חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ה'1: מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

לתחילת העמוד פרק ה'1: מערכת סליקה פנסיונית מרכזית
לתחילת העמוד סימן א': רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית
 • 31א. חובת רישוי

  לא יפעיל אדם מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אלא אם כן ניתן לו רישיון לכך לפי הוראות סימן זה, ובהתאם לתנאי הרישיון.

  31ב. תנאים למתן רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א) הממונה רשאי לתת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לחברה שמתקיימים בה כל אלה:

  1. היא חברה כהגדרתה בחוק החברות;

  2. עיסוקה הבלעדי הוא הפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;

  3. הונה העצמי אינו נמוך מהשיעור המזערי שקבע השר לפי הוראות סעיף 31ח, ככל שקבע;

  4. לחברה סוגי ביטוח שקבע השר, בסכומים, בשיעורים ובתנאים שקבע, ככל שקבע;

  5. לחברה מערכות חומרה ותוכנה מהימנות המקנות רמה סבירה של זמינות ואמינות, והמעניקות הגנה סבירה מפני חדירה, שיבוש, הפרעה או גרימת נזק למחשב או לחומר מחשב כהגדרתם בחוק המחשבים, התשנ"ה-1995, בהתחשב ברגישות המידע;

  6. הממונה שוכנע לאחר שהתייעץ עם הרשם כהגדרתו בסעיף 7 לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 (בפרק זה - רשם מאגרי המידע), כי המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 31טז(א).

  (ב) הממונה יביא בחשבון עניינים אלה בבואו לשקול בקשה לרישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית:

  1. תכניות הפעולה של החברה המבקשת וסיכוייה להגשימן;

  2. התאמתם של נושאי המשרה בחברה המבקשת;

  3. האמצעים הכספיים של החברה המבקשת;

  4. האמצעים הכספיים והרקע העסקי של בעלי אמצעי השליטה בחברה המבקשת;

  5. תרומת מתן הרישיון לתחרות בשוק ההון, ובמיוחד לתחרות בשוק החיסכון הפנסיוני ולרמת השירות בו;

  6. טעמים שבטובת הציבור.

  (ג) לא יסרב הממונה לתת רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לחברה שמתקיימים בה התנאים המפורטים בסעיף קטן (א), אלא לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה, בדרך שהורתה הוועדה.

  (ד) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), רשאי הממונה להורות כי רישיון יוענק בדרך של מכרז אם שוכנע כי זו הדרך המיטבית להענקתו; הורה כאמור, יכללו תנאי המכרז, בין השאר, את התנאים שבסעיף קטן (א), את מספר הזוכים במכרז ואת תקופת הרישיון; לעניין תשלומים בעבור פעולות במערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף 31יד, יכול שייכללו בתנאי המרכז או ברישיון שיוענק לזוכה במכרז הוראות שונות מהוראות לפי אותו סעיף.

  31ג. בקשה לרישיון

  (א) חברה המבקשת לעסוק בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תגיש לממונה בקשה בכתב לרישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בטופס שעליו יורה הממונה; לבקשה יצורפו מסמכי ההתאגדות של החברה וכן פרטים בדבר -

  1. נושאי המשרה בחברה והרקע העסקי שלהם;

  2. בעלי אמצעי השליטה בחברה, הרקע העסקי שלהם והאמצעים הכספיים העומדים לרשותם;

  3. תכנית הפעולה של החברה לעניין הפעלת מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ואופן היערכותה להפעלת מערכת כאמור, לרבות התקשרות עם נותני שירותים;

  4. המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, והחלופות הטכנולוגיות המקובלות כאמור בסעיף 31טז(א);

  5. הפעולות כאמור בסעיף 31ט שמערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית תבצע.

  (ב) הממונה רשאי לדרוש מחברה מבקשת כאמור בסעיף קטן (א), נתונים ומסמכים נוספים על אלה המפורטים באותו סעיף קטן, ככל שייראה לו כי הדבר דרוש לשם מתן החלטה בבקשתה.

  31ד. תנאים ברישיון ושינויים

  ברישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית רשאי הממונה לקבוע תנאים ה והגבלות, ורשאי הוא לשנותם ולהוסיף פעולות שהמערכת תשמש לביצוען, כמפורט בסעיף 31ט, ובלבד ששינוי, או הוספה של פעולה, שלא לפי בקשת החברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ייעשו לאחר התייעצות עם הוועדה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות לטעון את טענותיה לפני הוועדה בדרך שהורתה הוועדה.

