חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ח': הוראות שונות

לתחילת העמוד פרק ח': הוראות שונות
לתחילת העמוד 42. אגרות
 • (א) השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות כמפורט להלן, וכן הוראות לענין אגרות כאמור, לרבות המועדים לתשלומן:

  1. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון יועץ פנסיוני או לרישיון סוכן שיווק פנסיוני;

  2. אגרה שנתית ליועץ פנסיוני ולסוכן שיווק פנסיוני.

  3. אגרה בעד הגשת בקשה לרישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;

  4. אגרה שנתית לחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית.

  (ב) בתקנות לפי סעיף קטן (א) רשאי השר לקבוע הוראות בדבר הפרשי הצמדה וריבית ואגרה מוגדלת, שישולמו בשל פיגור בתשלום אגרה לפי אותן תקנות (בסעיף זה - תוספת לאגרה).

  (ג) על גביית אגרה ותוספת לאגרה לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

  (ד) לא שילמו יועץ פנסיוני, סוכן שיווק פנסיוני או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אגרה שהיה עליהם לשלם לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך שנה מהמועד שנקבע לתשלומה לפי הוראות אותו סעיף קטן, יותלה רישיונם החל במועד שנקבע לכך בהתראה שמסר להם הממונה, עד לתשלום האגרה והתוספת לאגרה; יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני שרישיונו הותלה, יודיע על כך מיד ללקוחותיו. חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שרישיונה הותלה, תודיע על כך מיד למשתמשי המערכת; הותלה רישיונה של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, רשאי הממונה, בתקופת ההתליה, לפעול בהתאם לסמכויותיו כאמור בסעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31יח(ג).

  (ה) חידוש רישיון יועץ פנסיוני, רישיון סוכן שיווק פנסיוני או רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית שפקע, שבוטל או שהותלה, יותנה בתשלום חובותיהם של בעל הרישיון או החברה להפעלת מערכת סליקה
  פנסיונית מרכזית, לפי העניין, כאמור בשל אגרות ותוספות לאגרות שלא
  שולמו על ידם.

   

לתחילת העמוד 42א. הגבלת השימוש בצירוף המילים "מערכת סליקה פנסיונית" או "מסלקה פנסיונית"
 • (א) לא ישתמש אדם, פרט לחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בצירוף המילים "מערכת סליקה פנסיונית" או "מסלקה פנסיונית" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.

  (ב) הממונה רשאי להורות לכל אדם, לאחר התייעצות עם הוועדה ולאחר שניתנה לאותו אדם הזדמנות לטעון את טענותיו לפני הוועדה, למחוק, בתוך מועד שקבע הממונה, מן השם שבו הוא מנהל את עסקיו, את צירוף המילים, "מערכת סליקה פנסיונית" או "מסלקה פנסיונית" או כל צירוף הנגזר מהן.

לתחילת העמוד 43. פרסום הוראות הממונה
 • (א) הוראות הממונה שניתנו מכוח חוק זה, למעט הוראות לפי סעיפים 21(ב), 31ט ו-31יב אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור שהן בנות פועל תחיקתי, ועל מועד תחילתן.

לתחילת העמוד 44. ביצוע ותקנות
 • השר ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.