חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק ב': עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני

לתחילת העמוד פרק ב': עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני
לתחילת העמוד סימן א':חובת רישוי
 • 2. עיסוק בייעוץ פנסיוני

  (א) לא יעסוק אדם בייעוץ פנסיוני, אלא אם כן הוא בעל רישיון יועץ פנסיוני, ובהתאם לתנאי הרישיון.

  (ב) יחיד בעל רישיון יועץ פנסיוני רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני כיחיד, כעובד בחברה או בשותפות שהיא בעלת רישיון יועץ פנסיוני או כשותף בשותפות שהיא בעלת רישיון כאמור.

  3. עיסוק בשיווק פנסיוני

  (א) לא יעסוק אדם בשיווק פנסיוני, אלא אם כן הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שלהלן, ובהתאם לתנאים המפורטים בהן:

  (1) בעל רישיון סוכן ביטוח, בענף ביטוח פנסיוני כהגדרתו בסעיף 28(א) (3) לחוק הפיקוח על הביטוח, שניתן לו לפי סעיף 25 או 26 לחוק האמור (בחוק זה - סוכן ביטוח פנסיוני) - בהתאם לתנאי הרישיון;

  (2) בעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 6 (בחוק זה - סוכן שיווק פנסיוני), שהוא עובד של גוף מוסדי כאמור בפסקה (3) - במסגרת עבודתו כאמור ובהתאם לתנאי הרישיון;

  (3) גוף מוסדי - בנוגע למוצרים פנסיוניים שיש לו זיקה אליהם לפי פיסקאות (1) או (2) להגדרה "זיקה", ובלבד שכל מי שעוסק בשמו בשיווק פנסיוני הוא אחד מהמנויים בפסקאות (1) או (2).

  (ב) עוסק בשיווק פנסיוני או גוף קשור בו לא ייתנו שירותי תפעול למעביד שבעבור עובדיו הם נותנים שיווק פנסיוני, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

  (1) סוכן הביטוח הפנסיוני יגבה מהמעביד בלבד בכל חודש דמי סליקה, בעד שירותי התפעול בעבור כל עובד, שלא יפחתו מאחד מאלה, לפי הגבוה:

  (א) 0.6 אחוז מסך התשלומים שהופקדו על ידי המעביד לקופות הגמל בעבור העובד בתוספת מס ערך מוסף;

  (ב) 10.50 שקלים חדשים בתוספת מס ערך מוסף; סכום זה יעודכן מדי שנה, ב– 1 בינואר, לפי שיעור עליית המדד שהיה ידוע באותו מועד לעומת המדד שהיה ידוע ב– 1 בינואר 2016 ;

  (2) (א) על אף האמור בכל דין או הסכם, עמלת ההפצה
  שמשלם גוף מוסדי לסוכן הביטוח הפנסיוני, תפחת בשיעור
  דמי הסליקה שמשלם לו המעביד לפי פסקה (1) או ל– 0, לפי הגבוה;

  (ב) דמי הניהול שישלם עובד שלגביו שולמו דמי סליקה
  כאמור בפסקת משנה (א) יפחתו בשיעור הפחתת עמלת ההפצה לפי פסקת המשנה האמורה;

  (3) נבחרה בעבור העובדים קופת ברירת מחדל לפי סעיף 20 לחוק הפיקוח על קופות גמל.

  (ג) בסעיף זה -
  "גוף קשור" - אחד מאלה, והכול בשיעור של חמישה אחוזים או יותר מסוג מסוים של אמצעי שליטה:

  (1) מי שמחזיק בעוסק בשיווק פנסיוני;
  (2) מי שעוסק בשיווק פנסיוני מחזיק בו;
  (3) תאגיד שמי שמחזיק בו מחזיק גם בעוסק בשיווק פנסיוני;

  "עוסק בשיווק פנסיוני" - כל אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א);

  "שירותי תפעול" - לפחות אחד מאלה:

  (1) הפקדת כספים בעבור עובדיו של המעביד לגוף מוסדי;
  (2) העברת מידע אגב הפקדת כספים כאמור בפסקה ) 1(;
  (3) טיפול במשוב לבקרה בין הגוף המוסדי ובין מעביד אגב
  הפקדת כספים כאמור בפסקה (1);
  (4) פעולות תפעול נוספות שקבע הממונה.";

  4. סייג לתחולה

  אין בהוראות סעיפים 2 ו-3 כדי למנוע ממי שהוא בעל רישיון כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, לעסוק בייעוץ השקעות או בשיווק השקעות, לפי הענין, כהגדרתם בחוק האמור, לגבי קרן השתלמות.

