חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ו': עיצום כספי וקנס אזרחי

לתחילת העמוד פרק ו': עיצום כספי וקנס אזרחי
לתחילת העמוד 32. עיצום כספי
 • (א) בסעיף זה, "הסכום הבסיסי" - סכום כמפורט להלן, לפי הענין:

  1. לגבי גוף מוסדי, לגבי תאגיד בנקאי ולגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית - 150,000 שקלים חדשים;

  2. לגבי תאגיד שאינו גוף מוסדי שאינו תאגיד בנקאי ושאינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית - 75,000 שקלים חדשים;

  3. לגבי יחיד שאינו בעל רישיון - 25,000 שקלים חדשים;

  4. לגבי יחיד בעל רישיון - 12,500 שקלים חדשים.

  (ב) היה לממונה יסוד סביר להניח כי יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני לא מסר לממונה דיווח לפי סעיף 30 (ב), או כי בעל רישיון או כי בעל רישיון או נושא משרה בו לא מילא אחר דרישה שניתנה לו בהתאם להוראות סעיף 50 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31 (ג), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.

  (ב1) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית או נושא משרה בה לא מילאו אחר דרישה שניתנה להם בהתאם להוראות סעיפים 50 או 73 לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31יח(ג), או לא הגישו לממונה דוחות והודעות בהתאם להוראות סעיף 42 לחוק האמור כפי שהוחלו בסעיף 31יט, רשאי הוא להטיל עליהם עיצום כספי בשיעור שלושה אחוזים מהסכום הבסיסי, בעד כל יום שבו נמשכת ההפרה.

  (ג) היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:

  1. לא העביר ללקוח מסמך בכתב המפרט את הנימוקים להמלצתו, בניגוד להוראות סעיף 14;

  2. פרסם את דבר עיסוקו במתן ייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם, בניגוד להוראות סעיף 23;

  3. לא ערך הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב עם לקוח קודם לתחילת מתן הייעוץ פנסיוני בניגוד להוראות סעיף(א), לא כלל בהסכם כאמור את הפרטים המנויים בסעיף 27(ב)(1) עד (8), לא ערך את ההסכם בהתאם להוראות שניתנו לפי סעיף 27(ג), או לא עדכן את פרטי הלקוח בניגוד להוראות סעיף 27(ד);

  4. לא ניהל רישומים של פעולת ייעוץ פנסיוני, של פעולת שיווק פנסיוני או של ביצוע עסקה בעבור לקוח, או לא שמר את הרישומים כאמור, בניגוד להוראות סעיף 29(א), או בניגוד להוראות הממונה לפי סעיף 29(ב).

  (ד) היה לממונה יסוד סביר להניח כי בעל רישיון, נושא משרה בו או מי שמועסק על ידו, הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31(ב), רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.

  (ה) היה לממונה יסוד סביר להניח כי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית עשתה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליה עיצום כספי בסכום הבסיסי:

  1. לא קיימה תנאי מהתנאים שנקבעו ברישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בניגוד להוראות סעיף 31א;

  2. לא מינתה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד אחר בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בהתאם להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31ז, או מינתה אורגן, נושא משרה או בעל תפקיד כאמור שלא בהתאם להוראות האמורות;

  3. הפרה הוראה מהוראות שקבע השר או שנתן הממונה לפי סימן א'1 פרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ז, או שנתן הממונה לפי סעיף 31יח(ב);

  4. לא החזיקה בהון עצמי מזערי שנקבע לפי סעיף 31ח;

  5. לא פעלה למילוי התנאים והדרישות החלים על המערכת, בניגוד להוראות סעיף 31י;

  6. לא אפשרה לגוף מוסדי, ליועץ פנסיוני, לסוכן פנסיוני, למעביד, לחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית פעולות, שהם מורשים להן בהתאם להוראות סעיף 31ט, בניגוד להוראות סעיף 31יא;

  7. גבתה דמי שימוש ממשתמש שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31יד(א), או גבתה תשלומים מלקוח שלא בהתאם להוראות לפי סעיף 31יד(ב) או (ג), לפי העניין;

  8. לא כללה בפרוטוקול האסיפה הכללית של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית את הפרטים הדרושים לפי הוראות סעיף 48א(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יט.

  (ו) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם כיהן כנושא משרה או כבעל תפקיד אחר בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, או פעל במסגרת תפקידו כאמור, בניגוד להוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחלו בסעיף 31ז, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי.

  (ז) היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:

  1. לא דיווח על החזקת אמצעי שליטה לפי הוראות סעיף 34א לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31ו(ג), אף שחלה עליו חובת דיווח כאמור;

  2. הפר תנאי בהיתר שניתן לו לפי סעיף 31ו, בניגוד להוראות אותו סעיף;

  3. נכח או שהצביע באסיפה כללית של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית ולא מסר לממונה פרטים, לפי דרישתו, בהתאם להוראות סעיף 48א(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, כפי שהוחל בסעיף 31יט.

