חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ג': חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

לתחילת העמוד פרק ג': חובות, איסורים והגבלות לענין עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני
לתחילת העמוד סימן א': התאמת השירות לצורכי הלקוח
 • 12. התאמת השירות לצורכי הלקוח

  (א) בעל רישיון יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני שהוא נותן ללקוח לצרכיו של כל לקוח, ויבחר את סוג המוצר הפנסיוני, את המוצר הפנסיוני ואת הגוף המוסדי, המתאימים ביותר ללקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו באמצעות מוצר פנסיוני, את מצבו הכספי דרך כלל, את החיסכון הקיים שלו באמצעות מוצרים פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לענין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגביהם; בחירת סוג המוצר הפנסיוני, המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי המתאימים ביותר ללקוח, תיעשה בהתאם למפורט להלן:

  (1) בעת בחירת סוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח יבחן בעל הרישיון את כלל סוגי המוצר הפנסיוני;

  (2) בחירת המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח או הגוף המוסדי המתאים ביותר ללקוח, תהיה -

  (א) לענין ייעוץ פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים והגופים המוסדיים;

  (ב) לענין שיווק פנסיוני -

  (1) בידי גוף מוסדי או בידי עובדו שהוא סוכן שיווק פנסיוני - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח;

  (2) בידי סוכן ביטוח פנסיוני שאינו עובד של גוף מוסדי - מתוך כלל המוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ומתוך כלל הגופים המוסדיים שלגבי מוצריהם הפנסיוניים הוא עוסק בשיווק פנסיוני, ובלבד שהמוצר הפנסיוני הוא מסוג המוצר הפנסיוני המתאים ביותר ללקוח.

  (ב) נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני לפי סעיף 27(ב)(4) כי הייעוץ הפנסיוני הוא מתמשך, ישוב היועץ הפנסיוני ויבחן, בהתאם להוראות סעיף קטן (א), את התאמת החיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני לצרכיו של הלקוח, במהלך כל תקופת הייעוץ הפנסיוני.

  13. ביצוע עסקה בעבור לקוח כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני

  (א) ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בעבור לקוח תיעשה רק כחלק מייעוץ פנסיוני או משיווק פנסיוני ובהמשך לו; ביצוע עסקה כאמור הכרוכה בפעולות מתמשכות בחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני יהיה רק במסגרת ייעוץ פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן הייעוץ הפנסיוני כפי שנקבעה בהסכם לפי סעיף 27(ב)(4) או במסגרת שיווק פנסיוני מתמשך ולמשך תקופת מתן השיווק הפנסיוני, לפי הענין.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין הפעולות המפורטות להלן לא יידרש ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני:

  (1)ביצוע עסקה לגבי מוצר פנסיוני בין לקוח לגוף מוסדי, בידי הלקוח, במישרין, בעקבות פנייה יזומה של הלקוח לגוף המוסדי, למעט אם התקיים בלקוח אחד מאלה:

  (א) הלקוח הוא מבוטח פעיל בקרן ותיקה, כהגדרתה בחוק הפיקוח על קופות גמל;
  (ב) הלקוח הוא מבוטח פעיל בקופת ביטוח            (ג) ביצוע העסקה יכלול החרגות בשל מצב בריאות לקוי של הלקוח;
  (ד) התקיימו תנאים נוספים כפי שקבע הממונה;

  (2) הפקדת תשלומים בעבור עובד בקופת גמל, בידי מעבידו, לאחר שניתנה לעובד הזדמנות לבחור קופת גמל אחרת וכל עוד לא בחר העובד בקופה כאמור, לפי הוראות סעיף 20 (ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל;

  ( 3) ביצוע פעולות במוצר פנסיוני בידי גוף מוסדי מכוח חובה לפי דין.

  (ג) הממונה יקבע הוראות ותנאים לעניין סעיף קטן (ב)(1) רישה.

   

  14. נימוק בכתב של המלצות בעל רישיון

  בעל רישיון יעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, מסמך בכתב, המפרט את הנימוקים להמלצתו בדבר כדאיות החיסכון של הלקוח או של קרובו באמצעות מוצר פנסיוני.

לתחילת העמוד סימן ב': חובות אמון וזהירות
 • 15. חובת אמון

  (א) בעל רישיון יפעל לטובת לקוחותיו באמונה ובשקידה, לא יעדיף את עניניו האישיים או עניניו של אחר על פני טובת לקוחותיו, ולא יעדיף ענינו של לקוח אחד על פני לקוח אחר.

