חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ז': עונשין

לתחילת העמוד פרק ז': עונשין
לתחילת העמוד 37. שיעור הקנס הבסיסי
 • בפרק זה, "הקנס הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

  (1) לגבי יחיד בעל רישיון - הסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

  (2) לגבי יחיד שאינו בעל רישיון - פי שניים מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

  (3) לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי שאינו תאגיד בנקאי ושאינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית - פי שמונה מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין;

  (4) לגבי גוף מוסדי לגבי תאגיד בנקאי ולגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית - פי שישה עשר מהסכום הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

לתחילת העמוד 38. עונשין
 • (א) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנה או הקנס הבסיסי:

  1. לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2, או לא קיים תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון סוכן שיווק פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 3(א)(2);

  2. לא גילה ללקוח ענין שנקבע לפי פסקאות (1) או (2) של סעיף 21 (א) כי הוא מהותי לגבי בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני, או שגילה ענין כאמור שלא באופן כפי שנקבע באותן פסקאות, או לא גילה ללקוח ענין שהממונה קבע לפי הוראות סעיף 21(ב) כי הוא מהותי לייעוץ הפנסיוני, לשיווק הפנסיוני או לעסקה;

  3. הפר את חובת הסודיות, בניגוד להוראות סעיף 22;

  4. קבע את חישוב השכר והחזר ההוצאות שיחויב בהם לקוח בשל ייעוץ פנסיוני, או את עמלת ההפצה שיחויב בה גוף מוסדי, תוך תלות בזהות הגוף המוסדי או בסוג המוצר הפנסיוני, או גבה מהלקוח שכר והחזר הוצאות כחלק מדמי הניהול או החזר ההוצאות לגוף המוסדי, או גבה מחברה מנהלת עמלת הפצה שאינה חלק מדמי הניהול, הכל בניגוד להוראות סעיף 28(א);

  5. גבה שכר והחזר הוצאות מלקוח המחושבים כשיעור מהסכומים המועברים או הצבורים בחיסכון באמצעות מוצר הפנסיוני, או עמלת הפצה מגוף מוסדי, שלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 28(ב);

  6. גבה עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה גוף מוסדי, בניגוד להוראות סעיף 28(ג);

  7. לא הודיע ללקוח על טובת הנאה שהוא מקבל בשל תיווך בביטוח, בתקופה שבה היה עליו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 49(ב);

  8. השתמש בצירוף מילים " מערכת סליקה פנסיונית" או "מסלקה פנסיונית" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בלא היתר מהממונה, ואינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בניגוד להוראות סעיף 42א.

  (ב) מי שעשה אחד מאלה, דינו - מאסר שנתיים או קנס בשיעור פי אחד וחצי מן הקנס הבסיסי:
   

  1. עסק בייעוץ פנסיוני בלי שהיה בידו רישיון יועץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 2(א), או עסק בייעוץ פנסיוני בעת שרשיונו הותלה, בניגוד להוראות סעיף 10(ה);
  2. עסק בשיווק פנסיוני, ואינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף 3(א), או עסק בשיווק פנסיוני שלא בהתאם לתנאים המפורטים באותן פסקאות או בניגוד להוראות סעיף 3(ב);
  3. עסק בייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה ביועץ או במעסיקו, יש זיקה אליו, בניגוד להוראות סעיף 11(ד);
  4. עסק בייעוץ פנסיוני כתאגיד בנקאי או בשמו שלא במבנה כאמור בסעיף 11(ה);
  5. שלט, כתאגיד בנקאי, ביועץ פנסיוני, או היה בעל ענין בו, בניגוד להוראות סעיף 11(ו);
  6. התקשר, כתאגיד בנקאי או בשמו, עם נציבות עובדים שאינה ארגון עובדים, לענין מתן ייעוץ פנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 11(ז);
  7. ביצע עסקה בעבור לקוח שלא כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו, או ביצע עסקה כאמור שביצועה כרוך בפעולות מתמשכות בחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 13;
  8. לא הודיע לללקוח על קיום ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, או ביצע פעולה שיש בה ניגוד ענינים, בניגוד להוראות סעיף 17(א);
  9. התקשר בהסכם חריג עם גוף מוסדי, בלי שקיבל אישור לכך, בניגוד להוראות סעיף 18 או בניגוד להוראות סעיף 52(א)(2);
  10. קיבל טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, בניגוד להוראות סעיף 19(א) ו-(ב);
  11. נתן טובת הנאה לעובד של יועץ פנסיוני, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, שנקבעה בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני או בהתחשב בזהות גוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני, בניגוד להוראות סעיף 19(ג);
  12. נתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף 19(ד);

