חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי),

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי),
לתחילת העמוד 1. בתקנות אלה -
 • "אבדן כושר עבודה" - אבדן היכולת לעבוד כתוצאה ממחלה או מתאונה;

  "ביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי" - ביטוח אבדן כושר עבודה שנעשה לקבוצת מבוטחים בפוליסה אחת ואשר תגמולי הביטוח בו משולמים בדרך של קצבה;

   

  "בעל פוליסה" - מי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי;

  "קבוצת מבוטחים" - קבוצה של 50 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי לפי תקנות אלה.

לתחילת העמוד 2. בעל הפוליסה
 • לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, אלא אם כן הוא פועל, לענין היותו בעל פוליסה, באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד, אין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה והוא אחד מאלה:

  (1) מעביד - לגבי עובדיו;

  (2) אדם אחר שאישר המפקח - לגבי מי שאישר המפקח ובתנאים שיתנה (להלן - קבוצת המבוטחים המאושרת), ובלבד שביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי אינו הקשר העיקרי בין חברי קבוצת המבוטחים המאושרת.

לתחילת העמוד 3. תנאי הפוליסה וההצטרפות
 • (א) לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי אלא לפי תקנות אלה; הפוליסה תכלול את התנאים שבתקנות אלה.

  (ב) ההצטרפות לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, במקרה שאת דמי הביטוח או חלקם משלם המבוטח, תיעשה על פי הסכמה בכתב בלבד.

  (ג) פחת מספר המבוטחים בקבוצה מ-50, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

לתחילת העמוד 4. אופן תשלום תגמולי הביטוח
 • תשלום תגמולי הביטוח במקרה הביטוח יהיה בדרך של קצבה חודשית, כל עוד המבוטח נמצא במצב של אבדן כושר עבודה לפי תנאי הפוליסה, לפחות עד הגיע המבוטח לגיל הפרישה המוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004.

לתחילת העמוד 5. דמי הביטוח
 • (א) דמי הביטוח ישולמו בידי בעל הפוליסה בלבד.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), יכול שדמי הביטוח או חלקם ישולמו בידי המבוטחים, ובלבד שהם חושבו לפי עיסוק, שכר, גיל, מין או לפי תבחין אובייקטיבי אחר, או שילוב שלהם, כאשר אחד לפחות מהתבחינים שלפיו יחושבו דמי הביטוח יהיה עיסוק, שכר או גיל והוא יחושב לגבי כל מבוטח בקבוצת המבוטחים.

  (ג) בעל הפוליסה יעביר למבטח את מלוא דמי הביטוח בעד קבוצת המבוטחים; בהתקיים התנאים האמורים בתקנת משנה (ב), רשאי בעל הפוליסה לגבות, מן המבוטחים בקבוצה, את דמי הביטוח או חלקם.

לתחילת העמוד 6. הצהרת בעל פוליסה
 • בעל פוליסה ימסור למבטח, לפני הוצאת הפוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, הצהרה והתחייבות כי לענין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד וכי אין לו ולא תהיה לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

לתחילת העמוד 7. המצאת פוליסה ודף פרטי ביטוח למבוטח
 • עם תחילת תקופת הביטוח ימציא המבטח לכל יחיד מקבוצת המבוטחים העתק הפוליסה וכן דף פרטי ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה הכולל פרטים אלה לפחות:

   

  (1) שם המבטח ופליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

  (2) הגדרת הכיסוי הביטוחי ופירוט מקרה הביטוח;

  (3) הגבלות על היקף היכסוי, לרבות תקופת המתנה, אם ישנה, וכן הנסיבות שבהן יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

  (4) שיעור דמי הביטוח, סכומם ומועדי תשלומם;

  (5) סכום תגמולי הביטוח או דרך חישובם;

  (6) כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו לפי הפוליסה;

  (7) פרטים נוספים שיורה עליהם המפקח.

לתחילת העמוד 8. ציון תקופת הביטוח
 • תקופת הביטוח תסתיים בתאריך ידוע מראש שיירשם בפוליסה.

לתחילת העמוד 9. המשכיות
 • (א) במקרים המפורטים בתקנת משנה (ב) חייב המבטח להעניק למבוטח שהיה מבוטח אצלו במסגרת פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי שתוקפה פקע או עומד לפקוע לגביו, לפי הענין (בתקנת משנה זו - הפוליסה הקבוצתית), אפשרות מעבר לפוליסת פרט לביטוח אבדן כושר עבודה (להלן- פוליסת המשך), בתנאים אלה:

  1. דמי הביטוח יהיו דמי הביטוח הנהוגים במועד המעבר לכלל המבוטחים אצל המבטח בפוליסה דומה;

  2. תקופת ביטוח תהיה לפחות עד הגיע המבוטח לגיל הקבוע לענין זה בפוליסה הקבוצתית או לגיל הפרישה המוקדמת כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004, לפי המאוחר;

