חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תכניות הבראה וסיוע ממשלתי

לתחילת העמוד פרק ז'1: קרנות פנסיה ותיקות - מינוי מנהל מיוחד, תכניות הבראה וסיוע ממשלתי
לתחילת העמוד סימן א': פרשנות
 • 78א. מטרת הפרק

  מטרתו של פרק זה לטפל בגרעון האקטוארי של קרנות הפנסיה הוותיקות, כדי להביאן לאיזון אקטוארי באמצעות שינויים בזכויות ובחובות של העמיתים ומתן סיוע ממשלתי שיאפשר להן לשלם קצבאות לעמיתיהן, והכל בהתחשב ביכולתו של משק המדינה ותוך יצירת אחידות במערך הזכויות.

  78ב. פרשנות

  (א) בפרק זה -

  "הועדה הציבורית" - הועדה שמונתה לפי סעיף 78ג;

  "הממונה" - אף אם פעל בתוקף סמכותו לפי תקנות קופות גמל או חוק הפיקוח על קופות גמל

  "הסכם קיבוצי" - כמשמעותו בחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957;

  "התחייבויות הקרן הוותיקה" - לרבות התחייבויות שהקרן צפויה לצבור בעתיד;

  "התקנון האחיד" - התקנון שיקבע הממונה לפי סעיף 78ט;

  "חוק החברות הממשלתיות" - חוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

  "מאזן הקרן" - מאזן אקטוארי של קרן ותיקה, שנערך בהתאם להוראות לפי חוק זה ולפי חוק הפיקוח על קופות גמל ובכפוף להנחיות הממונה;

   

  "מינהלה" - מינהלה שמונתה לפי הוראות סעיף 78ד(ב);

  "מנגנון איזון אקטוארי" - כללים שנקבעו בתקנון של קרן ותיקה לפי הנחיות ותנאים מאת הממונה, שיתאימו מפעם לפעם את הזכויות של כלל העמיתים בקרן כך שיישמר האיזון האקטוארי;

  "מנהל מיוחד" - מי שמונה לפי סעיף 78ד(א);

  "נכסי הקרן הוותיקה" - לרבות נכסים שהקרן צפויה לצבור בעתיד;

  "עודף אקטוארי", "גרעון אקטוארי" ו"איזון אקטוארי" - הפרש חיובי או שלילי או איזון, לפי הענין, בין כלל נכסי הקרן הותיקה לבין כלל התחייבויות הקרן הותיקה, כפי שנקבע במאזן הקרן; ואולם - 

  (1) לעניין חישוב גירעון אקטוארי בתוצאת מזן הקרן בשל שנה מסויימת, לפי סעיף 78טו1(ג), יחושב העודף כאמור כבעל ערך חיובי;

  (2) לעניין חישוב עודף אקטוארי בתוצאת מאזן הקרן בשל שנה מסוימת, לפי סעיף 78טו1(ג), יחושב העודף כאמור בעל ערך שלילי;

   

  "קרן גרעונית" - קרן ותיקה שאינה קרן מפעלית, אשר הגרעון האקטוארי שלה עלה ביום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) על 10% מסך כל התחייבויות הקרן, והמנויה בחלק א' בתוספת הראשונה;

  "קופת גמל לקצבה" -מבטח שניתן לו רשיון כאמור בסעיף 15(א1);

  "קרן מפעלית" - קרן ותיקה שתקנונה מגביל את ההצטרפות אליה לעובדים של מעביד מסוים, והמנויה בחלק ב' בתוספת הראשונה;

  (ב) לכל מונח אחר בפרק זה תהא המשמעות הנודעת לו בחוק הפיקוח על קופות גמל, אלא אם כן נקבע אחרת בפרק זה.

לתחילת העמוד סימן ב': ועדה ציבורית
 • 78ג. ועדה ציבורית

  (א) הממשלה תמנה ועדה ציבורית שתפקידה להציע לממונה מועמדים מיוחדים ולחברי המינהלות, ולמלא כל תפקיד אחר שיוטל עליה לפי פרק זה.

  (ב) הועדה הציבורית תהיה בת חמישה חברים, וזה הרכבה:

  1. שופט שיציע שר המשפטים לאחר התייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, והוא יכהן כיושב ראש הועדה;

  2. שלושה חברים שהם אנשי משק וכלכלה או אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעי לביצועו של פרק זה;

  3. נציג עובדים או נציג עמיתים, שייבחר מתוך רשימות מועמדים שיכינו ארגוני עובדים.

  (ג) כשיר להתמנות כחבר הועדה הציבורית מי שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 24(ג) לחוק החברות הממשלתיות.

  (ד) על מינוי חבר הועדה הציבורית יחולו הוראות סעיפים 17 ו-17א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחוייבים, וכן לא יתמנה לחבר הועדה מי שיש לו או לקרובו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה או לקרוב שלו.
   

  (ה) חבר הועדה הציבורית ימונה לתקופה של חמש שנים מיום מינויו, וניתן לשוב ולמנותו.

  (ו) רוב חברי הועדה הציבורית יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

   

  (ז) החלטות הועדה הציבורית יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש הועדה קול נוסף.

  (ח) סמכויות הועדה הציבורית ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו.

  (ט) חברי הועדה הציבורית חייבים לנהוג בנאמנות כלפי המדינה, באמונה ובשקידה, כפי שאדם סביר היה נוהג באותה עמדה ובאותן נסיבות לשם קיום הוראות פרק זה ולהשגת מטרותיו.

  (י) הועדה הציבורית תעמוד לביקורתו של מבקר המדינה; אין בהוראה זו כדי לגרוע מסמכויות אחרות של מבקר המדינה.

לתחילת העמוד סימן ג': מנהל מיוחד ומינהלה
 • 78ד. מינוי מנהל מיוחד ומינהלה

  (א) (1) הממונה ימנה, לפי הצעת הועדה הציבורית, מנהל מיוחד לכל קרן ותיקה, למעט קרן ותיקה שהתקיימו בה התנאים שבסעיף 78טז, ורשאי הוא למנות מנהל מיוחד אחד למספר קרנות או לכולן.