  (ב) העדפה בידי סוכן פנסיוני של מוצר פנסיוני שיש לו זיקה אליו, שנעשתה בהתאם להוראות סעיף 12(א)(2)(ב), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו לפי סעיף קטן (א).

  16. חובת זהירות

  בעל רישיון ינהג בעיסוקו בזהירות וברמת מיומנות שבעל רישיון סביר היה נוהג בהן בנסיבות דומות, וינקוט את כל האמצעים הסבירים להבטחת עניניהם של לקוחותיו.

  17. ניגוד ענינים

  (א) נודע לבעל רישיון על ניגוד ענינים בינו או בין התאגיד שבו הוא מועסק או שותף, לבין הלקוח, בין לענין ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני לאותו לקוח ובין לענין ביצוע עסקה בעבור הלקוח, חייב בעל הרישיון להודיע ללקוח, בכתב, על קיום ניגוד הענינים, ולהימנע מלבצע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים, אלא אם כן הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב, ביחס לאותו ייעוץ פנסיוני, ביחס לאותו שיווק פנסיוני או ביחס לביצוע אותה עסקה.

  (ב) זיקה של סוכן פנסיוני למוצר פנסיוני, לא תיחשב כניגוד ענינים בינו ובין הלקוח לענין סעיף קטן (א).

  (ג) בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי הממונה, לאחר התייעצות עם הוועדה, להורות לענין הסעיפים הקטנים האמורים, על נסיבות שיראו בהן ניגוד ענינים בין בעל רישיון ובין לקוח ונסיבות שבהן יימנע בעל רישיון מביצוע כל פעולה שיש בה ניגוד ענינים כאמור, אף אם הסכים הלקוח לכך מראש ובכתב.

  17א. הגבלות לעניין ביצוע עסקה בין לקוח לבין גוף מוסדי

  (א) יועץ פנסיוני או סוכן ביטוח פנסיוני לא יבצע בעבור לקוח עסקה עם גוף מוסדי ולא יתווך בין לקוח לבין גוף מוסדי, אלא אם כן קיים בין היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני, לפי העניין, לבין הגוף המוסדי, הסכם בכתב שבין תנאיו חיוב היועץ הפנסיוני או סוכן הביטוח הפנסיוני בתנאים הקבועים לפי סעיף 30 לחוק הפיקוח על הביטוח, בשינויים המחויבים.

  (ב) על ביצוע עסקה ועל תיווך כאמור בסעיף קטן (א) יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטוח והוראות לפי חוק חוזה הביטוח, התשמ"א-1981 (בסעיף קטן זה - חוק חוזה הביטוח) החלות על סוכן ביטוח ועל עיסוק בתיווך לעניין ביטוח, ואולם לא יחולו לעניין עסקה או תיווך כאמור המבוצעים בידי יועץ פנסיוני -

  (1) הוראות סעיף 33(א) לחוק חוזה הביטוח;

  (2) הוראות לפי חוק הפיקוח על הביטוח הנוגעות לחובותיו של מבטח בשל משא ומתן של סוכן הביטוח לקראת כריתתו של חוזה הביטוח או הנוגעות לכריתת חוזה הביטוח.

  18. איסור התקשרות של יועץ פנסיוני בהסכם חריג

  (א) יועץ פנסיוני לא יתקשר עם גוף מוסדי בהסכם למתן שירותים שאינו במהלך העסקים הרגיל של היועץ הפנסיוני, שאינו בתנאי שוק או העשוי להשפיע באופן מהותי על רווחיות היועץ הפנסיוני, רכושו או התחייבויותיו (בחוק זה - הסכם חריג), אלא אם כן קיבל לכך אישור מראש ובכתב של הממונה, ואם היועץ הפנסיוני הוא תאגיד בנקאי - גם של המפקח על הבנקים.

  (ב) קבלת תמורה בידי יועץ פנסיוני מאת גוף מוסדי, לפי הסכם למתן שירותים שאינו הסכם חריג או לפי הסכם חריג שאושר לפי הוראות סעיף קטן (א), היא דרך פעולה העולה בקנה אחד עם חובותיו של היועץ הפנסיוני לפי סעיפים 15 ו-17.

  (ג) בסעיף זה, "גוף מוסדי", "יועץ פנסיוני" - לרבות מי ששולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם.

  19. תמריצים ועמלות בקשר עם ייעוץ פנסיוני

  (א) יועץ פנסיוני או אדם אחר מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אלה:

  1. שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת הלקוח, כפי שנקבע בהסכם לפי סעיף 27(ב)(3), ובכפוף להוראות לפי סעיף 28;
  2. עמלת הפצה הנגבית מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח, ובלבד שהלקוח שבעבורו בוצעה העסקה הסכים, מראש ובכתב, לקבלת העמלה בידי היועץ ולשיעורה, ובכפוף להוראות סעיף 28.