  (ח) היה לממונה יסוד סביר להניח כי משתמש, למעט משתמש שהוא מעביד, עשה אחת מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי בסכום הבסיסי:

  1. לא קיבל או מסר מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אף שהממונה חייבו לעשות כן, בניגוד להוראות סעיף 31יב(א);

  2. לא ביצע את כל הפעולות הדרושות לשם התחברות למערכת סליקה פנסיונית מרכזית ולשם שימוש בה, לפי כללי המערכת, בניגוד להוראות סעיף 31יב(ג);

  3. הפר הוראה מהוראות הממונה שניתנו לפי סעיף 31יח(ב)(2).

   

לתחילת העמוד 33. עדכון עיצום כספי
 • (א) הממונה רשאי לעדכן את סכום העיצום הכספי ב-1 בינואר של כל שנה, לפי שיעור השינוי שחל במדד, מהמדד האחרון שפורסם לפני יום השינוי לעומת מדד חודש נובמבר 2005; כן רשאי הממונה לעגל את סכום העיצום הכספי לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים.

  (ב) הממונה יפרסם, בהודעה ברשומות, את סכום העיצום הכספי המעודכן.

לתחילת העמוד 34. קנס אזרחי
 • (א) היה לממונה יסוד סביר להניח כי נעשה מעשה או מחדל שקבועה בשלו עבירה לפי סעיף 38, רשאי הוא להטיל על עושה המעשה או המחדל קנס אזרחי בשיעור עשרה אחוזים מהקנס הקבוע לפי הסעיף האמור.

  (ב) הממונה ידווח ליועץ המשפטי לממשלה, אחת לשישה חודשים, על קנסות אזרחיים שהוטלו לפי סעיף זה בשל עבירה לפי פסקאות (10) ו-(12) של סעיף 38(ב); הדיווח ייערך במתכונת ויכלול פרטים, כפי שיורה היועץ המשפטי לממשלה.

לתחילת העמוד 35. סכומים מופחתים
 • (א) הממונה אינו רשאי להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מן העיצום הכספי או הקנס האזרחי הקבוע בפרק זה אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

  (ב) השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע סוגי מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם רשאי הממונה להטיל עיצום כספי או קנס אזרחי הנמוך מהעיצום או הקנס הקבוע בפרק זה, בשיעורים שיקבע.

לתחילת העמוד 36. הפרה נמשכת והפרה חוזרת
 • (א) בהפרה נמשכת, למעט הפרה כאמור בסעיף 32(ב), ייווסף על העיצום הכספי הכספי או על הקנס האזרחי הקבוע לאותה הפרה, החלק החמישים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

  (ב) בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי או על הקנס האזרחי שניתן היה להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה למחצית העיצום הכספי או הקנס כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" - הפרת הוראה מההוראות המפורטות בסעיפים32 ו-38, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או קנס אזרחי או שבשלה הורשע.

לתחילת העמוד 36א. דרישת העיצום הכספי או הקנס האזרחי ותשלומו
 • עיצום כספי או קנס אזרחי ישולמו לפי דרישת הממונה, בתוך שלושים ימים מיום מסירתה; הדרישה תוצא לאחר שנמסרה הודעה למי שאליו נועדה הדרישה, על הכוונה להוציאה וניתנה לו הזדמנות לטעון את טענותיו; בהודעה כאמור יצוין כי בשל הפרה נמשכת יחויב המפרבעיצום כספי או בקנס אזרחי נוסף לפי הוראות סעיף 36.

לתחילת העמוד 36ב. סכומי עיצום כספי וקנס אזרחי מעודכנים
 • העיצום הכספי והקנס האזרחי יהיו לפי הסכום המעודכן ביום הדרישה לתשלום, ואם הוגש ערעור ובית המשפט הדן בערעור הורה על עיכוס תשלומו - לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערעור.

לתחילת העמוד 36ג. הפרשי הצמדה וריבית
 • לא שולם עיצום כספי או קנס אזרחי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה - הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

לתחילת העמוד 36ד. גבייה
 • עיצום כספי וקנס אזרחי ייגבו לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).

לתחילת העמוד 36ה. שמירת אחריות פלילית
 • (א) תשלום קנס אזרחי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרה.

  (ב) הוגש נגד אדם כתב אישום על עבירה לפי חוק זה, לא יחוב בשלה בתשלום קנס אזרחי, ואם שילם - יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

לתחילת העמוד 36ו. פרסום על הטלת עיצום או קנס
 • הוטל עיצום כספי או קנס אזרחי לפי פרק זה, רשאי הממונה להורות למי שחייב בתשלום העיצום או הקנס להודיע ללקוחות או לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום או הקנס, את שמו של החייב בתשלום, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום או הקנס.

לתחילת העמוד 36ז. ערעור
 • (א) על דרישה לתשלום עיצום כספי או קנס אזרחי ניתן לערער לפני בית משפט השלום בתוך שלושים ימים מיום שנמסרה הדרישה.

  (ב) אין בהגשת הערעור כדי לעכב תשלום עיצום כספי או קנס אזרחי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או הורה בית המשפט אחרת.

  (ג) התקבל הערעור, יוחזר העיצום הכספי או הקנס האזרחי, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.