חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ט': תחילה, הוראות מעבר והוראות שעה

לתחילת העמוד פרק ט': תחילה, הוראות מעבר והוראות שעה
לתחילת העמוד 47. תחילה
 • תחילתו של חוק זה, למעט סעיפים 49(א) ו-50(א), שישה חודשים מיום פרסומו (בפרק זה - יום התחילה), ולענין מבטח, לרבות חברה מנהלת של קופת גמל לקצבה, ומי שמועסק על ידו - שנה מיום פרסומו.

לתחילת העמוד 48. הוראות מעבר לענין עיסוק בייעוץ השקעות
 • מי שערב יום פרסומו של חוק זה (בפרק זה - יום הפרסום) היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות וכן תאגיד בנקאי שעסק בייעוץ השקעות לפי החוק האמור, רשאים, על אף הוראות כל דין, להמשיך ולעסקו בייעוץ השקעות לגבי סוגי המוצר הפנסיוני המנויים בפסקאות (2) ו-(3) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", אף אם אין בידם רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה, במשך שלוש שנים וחצי מיום התחילה, ולענין עיסוקם כאמור יחולו הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות כנוסחו ערב יום הפרסום.

לתחילת העמוד 49. הוראות מעבר לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני
 • (א) על אף הוראות סעיף 5(א), יחיד שערב יום הפרסום היה בידו רישיון לעסוק בייעוץ השקעות לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 5(א)(4) לצורך קבלת רישיון יועץ פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים המנויים בפסקאות (2), (3) או (7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 5(א)(5).

  (ב) מי שהיה ערב יום הפרסום סוכן ביטוח בענף ביטוח חיים לפי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח, ושבתוך שלוש שנים מיום התחילה קיבל רישיון יועץ פנסיוני לפי סעיף 5 לאחר שהודיע לממונה כי הוא מתחייב שלא לעסוק בשיווק פנסיוני או בתיווך בביטוח כמשמעותו בסעיף 24 לחוק הפיקוח על הביטוח לאחר קבלת הרישיון כאמור, יחולו לגביו הוראות סעיף 19(ב) רק בתום שנה מיום קבלת הרישיון; במהלך תקופת השנה האמורה יודיע מי שקיבל רישיון כאמור ללקוח, לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני, על כל טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח שנעשה בתקופה שבה שימש כסוכן ביטוח; הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר אופן עריכת ההודעה כאמור.

לתחילת העמוד 50. הוראות מעבר לענין עיסוק בשיווק פנסיוני
 • (א) (1) מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח או על ידי גוף שניהל כדין קופה כאמור, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום, היה בשיווק פנסיוני בישראל של קופת גמל לקיצבה שאינה קופת ביטוח, יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, משמאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 6(א)(5).

  (2) מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי מבטח, ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני המועד האמור, היה בשיווק פנסיוני בישראל של סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות (4) עד (6) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", יהיה פטור, בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון סוכן שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בשיווק פנסיוני כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי סעיף 6(א)(5).

  (3) מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור, ועיקר עיסוקו במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום היה עיסוק כדין בייעוץ השקעות לפי הוראות חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות לגבי המוצרים הפנסיוניים שבפסקאות (2), (3), ו-(7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני", יהיה פטור בבחינות לפי סעיף 6(א)(4) לצורך קבלת רישיון שיווק פנסיוני, משאלות שכל ענינן המוצרים הפנסיוניים שלגביהם עסק בייעוץ כאמור, וכן יהיה פטור מחובת התמחות לפי הוראות סעיף 6(א)(5);

  (ב) מי שערב יום הפרסום היה מועסק על ידי קופת גמל שאינה קופת גמל לקיצבה ואינה קופת ביטוח או על ידי מי שניהל כדין קופת גמל כאמור, ועיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור, במשך שלוש שנים רצופות שבתכוף לפני יום הפרסום, היה בקבלת הוראות מאחרים לביצוע עסקאות בעבורם לגבי סוג מוצר פנסיוני המנוי בפסקאות (2), (3) או (7) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" ולגבי מי שהיה מועסק כאמור אצל חברה מנהלת שאושרה פחות משלוש שנים לפני יום הפרסום עיקר עיסוקו במסגרת העסקתו כאמור במשך שנה רצופה שבתכוף לפני יום הפרסום, רשאי, על אף הוראות סעיף 13 וכל עוד אינו רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף 3(1) או (2), להמשיך ולעסוק, במסגרת העסקתו כאמור, באותן פעולות, למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.

  (ג) על אף הוראות סעיף 3(3), גוף מוסדי שערב יום הפרסום שלט בתאגיד בנקאי או נשלט בידי מי ששלט בתאגיד בנקאי, רשאי לעסוק בשיווק פנסיוני בהתאם להוראות אותו סעיף, למשך שנתיים וחצי מיום התחילה.