  (ב) לענין סעיף קטן (א) יראו כטובת הנאה בידי יועץ פנסיוני בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, גם תשלום ליועץ פנסיוני שהיה סוכן ביטוח לפי הוראות חוק הפיקוח על הביטוח, בשל עיסוק בתיווך כמשמעותו בסעיף 24 לחוק האמור, שנעשה בתקופה שבה היה סוכן ביטוח.

  (ג) יועץ פנסיוני לא ייתן טובת הנאה לעובד מעובדיו, לסניף מסניפיו או ליחידה מיחידותיו, אם טובת ההנאה נקבעת בהתחשב בסוג המוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ הפנסיוני או בהתחשב בזהות הגוף המוסדי שיש לו זיקה למוצר הפנסיוני שלגביו ניתן הייעוץ כאמור.

  (ד) גוף מוסדי לא ייתן ליועץ פנסיוני טובת הנאה בקשר עם ייעוץ פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה למעט תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2).

  (ה) בסעיף זה -

  "ביצוע עסקה" - לרבות הימנעות מביצוע עסקה;

  "יועץ פנסיוני" - לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.

  19א. תמריצים ועמלות בקשר עם שיווק פנסיוני

  (א) סוכן ביטוח פנסיוני או אדם אחר מטעמו או בעבורו
  לא יקבל טובת הנאה במישרין או בעקיפין בקשר עם שיווק
  פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה בעבור לקוח, זולת אחד
  מאלה:

  (1) שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות מאת
  הלקוח; הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין שכר
  והחזר הוצאות לפי פסקה זו;
  (2) עמלת הפצה הנגבית, לפי סעיף 32 (ה)(1)(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל, מגוף מוסדי שלו זיקה למוצר פנסיוני, שבוצעה לגביו עסקה בעבור הלקוח.
  (ב) אין באמור בסעיף קטן (א) כדי לגרוע מהאפשרות של מעביד להשיב לעובדו תשלומים ששילם בעד שיווק פנסיוני או ייעוץ פנסיוני, כולם או חלקם, ובלבד שההטבה ניתנה בכפוף להוראות סעיף 20 (א2) לחוק הפיקוח על קופות גמל.
  (ג) גוף מוסדי לא ייתן לסוכן ביטוח פנסיוני טובת הנאה
  בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם ביצוע עסקה, למעט תשלום עמלת הפצה לפי הוראות סעיף קטן (א)(2).
  (ד) בסעיף זה, "סוכן ביטוח פנסיוני" - לרבות השולט בו, מי שנשלט בידי מי מהם, נושא משרה באחד מאלה ומי שמועסק על ידי אחד מאלה.

   

  20. הגבלות לענין התקשרות יועץ פנסיוני

  (א) יועץ פנסיוני לא יתקשר עם מעביד או עם ארגון מעבידים, במפורש או במשתמע, לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובד של אותו מעביד או לעובד של מי שהוא חבר בארגון המעבידים או מיוצג על ידו, לפי הענין, אלא בהתקיים כל אלה:

  1. היועץ הפנסיוני אינו תאגיד בנקאי;

  2. ליועץ הפנסיוני אין קשר עסקי כלשהו עם המעביד או עם ארגון המעבידים;

  3. תשלום שכר והחזר הוצאות ליועץ הפנסיוני בשל מתן הייעוץ הפנסיוני לעובד, המשולם בידי מעביד או בידי ארגון מעבידים, ישולם ישירות מהמעביד או ארגון המעבידים ליועץ הפנסיוני, ולא ישולם מתוך הסכומים המועבדים לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או מתוך הסכומים הצבורים בחיסכון כאמור;

  4. המעביד או ארגון המעבידים אינו זכאי לטובת הנאה מאת היועץ הפנסיוני בקשר עם הייעוץ הפנסיוני, ולא קיבל מהיועץ הפנסיוני טובת הנאה כאמור;

  5. ההסכם שבין היועץ הפנסיוני לבין המעביד כולל הוראה ולפיה המעביד או ארגון המעבידים לא יתערבו בתוכן הייעוץ הפנסיוני שנותן היועץ לעובדים, ולא יחייבו את העובדים לקבל ייעוץ פנסיוני באמצעות אותו יועץ פנסיוני;

  לענין זה, "יועץ פנסיוני" ו"מעביד" - לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.

