חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים) - פרק א': הגדרות

לתחילת העמוד פרק א': הגדרות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה -

  "בנק", "בנק חוץ" ו"תאגיד בנקאי" - כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי);

  "בעל ענין" - כהגדרתו בחוק ניירות ערך;

   

  "בעל רישיון" - כל אחד מאלה:

  (1) יועץ פנסיוני;

  (2) סוכן פנסיוני;

  "אמצעי שליטה", "גוף מוסדי", "החזקה", "מבטח", "סוכן ביטוח", "קרוב" ו"שליטה" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "הוועדה" - כהגדרתה בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "הממונה" - הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על הביטוח;

  "זיקה", של אדם, למוצר פנסיוני - כל אחד מאלה:

  (1) אותו אדם הוא חברה מנהלת של קופת גמל שאינה קופת ביטוח, לרבות קרן השתלמות, שהיא המוצר הפנסיוני;

  (2) או אדם הוא מבטח המנהל קופת ביטוח או המנהיג תכנית ביטוח, שהיא המוצר הפנסיוני;

  (3) לענין אדם שאינו אחד מהמנויים בפסקאות (1) ו-(2) גם כל אחד מאלה:

  (א) אותו אדם הוא עובד של גוף מוסדי שהתקיימו לגביו הוראות פסקאות (1) או (2), או שהוא מועסק על ידו או נושא משרה בו;

  (ב) אותו אדם זכאי לטובת הנאה בקשר עם ביצוע עסקה במוצר הפנסיוני למעט קבלת עמלה לפי הוראות סעיף 19(א)(2);

  לענין הגדרה זו, "אדם" - לרבות השולט בו או מי שנשלט בידי מי מהם, ונושא משרה באחד מאלה;

  "חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" - חברה שקיבלה רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית;

  "חברה מנהלת", "מדד", "מעביד", "עמית", "עמית-עצמאי", "עמית-שכיר", קופת גמל", "קופת גמל אישית לפיצויים", "קופת ביטוח", "קופת גמל להשקעה", "קופת גמל משלמת לקצבה", "קופת גמל לא משלמת לקצבה" "קופת גמל לחיסכון", "קופת גמל לתגמולים" ו-"קרן השתלמות" - כהגדרתם בחוק הפיקוח על קופות גמל;

  "חוק הבנקאות (רישוי)" - חוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

  "חוק החברות" - חוק החברות, התשנ"ט-1999;

  "חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות" - חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

  "חוק העונשין" - חוק העונשין, התשל"ז-1977;

   

  "חוק הפיקוח על הביטוח" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

  "חוק הפיקוח על קופות גמל" - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

  "חוק השקעות משותפות" - חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994;

  "חוק ניירות ערך" - חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

  "חיסכון", באמצעות מוצר פנסיוני - לרבות המשך העברת סכומים לחיסכון באמצעות מוצר פנסיוני או השארת סכומים שנצברו בחיסכון כאמור;

  "טובת הנאה" - טובת הנאה הניתנת, שלא בידי לקוח, לאדם או לאחר מטעמו או בעבורו, במישרין או בעקיפין;

  "יועץ פנסיוני" - בעל רישיון יועץ פנסיוני שניתן לו לפי סעיף 5;

  "ייעוץ פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שאין לנותן הייעוץ זיקה אליו;

  "לקוח" - יחיד שהייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני הניתן לו נוגעים לחיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית עצמאי או כמבוטח, ולעניין ההגדרה "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" והוראות פרק ה'1 - יחיד כאמור וכן עמית ומבוטח;

  "מוצר פנסיוני" - כל מוצר הכלול באחד מסוגי המוצר הפנסיוני;

  "מעביד" - לרבות מי שהורשה מטעמו להפקיד כספים בעד עובדיו;