לתחילת העמוד 51. הוראות מעבר לענין שימוש במילים "ייעוץ" ו"פנסיוני"
 • על אף הוראות סעיף 24(ב), מי שערב יום התחילה השתמש בצירוף המילים "ייעוץ" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, רשאי להמשיך ולעשות שימוש כאמור אלא אם כן עיסוקו בייעוץ פנסיוני לפי חוק זה ואין בידו רישיון יועץ פנסיוני לפי חוק זה.

לתחילת העמוד 52. הוראות שעה
 • (א) בתקופה שמיום התחילה עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010) התקשרות בהסכם חריג בין יועץ פנסיוני לגוף מוסדי טעונה, נוסף על אישור לפי סעיף 18(א), גם אישור הממונה על הגבלים עסקיים.

  (ב) על אף האמור בסעיף 5(ד) ובסעיף 11(א), הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא תאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים -

  1. השולט או המחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במשווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות שהוא מנהל קרן כהגדרתו בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994 (בסעיף זה - מנהל קרן) בתקופה שבה מותר לתאגיד הבנקאי לשלוט או להחזיק אמצעי שליטה בגוף כאמור על פי כל דין;

  2. המחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או סוכן פנסיוני, שהוא חברה מנהלת, בתקופה שבה מותר לתאגיד הבנקאי להחזיק אמצעי שליטה בגוף כאמור על פי כל דין.

  (ג) (1) רישיון ייעוץ פנסיוני של תאגיד בנקאי יראו אותו כמוגבל בכך שהוא אוסר על התאגיד הבנקאי לתת ייעוץ פנסיוני ביחס למוצר פנסיוני הכלול בסוגי המוצר הפנסיוני בפסקאות (4) עד (6) ו-(8) להגדרה "סוג מוצר פנסיוני" -

  (א) בתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים - עד למועד שבו התקיימו בו לראשונה כל התנאים שבסעיף 11(א)(1) עד (4), אך -

  (1) לא לפני ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009) - לעניין מתן ייעוץ בישובים המנויים בתוספת;

  (2) לא לפני ז' בניסן התשס"ט (1 באפריל 2009) - לעניין מתן ייעוץ בישובים שאינם מנויים בתוספת.

  (ב) בתאגיד בנקאי שההון העצמי שלו ושל תאגידים בנקאיים השולטים בו והנשלטים בידו אינו עולה על 10 מיליארד שקלים חדשים - לא לפני ה' בטבת התשס"ט (1 בינאר 2009).

  (2) בתקופת שבה רואים רישיון יועץ פנסיוני של תאגיד בנקאי כמוגבל, יחולו הוראות אלה:

  (א) בעל הרשיון יודיע ללקוח, לפני תחילת מתן ייעוץ פנסיוני, כי הוא אינו רשאי לתת ייעוץ פנסיוני בסוגי מוצרים שנאסר עליו לייעץ בהם; הממונה רשאי לתת הוראות בדבר אופן עריכת ההודעה כאמור;

  (ב) בעת בחירת סוג המוצר המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני, לרבות אלו שלגביהם אסור לו לעסוק בייעוץ פנסיוני;

  (ג) בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח, תהיה מתוך המוצרים הפנסיוניים שלגביהם מותר לו לעסוק בייעוץ פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני האמור הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.

  (ד) עד להתקנת תקנות לפי סעיף 32 (ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל יראו לעניין סעיף 19 א דמי עמילות המשולמים לסוכן ביטוח פנסיוני לפי סעיף 41 (ד) לחוק הפיקוח על הביטוח כעמלת הפצה הנגבית לפי סעיף 32 (ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני

  52(ג). תוספת

  אום אל פאחם, אופקים, אור עקיבא, אילת, אכסאל, אלון שבות, אעבלין, אריאל, בין ג'אן, בית שאן, בית שמש, בני יהודה, בקה אל גרביה, ג'דידה מאכר, גוש חלב, ג'לג'וליה, דבוריה, דימונה, דיר אל אסד, דלית אל כרמל, חצור הגלילית, חרפיש, חצרים בסיס צבאי, טבריה, טייבה, טירה, טמרה, יפיע, יקנעם, ירוחם, כאבול, כפר ורדים, כפר יאסיף, כפר ירכא, כפר כנא, כפר מנדא, כפר קאסם, כפר קרע, כפר ראמה, כפר תבור, כרמיאל, מג'אר, מגדל העמק, מג'דל שמס, מודיעין עלית, מטולה, מיתר, מעלה אדומים, מעליה, מצפה רמון, נבטים, נהריה, נצרת, נצרת עילית, נתיבות, סכנין, עומר, עילבון, עכו, עפולה, עראבה, ערד, פקיעין, פרדיס, צפת, קלנסווה, קצרין, קרית גת, קרית מלאכי, קרית שמונה, קרני שומרון, ראש פינה, רהט, רמת דוד, שדרות, שלוחת ערבה - מרכז ספיר, שלומי, שפיר, שפרעם, תרשיחא.