לתחילת העמוד סימן ב': רישיון יועץ פנסיוני ורישיון סוכן שיווק פנסיוני
 • 5. תנאים למתן רישיון יועץ פנסיוני

  (א) הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא יחיד, אם ראה שהתקיימו לגביו על אלה:

  1. הוא בגיר;

  2. הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

  3. הוא לא הורשע בעבירה;

  4. הוא עמד בבחינות מקצועיות, שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

  5. הוא השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.

  (ב) הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא שותפות, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:

  1. השותפים הם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;

  2. השותפות התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה או שותפים בה, שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני.

  (ג) הממונה ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש שהוא חברה כהגדרתה בחוק החברות, אם ראה שהתקיימו לגביה כל אלה:

  1. החברה התחייבה כי מי שיעסקו בשמה בייעוץ פנסיוני הם עובדיה

  2. שהם בעלי רישיון יועץ פנסיוני;

  3. החברה התחייבה כי לאל יכהן בה בנושא משאנ מי שידוע לה כי הורשה בעבירה.

  (ד) הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיפים קטנים (א) עד (ג), אם הוא אחד מאלה:

  1. סוכן פנסיוני או גוף מוסדי;

  2. סוכן ביטוח;

  3. משווק השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

  4. מי ששולט או מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה באחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (3), למעט תאגיד בנקאי השולט בסוכן ביטוח בהתאם להוראות סעיף 11(ב)(2) לחוק הבנקאות (רישוי);

  5. ארגון מעבידים;

  6. מי שנשלט או מועסק בידי אחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5), ואולם תאגיד בנקאי שנשלט בידי מי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בגוף מוסדי או בידי מי ששולט בגוף מוסדי, יהיה רשאי לקבל רישיון ייעוץ פנסיוני בכפוף לתנאים שקבע הממונה למניעת ניגוד ענינים במתן הייעוץ, ויראו רישיון כאמור כאילו נאמר בו שאסור לתאגיד הבנקאי לעסוק בייעוץ פנסיוני ביחס למוצרים פנסיוניים שלגוף המוסדי האמור זיקה לגביהם;

  7. מי שאחד מהמנויים בפסקאות (1) עד (5) מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בו, למעט תאגיד בנקאי.

  6. תנאים למתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני

  (א) הממונה ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אם ראה שהתקיימו לגביו כל אלה:

  (1) הוא יחיד;

  (2) הוא בגיר;

  (3) הוא אזרח ישראלי או תושב ישראל;

  (4) הוא לא הורשע בעבירה;

  (5) הוא עמד בבחינות מקצועיות, שנושאיהן וסדריהן נקבעו בתקנות;

  (6) הוא השלים התמחות, במשך תקופה ולפי סדרים שנקבעו בתקנות.

  (ב) הממונה לא ייתן רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף קטן (א), אם הוא אחד מאלה:

  (1) יועץ פנסיוני;

  (2) יועץ השקעות כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות;

  (3) יחיד המועסק על ידי מי שאינו רשאי לקבל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני לפי הוראות סעיף 38א לחוק הפיקוח על הביטוח.

  7. תקנות לענין בחינות והתמחות

  (א) תקנות לענין סעיפים 5(א)(4) ו-(5) ו-(6), יותקנו בידי השר, דרך כלל או לסוגי מבקשים.

  (ב) השר רשאי לקבוע מקרים שבהם יהיה מבקש פטור מבחינות או מחובת התמחות לפי סעיפים 5(א)(4) או 6(א)(5) או (6), או משתי החובות כאחת.

  8. בקשה לרישיון

  (א) המבקש לקבל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, יגיש בקשה לממונה לקבלת רישיון מתאים.