  31ה. פקיעת רישיון וביטולו

  (א) תוקף רישיון של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית יפקע ה באחת מאלה:

  1. היא לא החלה להפעיל את המערכת עד תום התקופה שנקבעה לכך ברישיונה;

  2. היא לא זכתה במרכז שהממונה הורה על עריכתו כאמור בסעיף 31ב(ד).

  (ב) על ביטול רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית יחולו הוראות סעיפים 22 ו-23 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחוייבים.

לתחילת העמוד סימן ב': הוראות לעניין שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית,אורגנים ובעלי תפקידים בה והון עצמי
 • 31ו. שליטה והחזקת אמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א) לא יחזיק אדם יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בחברהה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, אלא על פי היתר שנתן הממונה, ואם אותו אדם הוא משתמש, למעט מעביד - לא ייתן הממונה היתר כאמור להחזקה של יותר מ-15 אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה כאמור.

  (ב) לא ישלוט אדם בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אלא על פי היתר שנתן הממונה.

  (ג) ההוראות לפי סימן ו' לפרק ג' בחוק הפיקוח על הביטוח החלות לעניין שליטה ואמצעי שליטה במבטח, למעט ההוראות לפי סעיפים 31א, 32(א), (ב), (ב2), (ג1), ו-(ו) ו-33א(א)(2), יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין שליטה ואמצעי שליטה בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לרבות לעניין היתר שניתן לפי סעיפים קטנים (א) או (ב).

  (ד) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הקלות לעניין תחולת הוראות האמורות בסעיף קטן (ג) על חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה.

  31ז. אורגנים ובעלי תפקידים אחרים בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית  מרכזית

  (א) ההוראות לפי סימן א'1 לפרק ד' בחוק הפיקוח על הביטוח לעניין האורגנים ובעלי תפקידים אחרים במבטח, למעט סעיפים 41ב, 41ד ו-41ה ולמעט הוראות אחרות לפי הסימן האמור שעניינן אקטואר, מנהל סיכונים או ועדת השקעות, יחולו לעניין אורגנים ובעלי תפקידים כאמור בחברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: על אף הוראות סעיף 41ט(א) לחוק הפיקוח על הביטוח, רשאי השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע כי הוראות הסעיף האמור לא יחולו לגבי בעלי תפקידים או עיסוקים מסוימים שקבע, בכפוף לעמידתם במגבלות שקבע השר כאמור לכניין כהונתם בחברה, ככל שקבע.

  (ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), רשאי השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, לקבוע שינויים ותיאומים בתחולת התקנות שהותקנו לפי הסימן האמור באותו סעיף קטן, כולן או חלקן, לגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, או לקבוע כי הוראות אלה, כולן או חלקן לא יחולו לגביה, ורשאי הוא לקבוע כאמור במקומן הוראות אחרות שיחולו לגבי החברה.

  31ח. הון עצמי מזערי

  השר רשאי לקבוע את שיעור ההון העצמי המזערי הנדרש מחברה להפעלת מערכת הסליקה פנסיונית מרכזית.

לתחילת העמוד סימן ג': השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, אופן הפעלתה ותשלומים
 • 31ט. השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א) מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תשמש לכל הפעולות האלה, לגבי תוצר הפנסיוני או לגבי תכנית ביטוח, ולשם כך בלבד:

  1. העברת מידע על לקוחות, לפי בקשתם, מכלל הגופים המוסדיים לכל יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני, לשם ביצוע ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני;

  2. העברת מידע ללקוחות לפי סעיף קטן (ג); מסירת מידע כאמור תחל בתום 12 חודשים מיום שהחלה לראשונה העברת מידע לפי פסקה (1), על ידי מערכת כלשהי, אלא אם כן הורה הממונה על מועד מוקדם יותר;

  3. ביצוע פעולה אחת לפחות מהפעולות כמפורט בסעיף קטן (ד) או (ה), ובלבד שלא תחל בביצוע פעולה כמפורט בסעיף קטן (ה) אלא בתום 12 חודשים מיום שהחלה לראשונה העברת מידע לפי פסקה (1), על ידי מערכת כלשהי.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מערכת סליקה פנסיונית תוכל לשמש לביצוע הפעולות כמפורט בסעיף קטן (ה), כולן או חלקן, בלי שתשמש לביצוע שאר הפעולות כאמור בסעיף קטן (א), ובלבד שלא תחל בביצוע פעולה כאמור אלא בתחום 12 חודשים מיום שהחלה לראשונה העברת מידע לפי סעיף קטן (א)(1), על ידי מערכת כלשהי.

