתאם להוראות סעיף 4(ג), דרכים נוספות למסירתה, ושינוי המועדים למסירת ההודעה;

  (3) דרכי ההודעה של בן הזוג לשעבר על בחירתו בדבר העברת הסכום ממרכיב הפיצויים לפי סעיף 6(ה)(1) והמועדים למסירתה.