  (2) כשיר להתמנות מנהל מיוחד מי שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 24(ג) לחוק החברות הממשלתיות, והוא התחייב להקדיש את עיקר זמנו לתפקידיו כמנהל מיוחד ולא לעסוק בעיסוק אחר אלא באישור הממונה.

  (3) על מינוי מנהל מיוחד יחולו הוראות סעיפים 17 ו-17א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחיבים, וכן לא יתמנה למנהל מיוחד מי שיש לו או לקרובו זיקה אישית,עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה או לקרוב שלו.

  (4) המנהל המיוחד לא יכהן כנושא משרה בקופת גמל לקצבה או בתאגיד הנשלט בידי קופת גמל לקצבה, ולא יועסק כעובד, כממלא תפקיד אחר או כיועץ של קופת גמל לקצבה או של תאגיד הנשלט בידי קופת גמל לקצבה, במשך שנה מסיום כהונתו; לענין זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

  (ב) (1) הממונה ימנה, לפי הצעת הועדה הציבורית, לכל קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי הוראות סעיף קטן (א), מינהלה של שלושה חברים, ורשאי הוא למנות מינהלה אחת למספר קרנות או לכולן.

  (2) ואלה חברי המינהלה:

  (א) שני חברים שהם אנשי משק וכלכלה או אנשי סגל במוסדות להשכלה גבוהה בתחומים הנוגעים לביצועו של פרק זה, שתציע הועדה הציבורית, ויכול שבמקום איש משק וכלכלה אחד ימונה שופט בהתייעצות עם שר המשפטים; אחד מהחברים שמונו לפי פסקת משנה זו ימונה כיושב ראש;

  (ב) נציג עובדים או נציג עמיתים, שתציע הועדה הציבורית מתוך רשימות מועמדים שיכינו ארגוני עובדים.

  (3) כשיר להתמנות כחבר המינהלה מי שמתקיימים בו התנאים האמורים בסעיף 16א לחוק החברות הממשלתיות.

  (4) על מינוי חברי מינהלה יחולו הוראות סעיפים 17 ו-17א לחוק החברות הממשלתיות, בשינויים המחויבים, וכן לא יתמנה מי שיש לו או לקרובו זיקה אישית, עסקית או פוליטית לשר משרי הממשלה או לקרוב שלו.

  (5) למינהלה יהיו כל הסמכויות הנתונות לועדת הנהלה לפי סעיף 72(ד), וכן סמכויות אלה:

  (א) לאשר תכנית התייעלות שהכין המנהל המיוחד לפי הוראת הממונה
  כאמור בסעיף 78יב(א), בטרם הגשתה לאישור הממונה;

  (ב) לאשר את המלצות המנהל המיוחד בדבר ביצוע מהלכי הבראה נוספים בקרן, מעבר לנדרש לפי הוראות פרק זה.

  (6) חבר המינהלה לא יכהן כנושא משרה בקופת גמל לקצבה או בתאגיד הנשלט בידי קופת גמל לקצבה, ולא יועסק כעובד, כממלא תפקיד אחר או כיועץ של קופת גמל לקצבה או של תאגיד הנשלט בידי קופת גמל לקצבה, במשך שנה מסיום כהונתו; לענין זה, "שליטה" - כהגדרתה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.

  (7) רוב חברי המינהלה יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

  (8) החלטות המינהלה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולים שקולים, יהיה ליושב ראש המינהלה קול נוסף.

  (9) סמכויות המינהלה ותוקף פעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר או מחמת פגם במינויו או בהמשך כהונתו.

  (10) חברי המינהלה חייבים לנהוג בנאמנות כלפי כלל עמיתי הקרן הותיקה, באמונה ובשקידה, כפי שאדם סביר היה נוהג באותה עמדה ובאותן נסיבות לשם קיום הוראות פרק זה ולהשגת מטרותיו.

  (ג) הוראות סעיף 68 לא יחולו על מינוי מנהל מיוחד ומינהלה לפי סעיף זה.

  78ה. תקופת כהונה וסיום כהונה

  (א) מנהל מיוחד וחבר מינהלה יתמנו לתקופה של שלוש שנים; הממונה רשאי, לפי המלצת הועדה הציבורית, להאריך, מפעם לפעם, את תקופת הכהונה.

  (ב) מנהל מיוחד או חבר מינהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:

  1. התפטר במסירת כתב התפטרות למפקח;

  2. נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו והממונה, באישור הועדה הציבורית, העביר אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

  3. הורשע בעבירה שלדעת הממונה בשל חומרתה, מהותה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן בתפקידו;

  4. הממונה קבע, באישור הועדה הציבורית, כי אינו ממלא תפקידו כראוי או באופן המקדם את מטרותיו של פרק זה, או כי פעל, במעשה או במחדל, בדרך הסותרת את הוראות הממונה והנחיותיו שניתנו לפי הוראות פרק זה;

  5. הממונה קבע כי אין צורך בהמשך כהונתם של מנהל מיוחד או של מינהלה של קרן, שלגביה הורה, לפי סעיף 78יג, כי תפעולה יהיה משותף עם קרן אחרת.

  78ו. סמכויות מנהל מיוחד תפקידי מנהל מיוחד

  למנהל מיוחד יהיו כל הסמכויות הנתונות למנהל מורשה לפי פרק ז', בשינויים המחויבים, בכפוף להוראות פרק זה.

  78ז. תפקידי מנהל מיוחד

  מנהל מיוחד ינהל את עסקי הקרן הותיקה שלה התמנה ויפעל לביצוע הוראות פרק זה ולהגשמת מטרותיו, ובין השאר לביצוע כל אלה:

  (1) איתור הנכסים של הקרן, ואם הם אינם מצויים בשליטת הקרן או אינם רשומים על שמה בכל רישום המתנהל על פי דין - העברתם לשליטתה ורישומם על שמה;

  (2) מימוש ומכירה של נכסים של הקרן;

  (3) הבטחת קיומו של מסד נתונים מלא וזמין של כל זכויות העמיתים בקרן;

  (4) יישום התקנון האחיד;

  (5) יישום תכנית ההתייעלות שנקבעה לפי הוראות סעיף 78יב, או מימוש התפעול המשותף שעליו הורה הממונה לפי הוראות סעיף 78יג;

  (6) ביצוע כל פעולה אחרת שהממונה יורה עליה.