  (ג) מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תמסור ללקוח, על פי בקשתו, מידע הנוגע לו לגבי מוצר פנסיוני או תוכניות ביטוח, מכלל הגופים המוסדיים; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מזכותו של לקוח לקבל מידע הנוגע לו בכל דרך אחרת הנתונה לו כדין.

  (ד) בכפוף להוראות סעיף קטן (א)(3), מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תוכל לבצע פעולה אחת לפחות מהפעולות כמפורט להלן:

  1. העברת מידע על לקוח, לפי בקשתו, מיועץ פנסיוני או מסוכןפנסיוני לגוף המוסדי, לשם ביצוע עסקה בעבור הלקוח;

  2. העברת בקשה של לקוח לגוף מוסדי לביצוע פעולות בעבור הלקוח;

  3. העברת דוח יתרות מגוף מוסדי למעביד, לגבי הפקדות למרכיב הפיצויים שאינם באים במקום פיצויי פיטורים לפי סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, ובהתייחס לתקופת חבותו של המעביד;

  4. העברת מידע שאינה כאמור בפסקאות (1) עד (3), כפי שקבע השר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ובלבד שהעברה כאמור נעשית לבקשת לקוח, אגב עיסוק הנתון לפיקוחו של הממונה לפי כל דין;

  5. העברת משוב לבקרה בין המשתמשים במערכת על פעולות שבוצעו כאמור בסעיף קטן זה או בסעיף קטן (א)(1) או העברת משוב לבקרה על פעולה שבוצעה כאמור בסעיף קטן (א)(2).

  (ה) בכפוף להוראות סעיף קטן (א)(3) או (ב), מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תוכל לבצע פעולה אחת לפחות מהפעולות כמפורט להלן:

  1. העברת כספים בין גופים מוסדיים שונים לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על קופות גמל, והעברת מידע בין גופים אלה אגב העברת כספים כאמור, לפי הוראות אותו סעיף וכן העברת מידע בין גופים מוסדיים לפי הוראות סעיף 24ב(א) לחוק הפיקוח על קופות גמל, לשם איתור כספים הרשומים על שמו של עמית לא מפקיד, כהגדרתו בסעיף 24ב(ג) לחוק האמור, בחשבונות בקרן פנסיה והעברתם לקרן הפנסיה שאליה הצטרף; הממונה רשאי, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, להורות על תחילת ביצוע פעולה כאמור בפסקה זו, גם אם טרם חלפו 12 חודשים כאמור בסעיף קטן (א)(3) או (ב), לפי העניין;

  2. הפקדת כספים בעד לקוח אצל גוף מוסדי, והעברת מידע אגב הפקדה כאמור, על ידי יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני או מעביד;

  3. העברת כספים שאינה כאמור בפסקאות (1) או (2), כפי שקבע השר באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, ובלבד שהעברה כאמור נעשית לבקשת לקוח, אגב עיסוק הנתון לפיקוחו של הממונה לפי כל דין;

  4. העברת משוב לבקרה בין המשתמשים במערכת על פעולות שבוצעו כאמור בסעיף קטן זה.

  (ו) הממונה רשאי לתת הוראות בדבר סוגי המידע שניתן להעביר לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ה), וייתן הוראות בדבר העברת המידע האמור בסעיף קטן (ג) בשים לב לכך שהמידע מיועד ללקוח.