  3. תקופת תשלום תגמולי הביטוח והגדרת מקרה הביטוח של אבדן כושר העבודה בפוליסת ההמשך יהיו על פי הקבוע למבוטח בפוליסה הקבוצתית, וסכום הביטוח לא יפחת מהסכום הקבוע בפוליסה כאמור או מהשיעור מהשכר המבוטח הקבוע בפוליסה כאמור, לפי הענין, אלא אם כן המבוטח ביקש כי תנאי פוליסת ההמשך כאמור בפסקת משנה זו, יהיו נחותים יותר;

  4. במעבר לפוליסת ההמשך יינתן רצף ביטוחי בלא בחינה מחודשת של מצב רפואי קודם ובלא תקופת אכשרה.

  (ב) המעבר לפוליסת ההמשך יינתן למבוטח שהיה מבוטח ברציפות במסגרת פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי של אותה קבוצת מבוטחים במשך השנה שלפני הפסקת הביטוח, בין אצל המבטח ובין אצל מבטח אחר, וזאת במקרים המפורטים להלן ובתנאים הקבועים להם, וכל עוד לא קרה מקרה הביטוח על פי הפוליסה הקבוצתית הקיימת:

  (1) הפסקת הביטוח הקבוצתי בשל עזיבה של מבוטח את קבוצת המבוטחים במקרה של עזיבת מקום העבודה מכל סיבה שהיא או סיום תקופת הביטוח למבוטח מסוים - תינתן למבוטח שיפנה למבטח בתוך 60 ימים ממועד הפסקת הביטוח אפשרות מעבר לפוליסת המשך; תחילת תקופת הביטוח בפוליסת ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח;

  (2) פוליסת הביטוח הקבוצתית אינה מתחדשת אצל מבטח כלשהו לגבי כלל המבוטחים, או לגבי חלק מהמבוטחים - המבטח יפנה בכתב לכל מבוטח או לחלק של המבוטחים אשר הפוליסה אינה מתחדשת לגביהם, לפי הענין, ויציע למבוטח את אפשרות המעבר לפוליסת המשך בתוך 60 ימים ממועד הודעת המבטח; תחילת תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח, והמעבר לפוליסת ההמשך יתבצע בכפוף לכך שבמועד הצטרפות המבוטח לפוליסת ההמשך יתבצע בכפוף לכך שבמועד הצטרפות המבוטח לפוליסת ההמשך לא חודש למבוטח הביטוח הקבוצתי אצל מבטח אחר;

  (3) פוליסת הביטוח הקבוצתית מתחדשת אצל המבטח או אצל מבטח אחר, בסכום תגמולי ביטוח נמוך יותר - המבטח יפנה בכתב לכל מבוטח ויציע למבוטח את אפשרות המעבר לפוליסת המשך לגבי ההפרש בסכום התגמולים בתוך 60 ימים ממועד הודעת המבטח; תחילת תקופת הביטוח בפוליסות ההמשך תהיה למפרע מיום הפסקת הביטוח.

 • (א) לא ישלם מבטח עמלה בשל פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי אלא לסוכן ביטוח, ובלבד שבעל הפוליסה אינו בעל ענין בסוכן הביטוח.

  (ב) שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי לא יעלה על 5% מדמי הביטוח ברוטו.

  (ג) בתקנה זו, "עמלה" - לרבות שכר, השתתפות בהוצאות, השתתפות ברווחים או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

   

לתחילת העמוד 11. רישומים
 • מבטח ינהל לגבי כל פוליסה לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, את רשימת המבוטחים, אלא אם כן אישר המפקח אחרת.

לתחילת העמוד 12. דין וחשבון שנתי למבוטח
 • מבטח ישלח לכל יחיד מקבוצת המבוטחים בפוליסה לאבדן כושר עבודה קבוצתי דוח שנתי שבו ייכללו פרטים שעליהם יורה המפקח, באופן ובמועד שיורה.

לתחילת העמוד 13. תחילה
 • (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנה 11, ביום י"ג בניסן התשס"ז  (1 באפריל 2007) (להלן - מועד התחילה).

  (ב) תחילתה של תקנה 11 ביום י"ט בתשרי התשס"ז (1 באוקטובר 2007).

   

לתחילת העמוד 14. תחולה
 • (א) תקנות אלה יחולו על חוזים לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי שייכרתו החל במועד התחילה ועל חידוש לחוזים לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי שייעשו החל באותו מועד, אף אם נכרתו לפניו.

  (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), מבטח שבמהלך שנת 2007 מחדש למעלה מ-300 חוזים לביטוח אבדן כושר עבודה קבוצתי, יהיה רשאי להתאים להוראות תקנות אלה את החוזים שחידש אחרי מועד התחילה עד יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), ובלבד שבכל אחת מהשנים 2007 ו-2008 יתאים להוראות תקנות אלה לפחות רבע מהחוזים שחידש כאמור.