  78ח. הנחיות הממונה

  במילוי סמכויותיו ובביצוע תפקידיו יפעל המנהל המיוחד לפי הנחיות הממונה, ורשאי הממונה, בין היתר, להורות למנהל מיוחד לנקוט בצעדים כפי שיורה לשם צמצום הגרעון האקטוארי ולשם מניעת היווצרותו בעתיד, או לשם הבטחת טובתם של כלל העמיתים בכלל הקרנות הוותיקות.

לתחילת העמוד סימן ד': תקנון אחיד ותכניות התייעלות
 • 78ט. קביעת תקנון אחיד ועקרונותיו

  (א) הממונה יכין תקנון אחיד לכל הקרנות הוותיקות שבהסדר, במטרה להביאן לאיזון אקטוארי ולכך שיוכלו לשלם קצבאות לעמיתיהן, בשים לב לסיוע הממשלתי שיינתן לפי הוראות סימן ה' וליצירת אחידות במערך הזכויות.

  (ב) התקנון האחיד יוכן על פי עקרונות והוראות אלה:

  1. לא תהיה הפליה בין עמיתים בקרן;

  2. כללי חישוב זכויות העמיתים יהיו אחידים לכל הקרנות הוותיקות שבהסדר, וייקבעו באופן ברור ובלתי תלוי בהפעלת שיקול דעת של הקרן או של כל גורם אחר;

  3. חישוב הקצבה למי שיתחיל לקבל קצבה ביום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003) (בפסקה זו - המועד הקובע) או אחריו, ייעשה כמפורט להלן, ובלבד שתקרת העליה הריאלית בשכר הקובע לקיצבה החל בחודש אוקטובר 1996 לפי כל שיטת חישוב, תהיה 2 אחוזים בשנה:

  (א) לענין עמיתים בקרן ותיקה שפסקת משנה (ב) אינה חלה עליה - בהתבסס על שיטת ממוצע היחסים של השכר הנהוגה בקרן הגמלאות המרכזית של עובדי ההסתדרות בע"מ, בשינויים שיקבע המפקח בתקנון האחיד;

  (ב) לענין עמיתים בקרן ותיקה שהממונה קבע כי ערב המועד הקובע התבסס תקנונה על שיטת שלוש השנים האחרונות, תחושב הקצבה כסכומם של שני אלה:

  (1) בעד המועד הקובע - בהתבסס על שיטת ממוצע שלוש השנים האחרונות, כפי שיקבע הממונה;

  (2) בעד התקופה שמן המועד הקובע ואילך - בהתבסס על שיטת ממוצע היחסים של השכר, כאמור בפסקת משנה (א);

  (4) ייקבע מנגנון איזון אקטוארי, לרבות כללים לענין עתודה אקטוארי, לרבות כללים לענין עתודה אקטוארית;

  (5) נכסי הקרן ישמשו אך ורק לתשלום קצבאות לעמיתים לפי התקנון ולכיסוי הוצאות התפעול של הקרן, הכל בהתאם לכללים ולהנחיות שיקבע המפקח;

  (6) הקרן תנכה דמי ניהול בשיעורים כמפורט להלן, מתוך תשלומים שהיא משלמת על פי התקנון האחיד, בין שהם קצבאות ובין שהם תשלומים חד-פעמיים:

  (1) בשנת 2004 - 1/3%;

  (2) בשנת 2005 - 1%;

  (3) בשנת 2006 - 1/2% 1;

  (4) משנת 2007 ואילך - 3/4% 1;

  (7) השכר המבוטח בקרן, לגבי כל חודש, יחושב כתשלום שהועבר בפועל לקרן כשהוא מחולק בסך שיעורי התשלום שיש להעביר לקרן לפי הוראות סעיף 78יא;

  (8) הועלה גיל הפרישה לפי כל דין, יועלה גיל הזכאות לקצבת זקנה בהתאמה; כל עוד לא הועלה גיל הפרישה לגיל 67 לגבר ולאישה, יכוסה ההפרש על ידי הגדלת הסיוע הממשלתי מעבר לסכום הנקוב בפסקה (1) של סעיף 78(א), כאמור בפסקה (2) של אותו סעיף; לענין פסקה זו, "ההפרש" - ההפרש שבין התחייבויות הקרן כפי שיהיו אם יועלה גיל הפרישה לגיל 67 לגבר ולאישה, לבין התחייבויות הקרן כשגיל הפרישה הוא גיל 67 לגבר שנולד בחודש מאי 1942 ואילך וגיל 64 לאישה שנולדה בחודש מאי 1953 ואילך.

  (9) הקצבה למי שהחל לקבלה לפני הגיעו לגיל הפרישה, כמשמעותו בחוק גיל פרישה, תופחת בשיעור שייקבע בתקנון האחיד, לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי הקדמת הפרישה כאמור לא תיצור גירעון אקטוארי.

  (10) לא יופחת שיעור הנכות שלפיו משולמת קצבת נכות מהקרן של מי מתקיימים בו כל אלה, גם אם התקבלה החלטה להפחית את שיעור הנכות בתקופה שבין יום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003) לבין מועד פרסומו של חוק זה:

   

  (א) ההחלטה בדבר זכאותו לקבלת קצבת נכות מהקרן נקבעה לפני החודש הקובע כהגדרתו בתקנון האחיד (בפסקה זו - ההחלטה המקורית);

  (ב) שולמה לו מהקרן קצבת נכות בעבור חודש ספטמבר 2003;

  (ג) בהחלטה המקורית לא נקבעה תקופה קצובה לקבלת אותה קצבה;

  (ד) התקיים אחד מאלה:

  (1) מועד ההחלטה המקורית היה 60 חודשים או יותר לפני המועד שבו התקבלה לגביו ההחלטה להפחית את שיעור נכותו, ואם לא התקבלה לגביו החלטה כאמור - 60 חודשים או יותר לפני זימונו לבדיקת נכות חוזרת;

  (2) הוא הגיע לגיל פרישה מוקדמת כהגדרתו בתקנון האחיד, לפני המועד שבו התקבלה לגביו החלטה להפחית את שיעור נכותו, ואם לא התקבלה לגביו החלטה כאמור - הגיע לגיל האמור לפני זימונו לבדיקת נכות חוזרת.