  (ז) בסעיף זה, "תכנית ביטוח" - כל אחת מאלה, ובלבד שלעניין תכנית ביטוח כאמור בפסקה (2) לא יועבר אלא מידע לעניין עצם קיומה של תכנית ביטוח ותוקפה:

  1. תכנית ביטוח מפני סיכון מוות או מפני סיכון אבדן כושר עבודה, שהממונה נתן לגביה היתר לפי הוראות סעיף 40(ב) לחוק הפיקוח על הביטוח, אשר נרכשה לטובת לקוח;

  2. תכנית ביטוח מפני סיכון מוות מתאונה, נכות מתאונה, נכות מקצועית, נכות רגילה, שחרור מתשלום פרמיה באבדן כושר עבודה, פיצוי חודשי באבדן כושר עבודה, ביטוח למקרה מוות של בן או בת הזוג או מחלות קשות או קטלניות או ביטוח בריאות או סיעוד אחר, או תכנית ביטוח אחרת שהורה עליה הממונה, והכל בלבד שהתכנית היתה כלולה במוצר פנסיוני, ולמעט תכנית ביטוח שהמוטב היחיד בה הוא גוף עסקי, שנכרתה אגב רכישת מוצר ממנו.

  31י. אחריות חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית תהיה אחראית למילוי התנאים והדרישות החלים לגבי המערכת לפי הוראות פרק זה, ובין השאר -

  (1) תגבש כללים שיבטיחו את יציבותה, יעילותה ותפקודה התקין של מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ואת טיב השירות הניתן למשתמשים בה ובכלל זה את האמצעים לאכיפת הכללים האמורים (בפרק זה - כללי המערכת) ותפעל בהתאם לכללים אלה;

  (2) תבטיח את קיומם של אמצעים לאבטחת המידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ולניהול סיכונים הקיימים או העלולים להתקיים המרכזית ולניהול סיכונים הקיימים או העלולים להתקיים במערכת, למניעתם, ככל האפשר, או להגבלתם;

  (3) תגבש הסדרי גיבוי ותכנית להמשכיות השירות הניתן באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ולרציפותו, ותפעיל הסדרים אלה במידת הצורך.

  31יא. חובת מתן שירות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א) על חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית לאפשר לכל גוף מוסדי, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני, מעביד או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת, וכן לכל לקוח, לבצע פעולות שהם מורשים להן בהתאם להוראות סעיף 31ט.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי הממונה לפטור חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית ממתן שירות למשתמש מסוים, לאחר שניתנה לאותו משתמש הזדמנות להשמיע את טענותיו ומטעמים שיירשמו, ורשאי הממונה לפטור חברה כאמור ממתן שירות ללקוח בנסיבות שעליהן יורה.

  31יב. הטלת חובה לעשות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א) הממונה רשאי לחייב גוף מוסדי, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני או , חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת, לקבל ולמסור מידע או כספים באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף 31ט, באופן שיורה.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא יחייב הממונה יועץ פנסיוני או סוכן פנסיוני לבצע פעולות כאמור בסעיף 31ט(ד)(1) או (ה)(2) אלא באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת.

  (ג) חייב הממונה גורם לעשות שימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית כאמור בסעיף קטן (א) או (ב), יבצע אותו גורם את כל הפעולות הדרושות לשם התחברות למערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ושימוש בה, לפי כללי המערכת.

  31יג. חובת אמון וזהירות

  (א) בהפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, במתן שירות למשתמשים בה , וללקוחות, ובמילוי שאר תפקידיה לפי הוראות פרק זה, תפעל החברה בזהירות, באמונה ובשקידה לטובת כל אחד מהמשתמשים ומהלקוחות, לא תעדיף כל עניין וכל שיקול על פני טובתם, ולא תפלה בין משתמשים או בין לקוחות.

  (ב) הוראות סעיף זה יחולו על כל מי שעוסק מטעם החברה בהפעלת מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית.

  31יד. תשלומים בעבור פעולות במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א)(1) הממונה רשאי לתת הוראות, לכל חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית, מרכזית, בדבר דמי השימוש שהחברה רשאית לגבות ממשתמשים במערכת בעבור השימוש בה, בדבר התשלום בעבור התחברות למערכת ובדבר הסדרי התשלום והמועדים לתשלום, לרבות גביית תשלומים בשיעורים שונים לפעולות שונות.

  (2) השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע את השיעור המרבי של דמי השימוש כאמור בפסקה (1).

  (ב) השר יקבע, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, את הסכום המרבי שייגבה מלקוח בעבור פעולה של מסירת מידע כאמור בסעיף 31ט(ג), ורשאי הוא לקבוע תשלומים בשיעורים שונים לסוגי מידע שונים.

  (ג) הממונה רשאי לתת הוראות לעניין התשלום שניתן לגבות מהלקוח בעבור מסירת הנתונים לפי בקשתו כאמור בסעיף 31טז(ג)(3), ורשאי השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות, לקבוע סכום מרבי שניתן לגבות כאמור.

לתחילת העמוד סימן ד': סודיות ואבטחת מידע
 • 31טו. חובת סודיות

  חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית וכל מי שפועל מטעמה ישמרו ה בסוד מידע שהועבר לידיעתם באמצעות מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, לא יגלו אותו לאחר ולא יעשו בו כל שימוש, אלא לפי הוראות חוק זה או כל דין אחר או לפי צו של בית משפט.

  31טז. הוראות בדבר אבטחת מידע, שמירתו ונגישתו

  (א) המערכת הטכנולוגית שתשמש את מערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית תמזער, ככל האפשר ובשים לב לחלופות טכנולוגיות מקובלות, את הסיכון לפגיעה בפרטיותם של הלקוחות.

  (ב)(1) בסעיף זה -

  "נתונים על אודות המידע" - נתונים המתעדים את השימוש במסלקהשהממונה הורה עליהם, לאחר התייעצות עם רשם מאגרי המידע, לרבות פרטים על מועדי בקשת המידע ומסירתו, זהות מבקשי המידע ומקבליו, זהות מוסרי המידע, הלקוח שהמידע נוגע לו,תחומי המידע שהועבר ושלמותו;

  "תקופת הביקורת" - תקופה שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (ד), שלא תעלה על 30 ימים.

  (2) מידע המועבר באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית יישמר בידי החברה להפעלת המערכת, בזמן העברתו ובתקופת הביקורת שלאחר העברתו, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ד), בדרך שתבטיח הגנה מפני שימוש במידע, שיבושו, חשיפתו או העתקתו, בלא רשות כדין,תמנע שימוש בו בניגוד להוראות לפי פרק זה ותבטיח כי הגישה למידע תהיה בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ג), בלבד.

  (3) נתונים על אודות המידע המועבר באמצעות מערכת הסליקה וכן נתונים על כספים שהועברו במערכת יירשמו ויישמרו בידי החברה להפעלת המערכת, בזמן העברת המידע או הכספים וכן לאחר העברתם, בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (ד), בדרך שתבטיח הגנה מפני שיבוש הנתונים או המידע ומפני שימוש בהם בניגוד להוראות לפי פרק זה.

  (ג) מידע המועבר באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, הנתונים על אודות המידע ונתונים על כספים שהועברו במערכת יהיו נגישים בהתאם להוראות כמפורט להלן, בלבד -

  1. במשך תקופה שקבע השר לפי הוראות סעיף קטן (ד), יהיה המידע נגיש למשתמש או ללקוח שאליו ממוען המידע, עד להעברתו לידיו ולמטרה שלשמה הועבר; בתקופה האמורה וכן בתקופת הביקורת שלאחריה יהיה המידע נגיש למי שקיבל אישור פרטני לכך, מראש, מאת הממונה, לגשת אל המידע, לשם בירור מחלוקות שנתגלעו בין משתמשים במערכת או בין לקוח למשתמש, לשם פיקוח הממונה לפי הוראות פרק זה או לשם בקרה על פעולת המערכת;

  2. נתונים על אודות המידע וכן נתונים על כספים שהועברו במערכת יהיו נגישים לשם בירור מחלוקות שנתגלעו בין משתמשים במערכת או בין לקוח למשתמש, לשם מסירת מידע ללקוח לפי פסקה (3) או לשם פיקוח הממונה לפי הוראות פרק זה;

  3. החברה תמסור ללקוח, לפי בקשתו, נתונים על אודות המידע שהועבר לפי פניות לקבל מידע לגביו.

