חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - תוספת ראשונה ב'

לתחילת העמוד תוספת ראשונה ב'
 • (סעיף 78כא, סעיף 78כב(ה)(1)(א))

  שם הקרן

  תקרת כרית ביטחון

  (במיליוני שקלים חדשים)

  גילעד גמלאות לעובדים דתיים

  520

  יוזמה קרן פנסיה לעצמאים

  119

  מגן קרן פנסיה ותיקה

  28

  קרן פנסיה יסוד "עמית"

  87

  עתידית קופת פנסיה

  68

  קופה לתגמולים ופנסיה של עובדי הסוכנות היהודית לא"י

  144

  קרן גמלאות של חברי "דן"

  95

  קרן גמלאות של עורכי דין בישראל

  45

  קרן הפנסיה ה.ע.ל

  821

  עתודות קרן פנסיה ותיקה

  573