  78ט1. שינוי מנגנון הצמדת קצבאות והתאמת התחייבות

  (א) הממונה יתאים את התקנון האחיד, לעניין הצמדת הקצבאות, להוראות אלה:

  1. הקצבאות המשולמות לעמיתים יעודכנו בחודש ינואר כל שנה, החל בשנת 2011 ואילך, לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הקודם; עדכון כאמור יחול מקצבת חודש ינואר ואילך;

  2. תשלום בעד עדכון קצבת חודש ינואר כאמור בפסקה (1), ישולם לא יאוחר ממועד תשלום קצבת חודש פברואר של השנה שבה בוצע העדכון;

  3. עמית שחודש הזכאות הראשון שלו לקצבה חל עד חודש יולי 2009, ישולמו לו הפרשי קצבאות בעד קצבאות החודשים אוגוסט 2009 עד דצמבר 2009, לפי שיעור עליית מדד חודש יולי 2009 לעומת מדד חודש יולי 2008 או לעומת מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה, לפי המאוחר;

  4. הקצבאות המשולמות לעמיתים שחודש הזכאות הראשון שלהם לקצבה חל עד חודש דצמבר 2009, יעודכנו במועד התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן זה, לפי שיעור עליית מדד חודש דצמבר 2009 לעומת מדד חודש יולי 2008 או לעומת מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה, לפי המאוחר; עדכון כאמור יחול מקצבת חודש ינואר 2010 ואילך;

  5. תשלומים בשל הוראות פסקאות (3) ו-(4) בעבור קצבאות החודשים שעד החודש שלאחר החודש שבו הותאם התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן זה, ישולמו לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד התאמת התקנון כאמור.

  (ב) מכל תשלום קצבה שהקרן משלמת, לרבות תשלומים לפי סעיף זה, יופחת סכום בשיעור ובאופן שיורה הממונה, לפי חישוב אקטוארי שיבטיח כי לא יווצר הפרש בין התחייבויות הקרן כפי שהן לאחר התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן (א), לבין התחייבויות הקרן כפי שהיו ערב התאמת התקנון, והכל נכון למועד החישוב האקטוארי כאמור; הממונה יורה כאמור לא יאוחר מתום 60 ימים ממועד התאמת התקנון האחיד כאמור בסעיף קטן (א).

  (ג) לעניין סעיף זה -

   

  "המדד החדש" - מדד חודש דצמבר של השנה שקדמה לחודש העדכון;

  "המדד הקודם" -

  (1) לעניין עדכון ראשון של קצבה לעמית שחודש הזכאות הראשון שלו לקצבה חל בחודש ינואר 2010 ואילך - מדד החודש שקדם לחודש הזכאות הראשון לקצבה;

  (2) לעניין עדכון שאינו עדכון כאמור בפסקה (1) - המדד האחרון שלפיו עודכנה הקצבה;

  "חודש הזכאות הראשון לקצבה" - החודש הראשון שבשלו משולמת קצבה מהקרן.

  78י. תחולת התקנון האחיד ושינויו

  (א) החל ביום שיקבע הממונה יחליף התקנון האחיד את התקנון שנהג בכל אחת מהקרנות הוותיקות שבהסדר.

  (ב) הוראות התקנון האחיד יחולו על אף האמור בכל הסכם או הסדר אחר.

  (ב1) עובד שהוא עמית בקרן ותיקה שבהסדר ולפי הוראות הסכם קיבוצי שחל עליו הוא רשאי לבקש את הפסקת העברת תשלומי עמית-שכיר ממשכורתו ואת הפסקת העברת תשלומי מעבידו בעד אותה משכורת והוא ביקש את הפסקת העברת התשלומים כאמור, יחולו לגביו כל הוראות התקנון האחיד לענין עמית לא פעיל.

  (ג) ראה הממונה שהדבר נדרש להשגת מטרותיו של פרק זה והעקרונות המנויים בסעיף 78ט, רשאי הוא, באישור שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, לשנות את התקנון האחיד והשינוי ייכנס לתוקפו 30 ימים לאחר היום שבו נמסרה על כך הודעה לקרנות שעליהן הוא חל.

  78יא. שעורי התשלום לקרן

  לשיעורי התשלום ממשכורתו של העובד שבשלה מועברים תשלומים של מעביד ושל עמית-שכיר לקרן ותיקה שבהסדר, לפי כל הסכם, הסדר או הסכם קיבוצי, כפי שהיו ביום כ"ח בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003) (בסעיף זה - המועד הקובע), ייווספו שיעורים כמפורט להלן:

  (1) לתשלומי העמית-השכיר - ייווסף מדי שנה, בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006, שיעור של 1/3 נקודת אחוז, ובשנת 2007 1/2 נקודת אחוז, כך שמשנת 2007 ואילך יהיה שיעור ההפרשה גבוה ב-1/2 1 נקודות האחוז משיעור ההפרשה במועד הקובע;

  (2) להפרשות המעביד - יווסף מדי שנה, בכל אחת מהשנים 2004 עד 2006, שיעור של 1/3 נקודת אחוז, ובשנת 2007 1/2 נקודת אחוז, כך שמשנת  2007 ואילך יהיה שיעור ההפרשה גבוה ב-1/2 1 נקודות האחוז משיעור ההפרשה במועד הקובע.

  78יב. תכנית התייעלות

  (א) הממונה רשאי להורות למנהל המיוחד להכין תכנית לייעול תפעולה של של הקרן שבניהולו, שתוגש, באישור המינהלה לאישור המפקח, ורשאי הממונה להכין תכנית אחידה לייעול תפעולן של קרנות ותיקות שבהסדר, לרבות בדרך של איחוד תפעולן.

  (ב) המנהל המיוחד יפעל לביצוע תכנית התייעלות כאמור בסעיף קטן (א), בתוך התקופה שיקבע הממונה.

  78יג. תפעול משותף של קרנות

  הממונה רשאי להורות כי תפעול של קרנות ותיקות שבהסדר יהיה משותף, ורשאי שר האוצר לתת הוראות לענין זה.

לתחילת העמוד סימן ה': סיוע ממשלתי
 • 78יד. הסיוע הממשלתי

  (א)

  (1) הממשלה תסייע לקרנות הוותיקות שבהסדר, ובכלל זה לעמיתיהן, בהעברת כספים מתקציב המדינה בסך של 78,300 מיליון שקלים חדשים, הכולל את סכום ערך הסובסידיה; לענין זה, "ערך הסובסידיה" - ההפרש שבין סכום הריבית הצמודה שמשלמת הממשלה על איגרות חוב מיועדות מסוג "מירון" שהונפקו1 לקרנות הוותיקות שבהסדר וטרם נפדו ביום כ"ט בניסן התשס"ג (30 באפריל 2003), לבין סכום הריבית הצמודה שהיתה משתלמת על איגרות אלה אילו שיעור הריבית עליהן היה 4%.

  (2) לסכום הסיוע לפי פסקה (1) ייווסף, סכום בגובה ההפרש, כהגדרתו בסעיף 78ט(ב)(8), ככל שהדבר יידרש לפי הסעיף האמור.

  (3) לסכומים לפי פסקאות (1) ו–(2) ייווספו סכומים מתוך כרית הביטחון הכללית כמשמעותה בסעיף 78 טו 1(א), ככל שהדבר יידרש לפי סעיף 78 טו 1, ובכפוף לתנאים שנקבעו באותו סעיף.

   

  (ב) העברת הכספים לכל קרן ותיקה במסגרת הסיוע לפי סעיף קטן (א) תיעשה בהתאם להוראות השר, לאחר התייעצות עם הממונה, ובלבד שלא יועברו כספים לקרן כלשהי אלא לאחר שהתקנון האחיד הופעל בה, בוצעה בה תכנית לייעול תפעולה כאמור בסעיף 78יב, והקרן ממלאת אחר כל ההוראות לפי פרק זה (להלן - קרן זכאית).

  (ג) הסכום האמור בסעיף קטן (א)(1) יהיה צמוד למדד, באופן שכל סכום יועבר לקרן זכאית כשהוא מעודכן לפי שיעור עליית המדד הידוע במועד העברת כל סכום לעומת המדד לחודש ינואר 2003, ובתוספת ריבית צמודה בשיעור של 4% לשנה.

  (ד) הסיוע הממשלתי לקרנות הותיקות שבהסדר, ובכלל זה לעמיתיהן, יינתן לפי הוראות סעיף זה בלבד; לעמית בקרן ותיקה לא תשולם, על ידי הממשלה או על ידי הקרן הותיקה, כל תוספת לקצבה בשל הפרש שבין הקצבה המחושבת לפי שיטת ממוצע היחסים של השכר לבין קצבה המחושבת לפי כל שיטה אחרת.

  78טו. קרן סיוע

  הממשלה רשאית, במטרה לפרוס את ההוצאה מתקציב המדינה בשל הסיוע לקרנות הוותיקות כאמור בסעיף 78יד(א)(1) ו-(2), להקים קרן שאליה יועברו חלק מן הסכומים המיועדים לסיוע לקרנות הזכאיות לפני המועד שבו יש להעביר סכומים אלה לקרנות; הקרן תתנהל באופן ובתנאים שעליהם יורה שר האוצר.

   

  78טו1. כרית ביטחון כללית לקרנות ותיקות שבהסדר

   (א) לקרנות הוותיקות שבהסדר יועברו כספים מתקציב המדינה, בכפוף לתנאים המפורטים בסעיף זה, במטרה למתן את השפעת השינויים בעקום הריבית על זכויותיהם של העמיתים בקרנות האמורות (בסעיף זה - כרית ביטחון כללית).


  (ב) סכום כרית הביטחון הכללית יחושב, בכל שנת חישוב, כצירוף של כל הסכומים המתקבלים לפי סעיף קטן (ג) בשל כל אחת מהקרנות הוותיקות שבהסדר, ובלבד שסכום כרית הביטחון הכללית לא יעלה על הנמוך מבין אלה:

  (1) הסכום המרבי כאמור בסעיף קטן (ד) או (ה), לפי העניין;


  (2) צירוף של כל סכומי הגירעון האקטוארי במאזני כל אחת מהקרנות הוותיקות שבהסדר שיש בה גירעון אקטוארי באותה שנת חישוב; לעניין חישוב הגירעון כאמור לא ייחשבו כנכסי הקרן כספים המגיעים לה לפי סעיף זה.


  (ג) הסכום בשל כל אחת מהקרנות הוותיקות שבהסדר יחושב, בכל שנת חישוב, כצירוף של הסכומים המתקבלים לפי פסקאות (1) עד (5) שלהלן, בניכוי הסכום כאמור בפסקה (6) שלהלן, ובלבד שהסכום המתקבל לאחר הניכוי כאמור הוא סכום חיובי:

  (1) הסכום המתקבל מצירוף של כל אלה:

  (א) הסכום המצטבר בשנה הקודמת;

  (ב) הסכום המתקבל ממכפלת שיעור שינוי
  המדד הצפוי בשל שנת החישוב, בסכום המצטבר בשנה הקודמת;

  (ג) הסכום המתקבל ממכפלת ריבית חסרת סיכון בשל שנת החישוב, בסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב) שבפסקה זו;


  (2) הסכום המתקבל ממכפלת הסכום כאמור בפסקת משנה )(א) שלהלן בשיעור כאמור בפסקת משנה (ב) שלהלן:

  (א) הסכום המתקבל מצירוף של תוצאת מאזן הקרן לפי ריבית בשיעור של 4% בשל השנה הקודמת ומכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל שנת החישוב בתוצאת המאזן כאמור;