  (ב) יועץ פנסיוני לא יהיה צד לביטוח הנעשה לקבוצת בני אדם שאינם עובדיו, ולא יתקשר לענין ביטוח כאמור.

  21. גילוי נאות

  (א) בעל רישיון יגלה ללקוח, בגילוי נאות, את כל הענינים המהותיים לייעוץ הפנסיוני או לשיווק הפנסיוני הניתן על-ידו, ולענין בעל רישיון שהוא סוכן פנסיוני בכלל זה -

  1. יביא לידיעת לקוחותיו, בכל מקום שבו הוא מנהל את עסקיו, בשלט בולט וברור או באופן אחר כפי שהורה הממונה, את דבר היותו סוכן פנסיוני ולא יועץ פנסיוני, וכן את הגופים המוסדיים שהם בעלי זיקה למוצרים הפנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני;
  2. יגלה ללקוח בלשון המובנת לו, בעל פה ובמסמך בכתב שיימסר ללקוח לפני תחילת השיווק הפנסיוני, וכן יפרסם באתר האינטרנט שלו את האמור בפסקה (1) ואת הזיקה שיש לו למוצרים פנסיוניים שלגביהם הוא עוסק בשיווק פנסיוני ומהותה, ואת דבר העדפתו את אותם מוצרים פנסיוניים; שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי לקבוע כללים לענין הפירוט שיינתן במסמך ובפרסום באתר האינטרנט לפי פסקה זו, של זיקה שהיא טובת הנאה כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרה "זיקה", לרבות סוג טובת ההנאה היקפה ואופן חישובה.

  (ב) בלי לפגוע בכלליות הוראות סעיף קטן (א), רשאי הממונה ליתן הוראות בדבר ענינים אשר ייחשבו מהותיים לענין הסעיף הקטן האמור, וכן בדבר אופן הגילוי הנאות של ענינים מהותיים.

  22. חובת סודיות

  בכפוף להוראות כל דין או להסכם שבו ויתר הלקוח במפורש על חובת הסודיות כלפי אדם שצוין באותו הסכם, ישמור בעל רישיון בסוד מידע שהביא הלקוח לידיעתו, לרבות המסמכים שהועברו לרשותו ותוכנם, וכל פרט אחר המתייחס לפעולות שלגביהן עסק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני.

לתחילת העמוד סימן ג': פרסום אסור
 • 23. איסור פרסום של גופים מוסדיים בידי יועץ פנסיוני

  יועץ פנסיוני לא יפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, באמצעות דואר, דואר אלקטרוני, פקסימליה, אינטרנט או בכל אמצעי אחר, את דבר עיסוקו בייעוץ פנסיוני בנוגע למוצרים פנסיוניים שלגוף מוסדי מסוים זיקה אליהם.

  24. הגבלת השימוש במילה "ייעוץ"

  (א) סוכן פנסיוני לא ישתמש במילה "ייעוץ" או בכל מילה הנגזרת ממנה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו.

  (ב) לא ישתמש אדם, פרט ליועץ פנסיוני, בצירוף המילים "ייעוץ" ו"פנסיוני" או בצירוף נגזרותיהן של מילים אלה, בשם שבו הוא מנהל את עסקיו או בפרסום מטעמו, אלא בהיתר מאת הממונה.

   

לתחילת העמוד סימן ד': אחריות בעל רישיון
 • 25. אחריות בעל רישיון יחיד

  אין בעיסוק במסגרת תאגיד כדי לגרוע מתחולת הוראות חוק זה על בעל רישיון יחיד הפועל בשם התאגיד.

  26. איסור התניה על אחריות בעל רישיון

  (א) אין במתן הסכמת הלקוח, בין מראש ובין בדיעבד, בין בכתב ובין בעל-פה, בין ביחס לייעוץ פנסיוני מסוים, בין ביחס לשיווק פנסיוני מסוים ובין ביחס לעסקה מסוימת כדי לפטור בעל רישיון מחובותיו לפי פרק זה, אלא אם כן נקבע במפורש אחרת בחוק זה.

  (ב) תניית פטור בהסכם, הפוטרת בעל רישיון מאחריות המוטלת עליו לפי חוק זה או לפי דין אחר, בענין אופן מילוי תפקידו, או המסייגת את אחריותו כאמור - בטלה.

לתחילת העמוד סימן ה': הסכם ייעוץ פנסיוני
 • 27. הסכם ייעוץ פנסיוני בכתב

  (א) יועץ פנסיוני יערוך הסכם בכתב עם לקוח וימסור לו העתק ממנו, קודם לתחילת הייעוץ הפנסיוני (בחוק זה - הסכם ייעוץ פנסיוני).

