חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ה': הפיקוח על בעל רישיון

לתחילת העמוד פרק ה': הפיקוח על בעל רישיון
לתחילת העמוד 31. פיקוח הממונה
  • (א) במילוי תפקידיו וחובותיו לפי חוק זה, יהיה בעל רישיון נתון לפיקוחו של הממונה.

    (ב) (1) הממונה רשאי, לצורך פיקוח כאמור בסעיף קטן (א) ולאחר התייעצות עם הוועדה, ליתן הוראות הנוגעות לדרכי פעולתו של בעל רישיון, של נושא משרה בו ושל כל מי שמועסק על ידו, והכל כדי להבטיח את ניהולם התקין של עניניו של בעל הרישיון ואת השמירה על ענינם של לקוחותיו וכדי לתמוך ביציבותה של המערכת הפיננסית ובפעילותה הסדירה; הוראות כאמור יכול שיינתנו בנוגע לכלל בעלי הרישיון או בנוגע לסוג מסוים של בעלי רישיון.

    (2) בוטל

    (ג) הוראות סימן ב'1 בפרק ד', פרק ה' וסעיפים 63, 64 ו-97 לחוק הפיקוח על הביטוח, והוראות סעיף 102 לחוק האמור לענין החלטה לפי סעיף 62(א)לאותו חוק, יחולו לענין בעל רישיון, בשינויים המחויבים. ובשינוי זה: בסעיף 49ד(א) לחוק האמור, ברישה, במקום "כמפורט בתוספת השלישית או בסעיף 104, למעט הפרה המנויה בפרטים (1) ו-(3) עד (8) בחלק א' לתוספת השלישית" יקראו "כמפורט בסעיפים 32(ד) ו-38 לחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני.