חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (חלקי) - פרק א': פרשנות

לתחילת העמוד פרק א': פרשנות
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בחוק זה –

  "אמצעי שליטה", בתאגיד - כל אחת מאלה:

  (1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

  (2)   הזכות למנות דירקטור בתאגיד, ולענין זה –

  (1) יראו את מי שמינה דירקטור בתאגיד כבעל הזכות למנותו;
  ​(2) חזקה על תאגיד שנושא משרה בו נתמנה לדירקטור בתאגיד אחר, ועל מי ששולט באותו תאגיד, שהם בעלי הזכות למנותו;​

  (3)   הזכות להשתתף ברווחי התאגיד;

  (4)   הזכות ליתרת נכסי התאגיד בעת חיסולו, לאחר סילוק חבויותיו;

   

  "ביטוח תלוי תשואה" – תכנית ביטוח שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

   

  "גוף מוסדי" – מבטח וחברה מנהלת;

   

  "גוף מפוקח" – גוף שפעילותו טעונה רישוי לפי חוקי הפיקוח;

   

  "החזקה" או "רכישה" – בין לבד בין יחד עם אחרים, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות על ידי שלוח או נאמן או על ידי תאגיד נשלט;

   

  "המפקח" – (נמחקה);

  "הועדה" - הועדה המייעצת שהוקמה לפי סעיף 4;

   

  "הממונה" – הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון שמונה לפי סעיף 2(א);

   

  "המועצה" – (נמחקה);

   

  "התחייבות תלוית תשואה" – התחייבות של המבטח לפי ביטוח תלוי תשואה, שלפיה תגמולי הביטוח שלהם זכאי המוטב תלויים בתשואה שמניבות השקעות מסוימות של המבטח;

   

  "חברה מנהלת", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל לחיסכון", "קופת גמל מרכזית לדמי מחלה", "קופת גמל מרכזית לפיצויים" ו"קרן חדשה מקיפה" – כהגדרתן בחוק הפיקוח על קופות גמל;

   

  "חוק גיל פרישה" – חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

   

  "חוק החברות" – חוק החברות, התשנ"ט-1999;

   

  "חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005;

   

  "חוק הפיקוח על קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

   

  "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

   

  "חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות" – חוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות, התשע"ד-2013;

   

  "חוקי הפיקוח" – חוק זה, חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני וחוק הפיקוח על קופות גמל;

   

  "חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

   

  "יחד עם אחרים" – יחד עם אחרים בשיתוף פעולה דרך קבע; בלי לפגוע בכלליות האמור, יראו כמשתפים פעולה דרך קבע לענין יחיד – אותו, את קרובו ותאגיד שאחד מהם שולט בו, ולענין תאגיד – אותו, את מי ששולט בו ואת מי שאחד מהם שולט בו;

   

  "יועץ השקעות" – כהגדרתו בחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995;

   

  "יועץ פנסיוני", "ייעוץ פנסיוני", "מערכת סליקה פנסיונית מרכזית" ו"שיווק פנסיוני" – כהגדרתם בחוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני;

   

  "מבטח" - מי שקיבל רשיון מבטח ישראלי לפי סעיף 15(א)(1) או מי שקיבל רשיון מבטח חוץ לפי סעיף 15(א)(2);

   

  "מבטח בלא שולט" – מבטח אשר כל מחזיקי אמצעי השליטה בו אינם חייבים בהיתר לפי הוראות סעיף 32(ב);

   

  "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

   

  "נושא משרה" – כהגדרתו בחוק החברות וכל עובד הכפוף לו במישרין, וכן חבר ועדת השקעות תלויות תשואה וועדת השקעות שאינן תלויות תשואה, כמשמעותן בסעיף 41ה;

      

  "סוכן ביטוח" או "סוכן" - מי שקיבל רשיון סוכן יחיד לפי סעיף 25 או מי שקיבל רשיון סוכן תאגיד לפי סעיף 26;

   

  "עיסוק בביטוח" - התקשרות דרך עסק בחוזי ביטוח, למעט מתן אחריות למצרך או לשירות הנלווה לעיסוק עיקרי אחר של נותן האחריות; לענין זה, "התקשרות" - לרבות הצעה להתקשרות ולרבות התקשרות שלא לשם הפקת רווחים;

   

  "קרוב" – בן זוג, אח, הורה, צאצא, צאצא בן הזוג, או בן זוגו של אחד מאלה;

   

  "קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפי תקנות קופות גמל לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

   

  "קרן ותיקה שבהסדר" – קרן ותיקה שמונה לה מנהל מיוחד לפי סעיף 78ד;

   

  "קרן ותיקה שאינה בהסדר" – קרן ותיקה שאינה קרן ותיקה שבהסדר;

   

  "שליטה" – היכולת, בין לבד ובין יחד עם אחרים, לכוון את פעילותו של תאגיד, למעט יכולת הנובעת רק ממילוי תפקיד של דירקטור או נושא משרה אחר בתאגיד; בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו אדם כשולט בתאגיד אם מתקיים בו אחד מאלה:

  1. הוא מחזיק מחצית או יותר מסוג מסוים של אמצעי השליטה בתאגיד;
  2. בידיו היכולת למנוע קבלת החלטות עסקיות בתאגיד, למעט החלטות שענינן מכירה או חיסול של רוב עסקי התאגיד או שינוי מהותי בהם;

   

  "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981;

   

  "תקנות קופות גמל" – תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל), התשכ"ד-1964.