  (ב) בבקשה לקבלת רישיון כאמור בסעיף קטן (א) יכלול המבקש פרטים, מסמכים ודוחות כפי שיורה הממונה.

  9. החלטת הממונה בבקשה

  (א) סבר הממונה כי יש להיעתר לבקשה לפי סעיף 8, ייתן למבקש רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, לפי הענין; סבר הממונה כי יש להתנות תנאים ברישיון כאמור, יודיע למבקש את נימוקיו וייתן לו הזדמנות להשמיע את טענותיו, לפני מתן ההחלטה.

  (ב) הממונה רשאי לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף שלא מתקיים לגביו תנאי מן התנאים שבסעיפים 5(א)(4) או (5) או 6(א)(5) או (6), לפי הענין, אם שוכנע כי בשל טעמים מיוחדים ניתן לראותו ככשיר לקבלת רישיון כאמור, בהתחשב בהשכלתו ובנסיונו המקצועי.

  (ג) הממונה רשאי לסרב לתת רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני למבקש, אף אם התקיימו לגביו התנאים שבסעיף 5 או שבסעיף 6, לפי הענין, אם התקיים לגביו אחד מאלה:

  1. הוא הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים, או שהוגשה בקשה לכל אחד מאלה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

  2. הוגש נגדו כתב אישום בשל עבירה וטרם ניתן פסק דין סופי בענינו, או מתנהלת נגדו חקירה פלילית בשל חשד לביצוע עבירה, ובלבד שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפני מתן ההחלטה;

  3. הממונה סבר, לאחר התייעצות עם הוועדה, ולאחר שניתנה למבקש הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה בדרך שהורתה, כי קיימות נסיבות שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו.

  10. ביטול רישיון, התלייתו או התניית תנאים בו

  (א) הממונה רשאי לבטל רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, להתלותו לתקופה שיקבע, להתנות בו תנאים או לשנות תנאי מתנאיו, בהתקיים אחד מאחד:

  1. הרישיון ניתן על יסוד מידע כוזב;

  2. חדל להתקיים תנאי מן התנאים למתן הרישיון;

  3. בעל הרישיון כאמור הפר תנאי מתנאי הרישיון;

  4. בעל הרישיון כאמור הפר הוראת חיקוק או הפר הוראת מינהל לפי חוק זה, הפרה שיש בה כדי לפגוע במהימנותו או במקצועיותו;

  5. בעל הרישיון כאמור הוכרז פסול דין, או הוכרז פושט רגל וטרם ניתן לו הפטר כאמור בסעיף 62 לפקודת פשיטת הרגל, ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו פירוק זמני או מונה לו כונס נכסים או שהוא החליט על פירוקו מרצון;

  6. הממונה סבר כי קיימות נסיבות, שבשלהן אין הוא ראוי לשמש כבעל רישיון יועץ פנסיוני או כבעל רישיון סוכן שיווק פנסיוני, בשים לב לדרישות המקצוע, ואם הוא תאגיד - כי קיימות נסיבות כאמור הנוגעות לנושא משרה בו או למי ששולט בו.

  (ב) ביטול רישיון, התלייתו או התניית תנאים בו לפי סעיף קטן (א) ייעשו לאחר שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, ולענין פסקאות (4) או (6) - לאחר התייעצות בוועדה ולאחר שניתנה לבעל הרישיון כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו לפניה.

  (ג) יועץ פנסיוני או סוכן שיווק פנסיוני, אשר חדל לעסוק בעיסוק נושא הרישיון, רשאי לבקש מן הממונה, בכתב, כי רישיונו יבוטל או יותלה לתקופה שיבקש.

  (ד) הוגש נגד יועץ פנסיוני או נגד סוכן שיווק פנסיוני כתב אישום בשל עבירה, או הוגשה בקשה להכרזתוכפסול דין או להכרזתו כפושט רגל, ואם הוא תאגיד - הוגשה בקשה למתן צו לפירוקו או למינוי כונס נכסים לו, רשאי הממונה, לאחר שנתן ליועץ או לסוכן כאמור הזדמנות להשמיע את טענותיו, להתלות את רישיונו עד לסיום ההליכים.