  "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" או "המערכת" - מערכת מרכזית שמיועדת להעברה של מידע על לקוחות או של כספים מכלל הגופים המוסדיים וביניהם, לכלל היועצים הפנסיוניים והסוכנים הפנסיוניים או מהם או להעברת מידע מכלל הגופים המוסדיים ללקוחות, והכל לגבי מוצר פנסיוני או תכנית ביטוח כהגדרתה בסעיף 31ט(ז);

  "משתמש", במערכת - גוף מוסדי, יועץ פנסיוני, סוכן פנסיוני, מעביד או חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית אחרת, העושים שימוש במערכת;

  "נושא משרה" - כהגדרתו בחוק החברות ולעניין חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית - לרבות כל עובד הכפוף לו במישרין;

  "סוג מוצר פנסיוני" - כל אחד מאלה, לרבות כל שילוב ביניהם:

  (1) קופת גמל משלמת לקצבה שאינה קופת ביטוח;

  (1א) קופת גמל לחיסכון;

  (2) קופת גמל לתגמולים שאינה קופת ביטוח;

  (3) קופת גמל אישית לפיצויים שאינה קופת ביטוח;

  (4) קופת גמל לקצבה שהיא קופת ביטוח;

  (4א) בוטל

  (5) קופת גמל לתגמולים שהיא קופת ביטוח;

  (6) קופת גמל אישית לפיצויים שהיא קופת ביטוח;

  (7) קרן השתלמות;

  (7א קופת גמל להשקעה;

  (8) ביטוחים שבהם מבוטחים עמיתים בקופת גמל לפי סעיף 16(ד)(6) לחוק הפיקוח על קופות גמל, לפי תכנית ביטוח שהתיר הממונה הכלולה בקופת גמל המנויה בפסקאות (1) עד (7) או הנמכרת אגב אחת מאלה;

   

  (9) כל סוג מוצר אחר שקבע השר;

  "סוכן פנסיוני" - מי שרשאי לעסוק בשיווק פנסיוני לפי הוראות סעיף 3;

  "עבירה" - כל אחת מאלה:

  (1) עבירה לפי אחד החוקים המפורטים להלן, למעט עבירה שדינה קנס בלבד: חוק זה; חוק הפיקוח על קופות גמל; חוק הסדרת העיסוק בהשקעות;פקודת החברות; חוק ניירות ערך; חוק הבנקאות (רישוי); פקודת הבנקאות; חוק הבנקאות (שירות ללקוח), התשמ"א-1981; חוק הפיקוח על הביטוח; חוק הפיקוח על המטבע, התשל"ח-1978; פקודת מס הכנסה; חוק מס ערך מוסך, התשל"ו-1976; פקודת המכס; חוק היטלי סחר, התשנ"א- 1991; חוק איסור הלבנת הון, התש"ס-2000;

  (2) עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה מי שעבר אותה אינו ראוי לעסוק בייעוץ פנסיוני או בשיווק פנסיוני, או לשמש כנושא משרה בתאגיד שהוא יועץ פנסיוני, לפי הענין;

  "עסקה" - התקשרות של לקוח או של קרובו עם גוף מוסדי, לענין חיסכון באמצעות מוצר פנסיוני שלגוף המוסדי יש זיקה אליו לפי פסקאות (1) או (2) להגדרה "זיקה", וכן ביצוע פעולות באותו מוצר פנסיוני;

  "פקודת הבנקאות" - פקודת הבנקאות, 1941;

  "פקודת פשיטת רגל" - פקודת פשיטת הרגל, התש"ם-1980;

  "רישיון להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" - רישיון להפעיל מערכת סליקה פנסיונית מרכזית, כמשמעותו בסעיף 31א;

  "שותפות" ו"שותף מוגבל" - כהגדרתם בפקודת השותפויות (נוסח חדש), התשל"ה-1975;

  "שיווק פנסיוני" - מתן ייעוץ ליחיד בנוגע לכדאיות החיסכון, שלו או של קרובו, כעמית-שכיר, כעמית-עצמאי או כמבוטח, באמצעות מוצר פנסיוני שיש לנותן הייעוץ זיקה אליו;

  "השר" - שר האוצר.