  (ב) הסכם ייעוץ פנסיוני יכלול את הנושאים הדרושים לצורך ההתקשרות, ובכלל זה את הנושאים האלה:

  1. פרטי הזיהוי והנתונים של הלקוח;

  2. הצרכים של הלקוח כאמור בסעיף 12;

  3. שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח, דרך חישובם ואופן גבייתם, בכפוף להוראות סעיף 28;

  4. קביעה עם המדובר בייעוץ פנסיוני חד-פעמי או מתמשך, ולענין ייעוץ פנסיוני מתמשך - התקופה שבה יינתן הייעוץ הפנסיוני;

  5. קביעה אם כחלק מהייעוץ הפנסיוני ובהמשך לו, יבצע היועץ הפנסיוני בעבור הלקוח עסקה;

  6. קביעה כי הלקוח רשאי לבטל בכל עת את ההתקשרות עם היועץ הפנסיוני;

  7. לענין הסכם למתן ייעוץ פנסיוני מתמשך וביצוע עסקה כחלק ממנו ובהמשך לו - ייפוי כוח המאפשר ליועץ הפנסיוני לקבל כל מידע לגבי הלקוח, הנוגע לייעוץ הפנסיוני ולעסקה כאמור, אשר מצוי בידי הגוף המוסדי שעמו בוצעה העסקה. לרבות באמצעות מערכת סליקה פנסיונית מרכזית; הממונה ייתן הוראות לעניין נוסח ייפוי הכוח, ותקופת תוקפו;

  8. הוראה כי ידוע ללקוח שחובת הסודיות המוטלת על היועץ הפנסיוני כפופה לחובתו למסור ידיעות על פי כל דין.

  (ג) הממונה רשאי ליתן הוראות בדבר מבנה הסכם ייעוץ פנסיוני, צורתו ודרכי מסירתו ללקוח, וכן בדבר נושאים נוספים שיש לכלול בהסכם כאמור, דרך כלל או לפי סוגים של הסכמים, וכן רשאי הוא ליתן הוראות בדבר סוגי הסכמים שבהם אין חובה לכלול נושא מהנושאים שבסעיף קטן (ב).

  (ד) נקבע בהסכם ייעוץ פנסיוני שהמדובר בייעוץ פנסיוני מתמשך, יעודכנו הפרטים לפי סעיף קטן (ב)(1) ו-(2) בכל עת שיודיע הלקוח על שינוי בהם והעתק ממסמך העדכון יימסר ללקוח; לא הודיע הלקוח על שינוי כאמור במשך שנה, ייזום היועץ הפנסיוני את עדכון הפרטים.

  28. שכר, החזר הוצאות ותשלום עמלת הפצה ליועץ פנסיוני

  (א) חישובם של שכר והחזר הוצאות שיחויב בהם הלקוח בשל ייעוץ פנסיוני ושל עמלת הפצה שיחויב בה גוף מוסדי, ייעשה בלא תלות בזהות הגוף המוסדי שהוא בעל זיקה למוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני או בסוג המוצר הפנסיוני נושא הייעוץ הפנסיוני; שכר והחזר הוצאות כאמור לא ייחשבו כחלק מדמי הניהול או מהחזר ההוצאות שיחויב הלקוח לשלם לגוף המוסדי בשל עסקה לגבי אותו מוצר פנסיוני, ועמלת הפצה תיחשב כחלק מדמי הניהול ששילם הלקוח לגוף המוסדי.

  (ב) יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות מלקוח שכר והחזר הוצאות המחושבים כשיעור מהסכומים שמעביר הלקוח לחיסכון באמצעות המוצר הפנסיוני או כשיעור מהסכומים הצבורים בחיסכון כאמור או לגבות עמלת הפצה מגוף מוסדי, אלא בתקופת הייעוץ הפנסיוני הקבועה בהסכם לפי הוראות סעיף 27(ב)(4).

  (ג) יועץ פנסיוני אינו רשאי לגבות עמלת הפצה המחושבת כשיעור מדמי הניהול שגובה הגוף המוסדי מהלקוח, או בסכום או בשיעור העולה על הקבוע לפי סעיף 32 לחוק הפיקוח על קופות הגמל.

   

  (ד) השר רשאי לקבוע, באישור ועדת הכספים של הכנסת, שיעורים וסכומים מרביים לשכר והחזר ההוצאות שיחויב לקוח לשלם בקשר עם ייעוץ פנסיוני.