חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ד': רישום ודיווח

לתחילת העמוד פרק ד': רישום ודיווח
לתחילת העמוד 29. רישום פעולות
  • (א) בעל רישיון ינהל רישומים של כל פעולת ייעוץ פנסיוני, פעולת שיווק פנסיוני או פעולה של ביצוע עסקה בעבור לקוח, וישמור את הרישומים כאמור לתקופה של שבע שנים.

    (ב) הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר הפרטים שיש לכלול ברישומים כאמור בסעיף זה, וכן בדבר אופן עריכתם, שמירתם ומסירתם ללקוח.

לתחילת העמוד 30. דיווח לממונה
  • (א) יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני חייבים לדווח מיד לממונה אם חדל להתקיים בהם תנאי מן התנאים למתן רישיון היועץ הפנסיוני או רישיון סוכן השיווק הפנסיוני, לפי הענין, או אם התקיים בהם תנאי שבשלו רשאי הממונה לבטל רישיון כאמור, להתלותו או להתנות בו תנאים.~

    (ב) יועץ פנסיוני וסוכן שיווק פנסיוני ידווחו לממונה על כתובת מקום עיסוקם בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, לפי הענין, ועל כל שינוי בה, בתוך 21 ימים מהמועד שבו החלו לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני באותה כתובת.