  (ד) השר, לאחר התייעצות עם שר המשפטים, יקבע הוראות בעניינים אלה:

  1. אופן הגישה למידע המועבר במערכת סליקה פנסיונית מרכזית, ובכלל זה אמצעי הזיהוי הנדרשים ממשתמש במערכת או ממי מטעמו, לשם גישה למערכת לרבות ביצוע פעולות בה, אופן בדיקת קיומה של בקשה מטעם הלקוח או של ייפוי כוח או קיומה של חובה לאיתור כספים כאמור בסעיף 31ט(ה)(1), והתקופה שבה המידע שבמערכת יהיה נגיש למשתמש או ללקוח וכן הוראות בדב אופן הגישה לשם בקרה על פעולת המערכת; השר רשאי לקבוע כאמור הוראות מיוחדות בדבר אמצעי הזיהוי הנדרשים מלקוח לשם גישה למערכת והוראות לעניין מסירת המידע ללקוח, כאמור בסעיף 31ט(ג);

  2. אופן השימוש במידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית ואבטחתו;

  3. אופן שמירת המידע המועבר במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, סוג המידע שיישמר, התקופות לשמירתו, תקופת הביקורת, ומחיקת המידע העודף בתום תקופת הביקורת כאמור;

  4. התקופות לשמירת הנתונים על אודות המידע;

  5. אופן שמירת נתונים על כספים שהועברו במערכת הסליקה הפנסיונית המרכזית, סוג הנתונים שיישמרו והתקופות לשמירתם;

  6. דרך איסוף הנתונים ורישומם, אופי עריכתם כרשומה מוסדית והפקתה וקיומם של אמצעי הגנה סבירים מפני חדירה לחומר מחשב ומפני שיבוש עבודת המערכת, בהתאם להוראות סעיף 36 לפקודת הראיות, התשל"א-1971.

  31יז. הגבלות לעניין המידע המועבר במערכת סליקה פנסיונית מרכזית

  (א) העברת מידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, הגישה אליו, השימוש בו ושמירתו במערכת, יהיו לשם ביצוע ההוראות לפי סעיפים 31ט ו-31טז, ובהיקף הנדרש לשם כך, בלבד; הוראות אלה יחולו גם לעניין הנתונים על אודות המידע כהגדרתם בסעיף 31טז(ב)(1).

  (ב) לא יעביר אדם מידע או נתונים על אודות המידע באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, לא יעיין בהם בלא זכות, ולא יעשה בהם שימוש או ישמור אותם במערכת, אלא לשם ביצוע ההוראות לפי סעיפים 31ט ו-31טז ובהיקף הנדרש לשם כך.

לתחילת העמוד סימן ה': פיקוח על פעילות חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית
 • 31יח. פיקוח הממונה

  (א) במילוי תפקידיה וחובותיה לפי חוק זה, תהיה חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית נתונה לפיקוחו של הממונה.

  (ב) הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) -

  1. לתת הוראות הנוגעות לדרכי פעולתם וניהולם של חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, של נושאי משרה בה ושל כל מי שמועסק על ידה, והכל כדי להבטיח את ניהולה התקין של החברה ויעילותה, את טיב השירות הניתן על ידה ואת השמירה על עניינם של המשתמשים במערכת ושל הלקוחות, כדי למנוע פגיעה ביכולתה של החברה לקיים את התחייבויותיה וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו בנוגע לכלל החברות להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית או בנוגע לסוג מסוים של חברות כאמור;

  2. לתת הוראות בנוגע לאופן השימוש במערכת סליקה פנסיונית מרכזית בידי המשתמשים במערכת ובידי הלקוחות; הוראות כאמור לעניין משתמשים יכול שיינתנו בנוגע לכלל המשתמשים או בנוגע לסוג מסוים של משתמשים.

  (ג) הוראות סעיפים 50 עד 05ג, 60 עד 62, 65, 67 עד 78 ו-97 לחוק הפיקוח על הביטוח והוראות סעיף 102 לחוק האמור לעניין החלטה לפי סעיף 62(א) לאותו חוק, יחולו לעניין חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בשינויים המחויבים.

  31יט. דוחות, הודעות ומידע

  הוראות סעיפים 42, 42א ו-48 לחוק הפיקוח על הביטוח יחולו לעניין חברהה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בשינויים המחויבים; הממונה נרשאי להורות על הקלות לעניין תחולת הוראות הסעיפים האמורים לגבי חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, בדרך של קביעת שינויים ותיאומים בתחולת ההוראות האמורות, כולן או חלקן, על חברה כאמור, או קביעה כי הוראות אלה, כולן או חלקן, לא יחולו לגביה