  (ב) ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, שבין ריבית בשיעור של 4% לבין ריבית חסרת סיכון בשל שנת החישוב;


  (3) ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, שבין הסכום כאמור בפסקת משנה (א) שלהלן לסכום כאמור בפסקת משנה (ב) שלהלן:

  (א) הסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה )(1) ו–(2) שלהלן, בניכוי הסכום כאמור בפסקת משנה (3) שלהלן:

  (1) סכום השווה למכפלת 4% , בסכום המתקבל מצירוף של שווי הנכסים הסחירים במאזן הקרן בשל השנה הקודמת ומכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל שנת החישוב בשווי הנכסים כאמור;

  (2) סכום השווה לסך המכפלות של כל תקבול בתוספת מדד, בחלק היחסי של ריבית בשיעור של 4% ממועד התקבול עד תום שנת החישוב; לעניין זה, "תקבול בתוספת מדד" - תשלום שהקרן קיבלה בשנת החישוב, בתוספת מכפלת החלק היחסי של שיעור שינוי המדד הצפוי בשל שנת החישוב ממועד התקבול עד תום שנת החישוב, באותו תקבול;

  (3) סכום השווה לסך המכפלות של כל תשלום בתוספת מדד, בחלק היחסי של ריבית בשיעור של 4% ממועד התשלום עד תום שנת החישוב; לעניין זה, "תשלום בתוספת מדד" - תשלום שהקרן שילמה בשנת החישוב, בתוספת מכפלת החלק היחסי של שיעור שינוי המדד הצפוי בשל שנת החישוב ממועד התשלום עד תום שנת החישוב, באותו תשלום;


  (ב) הסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה (1) ו–(2) שלהלן, בניכוי הסכום כאמור בפסקת משנה (3) שלהלן:

  (1) סכום השווה למכפלת ריבית חסרת סיכון בשל שנת החישוב, בסכום המתקבל מצירוף של שווי הנכסים הסחירים במאזן הקרן של השנה הקודמת ומכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל שנת החישוב בשווי הנכסים כאמור;

  (2) סכום השווה לסך המכפלות של כל תקבול בתוספת מדד כהגדרתו בפסקה (3)(א)(2), בחלק היחסי של ריבית חסרת סיכון בשל שנת החישוב ממועד התקבול עד תום שנת החישוב;

  (3) סכום השווה לסך המכפלות של כל תשלום בתוספת מדד כהגדרתו בפסקה (3)(א)(3), בחלק היחסי של ריבית חסרת סיכון בשל שנת החישוב ממועד התשלום עד תום שנת החישוב;

  (4) ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, שבין השפעת התשואה לפי עקום הריבית בשל שנת החישוב לבין השפעת התשואה לפי 4% בשל שנת החישוב, בניכוי הסכום כאמור בפסקה (3);

  (5) ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, שביןהסכום כאמור בפסקת משנה (א) שלהלן לסכום כאמורבפסקת משנה (ב) שלהלן:

  (א) תוצאת מאזן הקרן בשל שנת החישוב, לפי עקום הריבית;

  (ב) תוצאת מאזן הקרן בשל שנת החישוב, לפי ריבית בשיעור של 4%;

  (6) סכום השווה לצירוף של הסכומים מתוך כרית הביטחון הכללית, שהועברו לאותה קרן לפי סעיף זה בתקופה שמיום תחילתו של תיקון מס' 33 עד תום שנת החישוב, בתוספת שיעור שינוי המדד הצפוי ובתוספת ריבית חסרת סיכון, והכול בשל כל שנה ממועד תשלום כל אחד מהסכומים כאמור עד תום שנת החישוב.


  (ד) הסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית בכל שנת חישוב יהיה הסכום כאמור בפסקה (1) שלהלן, בניכוי הסכום כאמור בפסקה (2) שלהלן:

  (1) סך של 11,320 מיליון שקלים חדשים, בתוספת שיעור שינוי המדד שלפיו חושבו מאזני הקרנות בשל שנת החישוב לעומת מדד חודש דצמבר 2008 ובתוספת ריבית בשיעור של 3.48% לשנה בשל התקופה שמחודש ינואר 2009 עד תום שנת החישוב;

  (2) סך הסכומים שהועברו לכל הקרנות הוותיקות שבהסדר מתוך כרית הביטחון הכללית, לפי סעיף זה, בתקופה שמיום תחילתו של תיקון מס' 33 עד תום שנת החישוב, בתוספת שיעור שינוי המדד שלפיו חושבו מאזני הקרנות בשל שנת החישוב לעומת מדד החודש שבו שולם כל אחד מהסכומים כאמור, ובתוספת ריבית בשיעור של 3.48% לשנה בשל התקופה שממועד התשלום עד תום שנת החישוב.


  (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד) -

  (1) ניתן סיוע ממשלתי לקרנות הוותיקות שבהסדר נוסף על הסיוע הקבוע בסעיף 78 יד כנוסחו ערב תחילתו של תיקון מס' 33 , יופחת מהסכום המרבי כאמור בסעיף קטן (ד) סכום הסיוע הממשלתי הנוסף כאמור, ובלבד שלא ייפגעו זכויות העמיתים בקרנות האמורות כפי שהיו ערב מתן הסיוע הממשלתי הנוסף, עקב ההפחתה כאמור;

  (2) עלה בשנת חישוב היחס שבין הסכום כאמור בסעיף קטן (ד)(1) לבין סך ההתחייבויות של כל הקרנות הוותיקות שבהסדר, על 11.8% , יהיה הסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית, בשל אותה שנה, סכום השווה למכפלה של 11.8% בסך ההתחייבויות של כל הקרנות הוותיקות שבהסדר כפי שנקבעו במאזני הקרנות בשל שנת החישוב, ובלבד שהסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית לפי פסקה זו לא יפחת מהסכום המתקבל מצירוף של שניים אלה:

  (א) הגבוה מבין אלה (בפסקה זו - הסכום המנוצל):

  (1) הסכום מתוך כרית הביטחון הכללית שחושב לפי סעיף קטן (ג) בשל כל הקרנות הוותיקות שבהסדר, בשנה הקודמת, בתוספת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל שנת החישוב ובתוספת ריבית חסרת סיכון בשל שנת החישוב;