   

  (ה) מי שרישיונו הותלה לא יהיה רשאי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני לתקופת ההתליה.

  (ו) הודעה על ביטול רישיון יועץ פנסיוני או רישיון סוכן שיווק פנסיוני, או על התלייתו, תפורסם בידי הממונה או בידי בעל הרישיון כאמור, הכל כפי שיורה הממונה.

  (ז) מי שרישיונו בוטל ועילת הביטול תוקנה, רשאי לבקש מהממונה לחדש את הרישיון; על חידוש הרישיון יחולו הוראות סעיפים 5 עד 9, בשינויים המחויבים.

  11. עיסוק בייעוץ פנסיוני בידי תאגיד בנקאי

  (א) הממונה לא ייתן רישיון יועץ פנסיוני לתאגיד בנקאי, אף אם הוא רשאי לקבל רישיון יועץ פנסיוני לפי הוראות סעיף 5, אלא בהתקיים גם כל אלה:

  1. התאגיד הבנקאי הוא מסוג התאגידים הבנקאיים הרשאים לעסוק בייעוץ פנסיוני לפי הוראות חוק הבנקאות (רישוי);

  2. (התאגיד הבנקאי אינו מחזיק יותר מחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה במבטח ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט במבטח או בתאגיד המחזיק במבטח או בתאגיד המחזיק במבטח יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

  3. התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה בחברה מנהלת ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט בחברה מנהלת או המחזיק בה יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

  4. התאגיד הבנקאי אינו מחזיק אמצעי שליטה במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, כהגדרתו בחוק השקעות משותפות, ואינו מחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד אחר השולט במנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות או המחזיק בו יותר מעשרים וחמישה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה;

  5. הממונה שוכנע כי אין במתן הרישיון כאמור כדי לפגוע פגיעה מהותית בהתפתחות התחרות ובמניעת הריכוזיות בישראל, בתחום הייעוץ הפנסיוני, בתחום פעילות התיווך שבין לקוחות ובין גופים מוסדיים, ובתחום הבנקאות.

  (ב) החלטת הממונה לפי סעיף קטן (א)(5) תתקבל לאחר התייעצות עם הממונה על התחרות כמשמעותו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח-1988, ולענין השיקולים בדבר התפתחות התחרות ומניעת הריכוזיות בתחום הבנקאות - גם לאחר התייעצות עם המפקח על הבנקים.

  (ג) על אף הוראות סעיף קטן (א)(2) עד (4), יהיה הממונה רשאי להתיר לתאגיד בנקאי המחזיק יותר מעשרה אחוזים בתאגיד אחר השולט במבטח או בחברה מנהלת, או בתאגיד אחר המחזיק יותר מעשרים וחמישה אחוזים בסוג מסוים של אמצעי שליטה באחד מאלה, להמשיך ולעסוק בייעוץ פנסיוני לתקופה ובתנאים שיקבע, ובלבד שהחריגה מהוראות הסעיפים האמורים נגרמה רק כתוצאה מפעולותיו של התאגיד האחר שבו מחזיק התאגיד הבנקאי אמצעי שליטה.

  (ד) תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, לא ייתן ייעוץ פנסיוני לגבי מוצר פנסיוני שלגוף מוסדי שמחזיק יותר מעשרה אחוזים מסוג מסוים של אמצעי שליטה בתאגיד הבנקאי יש זיקה אליו; לענין זה, "גוף מוסדי" - לרבות מי ששולט בו, או מי שנשלט בידי מי מהם.

  (ה) על אף הוראות כל דין, תאגיד בנקאי או מי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני, לא יעסוק בייעוץ פנסיוני, אלא במבנה נייח וקבוע שבו מקבל התאגיד הבנקאי כדין פיקדונות כספיים כהגדרתם בחוק הבנקאות (רישוי), ואשר לגביו ניתן היתר סניף לפי סעיף 28 לחוק האמור.

  (ו) תאגיד בנקאי לא ישלוט ולא יהיה בעל ענין בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני.

  (ז) תאגיד בנקאי לא יתקשר עם נציבות עובדים לענין מתן ייעוץ פנסיוני לעובדים המיוצגים בידי אותה נציגת עובדים.