   12א. קיבל טובת הנאה בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה עבור לקוח, בניגוד להוראות סעיף 19א(א);

   12ב. נתן לסוכן ביטוח פנסיוני טובת הנאה בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, בניגוד להוראות סעיף 19א(ג);

   13. התקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים לענין מתן פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, בניגוד להוראות סעיף 20(א);

   14. כיועץ פנסיוני היה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, או התקשר לענין ביטוח כאמור, בניגוד להוראות סעיף 20(ב);

   15. סוכן פנסיוני שהתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה בשם שבו מנהל סוכן פנסיוני את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 24(א), או השתמש         בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, בניגוד להוראות סעיף 24(ב); 

   16. גבה מלקוח שכר והחזר הוצאות בקשר עם ייעוץ פנסיוני או גבה עמלת הפצה בשיעורים או בסכומים שהם מעבר לשיעורים או לסכומים שקבע השר לפי הוראות סעיף 28(ד) או מעבר לשיעורים או לסכומים הקבועים בסעיף 28(ג);

   17. לא דיווח לממונה באופן מיידי כי חדל להתקיים בו תנאי מן התנאים למתן רישיון יועץ פנסיוני או למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני, או כי התקיים בו תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור, להתלותו או להתנות בו תנאים, בניגוד להוראות סעיף 30 (א);

   18. לא הודיע ללקוח או לא פרסם את דבר הטלת העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בהתאם להוראות הממונה לפי סעיף 92יא לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 36.

   19. הפעיל מערכת סליקה פנסיונית מרכזית בלא רישיון, בניגוד להוראות סעיף 31א;

   20. פעל בניגד להוראה שנתן לו הממונה בהתאם להוראות סעיף 23(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ה(ב), בדבר ניהול עסקיו אחרי ביטול רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;

   21. החזיק אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית או שלט בחברה כאמור, בלי שהיה בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 31ו;

   22. העביר אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ביודעו שהנעבר זקוק להיתר ואין בידו היתר, בניגוד להוראות סעיף 33 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ו(ג);

   23. העביר מידע או נתונים על אודות המידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, עיין בהם בלא זכות גישה, עשה בהם שימוש או שמר אותם במערכת, שלא לשם ביצוע ההוראות לפי סעיפים 31ט ו-31טז, בניגוד להוראות סעיף 31יז(ב);

   24. לא תיקן ליקוי בהתאם להוראה שנתן הממונה, לפי הוראות סעיף 62(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יח(ג);

   25. לא מילא אחר הוראה שנתן הממונה לתיקון פגם או למניעת פגיעה לפי הוראות סעיף 65 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יח(ג);

   26. הפר הוראה שנתן הממונה לפי הוראות סעיפים 67 או 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31יח(ג);

   27. כיהן כנושא משרה או כעובד אחר בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אף שהותלתה או הוגבלה סמכותו לפי הוראות סעיף 68 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יח(ג), או כיהן כנושא משרה בחברה כאמור אף שהושעה או הועבר מתפקידו לפי הוראות אותו סעיף;

  28. כלל פרט מטעה בדוח או בהודעה, בניגוד להוראות סעיף 42א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יט או נתן את הסכמתו כי דוח או מסמך שהכין ייכללו בדוח או בהודעה כאמור, ביודעו שיש בהם פרט מטעה.

לתחילת העמוד 39. עבירה כדי להטעות או לרמות
 • מי שעבר עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 38 כדי לרמות או להטעות לקוח, דינו - מאסר חמש שנים או קנס בשיעור פי שלושה מהקנס הקבוע לאותה עבירה.

לתחילת העמוד 40. קנס בעבירה נמשכת
 • בעבירה נמשכת רשאי בית המשפט להטיל לכל יום שבו נמשכת העבירה, נוסף על כל עונש אחר, קנס בשיעור החלק החמישים של הקנס שהוא רשאי להטיל בשל אותה עבירה.

לתחילת העמוד 41. חובת פיקוח
 • (א) נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי סעיף 38 בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו - הקנס הקבוע לאותה עבירה אילו הוטל על יחיד.

  (ב) נעברה עבירה לפי סעיף 38 בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו האמורה בסעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח שעשה כל שניתן כדי למנוע את העבירה.

  (ג) בסעיף זה, "נושא משרה" - מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.