  (2) הסכום המצטבר בשנת החישוב, או הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת מדד וריבית, לפי הנמוך; לעניין זה, "הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת מדד וריבית" - הסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית כפי שחושב בשנה הקודמת לפי סעיף קטן (ד) או לפי סעיף קטן זה, לפי העניין, בתוספת שיעור שינוי המדד שלפיו חושבו מאזני הקרנות בשל שנת החישוב לעומת המדד שלפיו חושבו מאזני הקרנות בשל השנה הקודמת ובתוספת ריבית בשיעור של 3.48% בשל שנת החישוב;


  (ב) ההפרש שבין הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת מדד וריבית, לבין הסכום המנוצל, כשההפרש האמור מוכפל ב־ 11.8% מסך ההתחייבויות של הקרנות הוותיקות שבהסדר כפי שנקבעו במאזני הקרנות בשל שנת החישוב ומחולק בסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת מדד וריבית; לעניין זה, "הסכום המרבי בשנה הקודמת בתוספת מדד וריבית" - כהגדרתו בפסקת משנה (א)(2).


  (ו) כספים מכרית הביטחון הכללית יועברו לקרן ותיקה שבהסדר רק לאחר שאזלו כל נכסיה, בכפוף להוראות סעיף קטן (ז), ובהתאם להוראות הממונה לעניין אופן העברת הכספים, אם ניתנו; לעניין סעיף קטן זה לא ייחשבו כנכסי הקרן כספים המגיעים לה לפי סעיף זה.


  (ז) לא יועברו כספים מכרית הביטחון הכללית לקרן ותיקה שבהסדר בסכום העולה על הסכום הנדרש לקרן לשם תשלום התחייבויותיה.


  (ח) על אף האמור בהוראות מנגנון האיזון האקטוארי שנקבעו בתקנון האחיד, בשנת חישוב שבה נוצר עודף אקטוארי בקרן ותיקה שבהסדר לא ייחשבו כספים המגיעים לקרן לפי סעיף זה, לעניין הוראות המנגנון כאמור, כנכסי הקרן; ואולם אם נוצר בקרן עודף אקטוארי לאחר שהופחתו זכויות העמיתים בקרן בשל מנגנון האיזון האקטוארי כאמור לאחר יום תחילתו של תיקון מס' 33 (בסעיף קטן זה - הפחתת זכויות), ייחשבו כספים המגיעים לקרן לפי סעיף זה כנכסי הקרן, עד לסכום הנמוך מבין אלה:

  (1) הסכום המתקבל ממכפלת שני אלה:

  (א) התחייבויות הקרן כפי שהן מופיעות במאזן הקרן שבו הוצג העודף האקטוארי;

  (ב) שיעור הפחתת הזכויות, כשהוא מחולק בשיעור המתקבל מההפרש החיובי שבין שיעור הפחתת הזכויות ו– 1;


  (2) הסכום המרבי של כרית הביטחון הכללית לפי סעיפים קטנים (ג) עד (ה), לפי העניין.


  (ט) בסעיף זה -
  "השפעת התשואה לפי עקום הריבית", בשל שנה מסוימת - ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, שבין הסכום כאמור בפסקה (1) שלהלן לסכום כאמור בפסקה (2) שלהלן:

  (1) תוצאת מאזן הקרן בשל אותה שנה; ואולם לעניין זה יחושב שווי הנכסים הסחירים כסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ד) שלהלן בניכוי הסכום כאמור בפסקת משנה (ה) שלהלן:

  (א) שווי הנכסים הסחירים במאזן הקרן של השנה שקדמה לאותה שנה;

  (ב) סכום השווה למכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן, בסכום כאמור בפסקת משנה (א);

  (ג) סכום השווה למכפלת ריבית חסרת סיכון בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן, בסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב);

  (ד) סכום השווה לסך התקבולים בתוספת מדד, בצירוף סך המכפלות של כל תקבול בתוספת מדד בחלק היחסי של ריבית חסרת סיכון בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן, ממועד התקבול עד תום אותה שנה; לעניין זה, "תקבול בתוספת מדד" - תקבול שהקרן קיבלה באותה שנה, בתוספת מכפלת החלק היחסי של שיעור שינוי המדד הצפוי בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן ממועד התקבול עד תום אותה שנה, באותו תקבול;

  (ה) סכום השווה לסך התשלומים בתוספת מדד, בצירוף סך המכפלות של כל תשלום בתוספת מדד בחלק היחסי של ריבית חסרת סיכון בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן, ממועד התשלום עד תום אותה שנה; לעניין זה, "תשלום בתוספת מדד" - תשלום שהקרן שילמה באותה שנה, בתוספת מכפלת החלק היחסי של שיעור שינוי המדד הצפוי בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן ממועד התשלום עד תום אותה שנה, באותו תשלום;


  (2) תוצאת מאזן הקרן לפי עקום הריבית בשל אותה שנה;
  "השפעת התשואה לפי 4% ", בשל שנה מסוימת - ההפרש החיובי או השלילי, לפי העניין, שבין
  הסכום כאמור בפסקה (1) שלהלן לסכום כאמור בפסקה (2) שלהלן:

  (1) תוצאת מאזן הקרן בשל אותה שנה; ואולם לעניין זה יחושב שווי הנכסים הסחירים כסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה (א) עד (ד) שלהלן בניכוי הסכום כאמור בפסקת משנה (ה) שלהלן:

  (א) שווי הנכסים הסחירים במאזן הקרן של השנה שקדמה לאותה שנה;

  (ב) סכום השווה למכפלת שיעור שינוי המדד הצפוי בשל השנה שבשלה חושבה תוצאת מאזן הקרן, בסכום כאמור בפסקת משנה (א);

  (ג) סכום השווה למכפלת ריבית בשיעור של 4% , בסכום המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות משנה (א) ו–(ב);

