חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993

לתחילת העמוד תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התשנ"ג-1993
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בתקנות אלה -

  "קבוצת מבוטחים" - קבוצה של 50 יחידים לפחות, המבוטחים בביטוח חיים בפוליסה אחת לפי תקנות אלה;

  "ביטוח חיים קבוצתי" - ביטוח חיים (סיכון) שנעשה לקבוצת מבוטחים ואשר אינו כולל מרכיבי חסכון;

  "בעל פוליסה" - מי שהתקשר עם מבטח בחוזה לביטוח חיים קבוצתי.

   

   

לתחילת העמוד 2. בעל הפוליסה
 • לא יתקשר אדם בחוזה לביטוח חיים קבוצתי, אלא אם כן הוא פועל, לענין היותו בעל פוליסה, באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה והוא אחד מאלה:

  (1) מעביד - לגבי עובדיו ובני זוגם;

  (2) תאגיד - לגבי חבריו ובני זוגם, ובלבד שקבלת ביטוח חיים קבוצתי לחבריו אינה המטרה העיקרית להתאגדותו;

  (3) ספק שירות - לגבי מקבלי שירותו, ובלבד שהשירות אינו בעסקי ביטוח ואין עיקרו של השירות בעשיית ביטוח חיים קבוצתי.

   

לתחילת העמוד 3. תנאי הפוליסה והצטרפות
 • (א) לא יוציא מבטח פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא בהתאם לתקנות אלה; הפוליסה תכלול את התנאים שבתקנות אלה.

  (ב) ההצטרפות לביטוח חיים קבוצתי, במקרה בו דמי הביטוח, או חלקם, משולמים בידי מי שחייו בוטחו, תיעשה על פי הסכמה בכתב בלבד.

  (ג) ירד מספר המבוטחים בקבוצה מתחת ל-50, לא תחודש הפוליסה במועד פקיעתה או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

   

לתחילת העמוד 4. הכיסוי וסכום הביטוח
 • (א) בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי ניתן להוסיף ביטוח סיכוני תאונה, מחלה ונכות.

  (ב) סכום הביטוח יהיה סכום שווה או יחושב לפי גיל, שכר או לפי תבחין אובייקטיבי אחד, או שילוב שלהם, והכל לגבי כל מבוטח בקבוצת מבוטחים מסויימת.

  (ג) פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא תפקע לגבי מבוטח לפני תום תקופת הביטוח כמשמעותה בתקנה 7 ויחולו כל הכיסויים הביטוחיים על פיה אם קיבלה חברת הביטוח דמי ביטוח בעד המבוטח בשל כיסויים אלה.

   

לתחילת העמוד 5. הצהרת בעל פוליסה
 • בעל פוליסה ימסור למבטח, לפי הוצאת הפוליסה לביטוח חיים קבוצתי הצהרה כי לענין היותו בעל פוליסה הוא פועל באמונה ובשקידה לטובת המבוטחים בלבד ואין לו כל טובת הנאה מהיותו בעל פוליסה.

לתחילת העמוד 6. המצאת פוליסה ודף פרטי ביטוח למבוטח
 • מבטח ימציא לכל יחיד מקבוצת המבוטחים, עם תחילת תקופת הביטוח, העתק הפוליסה, וכן דף פרטי ביטוח המפרט את הזכויות המוקנות לו בתוקף הפוליסה הכולל את הפרטים האלה לפחות:

  (1) שם המבטח וזיהוי פוליסת הביטוח הקבוצתי החלה לגביו;

  (2) הגבלות על היקף הכיסוי וכן הנסיבות בהם יפקעו זכויותיו על פי הפוליסה, אם ישנן, וזכויותיו בעת פקיעה כאמור;

  (3) שיעור דמי הביטוח סכומם ומועדי תשלומם;

  (4) סכומי הביטוח או דרך חישובם לפי תקנה 4;

  (5) הכיסוי הביטוחי;

  (6) פירוט תנית ההשתתפות ברווחים אם נכללה בפוליסה;

  (7) כתובת להגשת תביעה לתשלום תגמולי ביטוח ולבירור זכויותיו וחובותיו לפי הפוליסה.

לתחילת העמוד 7. ציון תקופת הביטוח
 • תקופת הביטוח תסתיים בתאריך ידוע מראש שיירשם בפוליסה.

לתחילת העמוד 7א. המשכיות
 • מבוטח אשר תוקף הפוליסה פקע לגביו, רשאי, במקרים ובתנאים שיאשר המפקח, לרכוש פוליסה לביטוח חיים אצל המבטח בלא צורך בהוכחת מצב בריאותו.

לתחילת העמוד 8. דמי ביטוח
 • בעל פוליסה יעביר למבטח את מלוא דמי הביטוח עבור קבוצת המבוטחים; בעל פוליסה רשאי לגבות את דמי הביטוח, או חלקם, עבור ביטוח החיים הקבוצתי מן המבוטחים בקבוצה, בכפוף לאמור בתקנות אלה.

לתחילת העמוד 9. תשלום עמלות
 • (א) לא ישלם מבטח עמלה בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי אלא לסוכן ביטוח, ובלבד שבעל הפוליסה אינו בעל ענין בסוכן הביטוח.

  (ב) שיעור העמלה שישלם מבטח לסוכן ביטוח בשל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי לא יעלה על 5% מדמי הביטוח ברוטו.

  (ג) נכללה בפוליסה לביטוח חיים קבוצתי תניה בדבר השתתפות ברווחים, יועברו הרווחים, על אף האמור בתקנת משנה (א), למבוטחים, ואולם אם בעל הפוליסה שילם את דמי הביטוח או חלקם ולא גבה אותם מהמבוטחים, יועבר לו חלקו היחסי ברווחים, לפי שיעור השתתפותו בדמי הביטוח.

  (ד) בתקנה זו, "עמלה" - לרבות שכר, השתתפות בהוצאות, השתתפות ברווחים, דמי טיפול או כל הטבה אחרת, הכל במישרין או בעקיפין.

לתחילת העמוד 10. רישומים
 • מבטח ינהל לגבי כל פוליסה לביטוח חיים קבוצתי, את הרישומים הבאים:

  (1) הנתונים ששימשו יסוד לעשיית הביטוח ולקביעת דמי הביטוח;

  (2) השינויים בדמי הביטוח עקב הגדלת קבוצת המבוטחים או הקטנתה;

  (3) נתונים בענין התאמת דמי הביטוח לפי נסיון התביעות;

  (4) נתונים בענין חישובי ההשתתפות ברווחים.

  {סעיף (5) בתוקף מ-1 בינואר 2007}

  (5) רשימת המבוטחים והמוטבים, זולת אם המפקח אישר אחרת לגבי פוליסה מסוימת.

   

לתחילת העמוד 11. מבוטל.
לתחילת העמוד 12. דין וחשבון שנתי
 • מבטח יגיש למפקח על הביטוח דו"ח שנתי על עסקי ביטוח חיים קבוצתי, בדרך ועל טפסים כפי שיורה המפקח.

לתחילת העמוד 13. הוראת מעבר
 • פוליסות ביטוח חיים קבוצתי שבתוקף במועד תחילתן של תקנות אלה, ושאינן בהתאם לתקנות, לא יחודשו במועד פקיעתן או בתום תקופת הביטוח, לפי המוקדם.

לתחילת העמוד 14. ביטול
 • תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי), התש"ל-1970 - בטלות.