  (ד) סכום השווה לסך התקבולים בתוספת מדד, בצירוף סך המכפלות של כל תקבול בתוספת מדד בחלק היחסי של ריבית בשיעור של 4% ממועד התקבול עד תום אותה שנה; לעניין זה, "תקבול בתוספת מדד" - כהגדרתו בפסקה (1)(ד) להגדרה "השפעת התשואה לפי עקום הריבית";

  (ה) סכום השווה לסך התשלומים בתוספת מדד, בצירוף סך המכפלות של כל תשלום בתוספת מדד בחלק היחסי של ריבית בשיעור של 4% ממועד התשלום עד תום אותה שנה; לעניין זה, "תשלום בתוספת מדד" - כהגדרתו בפסקה (1)(ה) להגדרה "השפעת התשואה לפי עקום הריבית";


  (2) תוצאת מאזן הקרן לפי ריבית בשיעור של 4% בשל אותה שנה;


  "נכסים סחירים" - סך נכסי קרן ותיקה שבהסדר, למעט:


  (1) איגרת חוב בלתי סחירה שמנפיקה מדינת ישראל לקרן ותיקה שבהסדר, לפי חוק מילווה המדינה, התשל"ט-1979;

  (2) סכומי הסיוע הממשלתי לפי פסקאות (1) ו–(2) של סעיף 78 יד(א);

  (3) נכסים אחרים שאינם ניתנים להעברה לאחר לפי דין או הסכם;


  "הסכום המצטבר", בשנה מסוימת - הסכום מתוך כרית הביטחון הכללית, המתקבל מצירוף של הסכומים כאמור בפסקאות (1) עד (4) של סעיף קטן (ג), כפי שחושבו באותה שנה; ואולם לגבי השנים שקדמו לשנת 2009 , יהיה הסכום המצטבר - 0;


  "עקום הריבית" - שיעורי ריבית צפויים, שלפיהם חושבו ההתחייבויות של הקרן במאזן הקרן;


  "עקום הריבית הקודם", בשל שנה מסוימת - עקום הריבית שלפיו חושב מאזן הקרן בשל השנה שקדמה לאותה שנה;


  "ריבית חסרת סיכון", בשל שנה מסוימת - שיעור הריבית בשל אותה שנה לפי עקום הריבית הקודם;


  "שיעור שינוי המדד הצפוי", בשל שנה מסוימת - שיעור השינוי הצפוי במדד בשל אותה שנה, שלפיו חושב מאזן הקרן בשל השנה שקדמה לאותה שנה;


  "שנה קודמת" - השנה שקדמה לשנת החישוב;


  "שנת חישוב" - שנה מסוימת, החל בשנת 2009;

   

  "תוצאת מאזן הקרן", בשל שנה מסוימת - עודף אקטוארי, גירעון אקטוארי או איזון אקטוארי, כפי שנקבעו במאזן הקרן של אותה שנה, כששווי הנכסים הסחירים מחושב בהתאם להוראות לעניין חישוב שוויו של נכס לפי סעיף 33 לחוק הפיקוח על קופות גמל;


  "תוצאת מאזן הקרן לפי עקום הריבית" - תוצאת מאזן הקרן כשערך ההתחייבויות ושווי הנכסים שאינם נכסים סחירים מחושב בהתאם לעקום הריבית;


  "תוצאת מאזן הקרן לפי ריבית בשיעור של 4% " - תוצאת מאזן הקרן כשערך ההתחייבויות ושווי הנכסים שאינם נכסים סחירים מחושב בהתאם לריבית בשיעור של 4% ;


  "תיקון מס' 33 " - חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 33), התשע"ז-2017.

לתחילת העמוד סימן ו': הוראות שונות
 • 78טז. תחולה

  (א) הוראות פרק זה למעט הוראות סעיף 78יד(ד) לא יחולו על קרן ותיקה שאינה קרן גרעונית, אם היא אחת מאלה:

  (1) קרן שביום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) לא היה בה גרעון אקטוארי, ומתקיימים בה שני אלה:

  (א) לפני יום ג' באב התשס"ג (1 באוגוסט 2003) הגישה לממונה בקשה לקבוע בתקנונה מנגנון איזון אקטוארי;

  (ב) לפני יום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004) נקבע מנגנון איזון אקטוארי, כפי שאושר על ידי הממונה, בתקנון הקרן;

  (2) קרן שביום ט"ז בטבת התשס"ב (31 בדצמבר 2001) היה בה גרעון אקטוארי הנמוך מ-10% מסך כל התחייבויות הקרן,או קרן מפעלית, ומתקיימים בה, נוסף על התנאים האמורים בפסקאות משנה (א) ו-(ב) של פסקה (1), גם שני אלה:

  (א) עד למועד האמור בפסקה (1)(א) - הגישה לממונה תכנית שתביא אותה לאיזון אקטוארי;

  (ב) עד המועד האמור בפסקה (1)(ב) - התכנית, כפי שאושרה בידי הממונה, קיבלה תוקף מחייב (בסעיף זה - התכנית המחייבת).

  (ב) קרן שהוראות פרק זה לא הוחלו עליה, כאמור בסעיף קטן (א), שלא הפעילה את מנגנון האיזון האקטוארי שנקבע בתקנונה במועד שנדרש להפעילו, או שלא פעלה בהתאם לתכנית המחייבת, לפי הענין, רשאי הממונה לקבוע כי הוראות פרק זה, כולן או חלק, יחולו עליה.


  (ג) הוראות סעיף 78יד(ד) לא יחולו לגבי עמית בקרן ותיקה שהחל לקבל קצבה לפני יום ה' בתשרי התשס"ד (1 באוקטובר 2003).

  78יז. שמירת סמכויות

  אין בהוראות פרק זה כדי לגרוע מכל סמכות הנתונה למפקח לפי הוראות חוק זה ולפי כל דין אחר, ורשאי הוא להפעיל סמכות כאמור, בין השאר, לשם השגת מטרותיו של פרק זה וביצועו.

  78יח. עדיפות

  הוראות פרק זה יחולו על אף האמור בכל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי.

  78יט. תקנות לביצוע פרק ז' 1

  שר האוצר, באישור ועדת הכספים של בכנסת, רשאי להתקין תקנות לביצוע פרק זה.