חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - תקנות גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון) התש"ל - 16969

לתחילת העמוד תקנות גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי בקשות, ביצוע והיוון) התש"ל - 16969
לתחילת העמוד פרק א' : פרשנות
 • 1. הגדרות

  בתקנות אלה -

  "ממונה על גמלאות"

  1. לענין שאיריו של חבר-הכנסת ולענין חבר-הכנסת שחדל לכהן ושאיריו - חשב הכנסת;
  2. לענין שאיריו של שופט, ולענין שופט שחדל לכהן ושאיריו - מנהל ה בתי המשפט;
  3. לענין שאיריו של דיין, קאדי או קאדי מד'הב, ולעניין דיין, קאדי וקאדי מד'הב שחדלו לכהן ושאיריהם - מנהל בתי הדין;
  4. לענין זכאי אחר - החשב הכללי במשרד האוצר;

   

  "זכאי" - שאיריו של נושא משרה, נושא משרה שחדל לכהן ושאיריו, הזכאים לגמלה על פי החוק;

  "שאיר" - מי שנקבע לפי החוק כשאירו של נושא משרה פלונית;

  "גמלה" - קצבה או מענק ולרבות תשלומים אחרים, טובת-הנאה או שירות שזכאי להם על פי ההחלטה לפי החוק;

  "מועד ההיוון"

  - לגבי זכאי המבקש להוון חלק מקצבתו - היום האחרון בחודש שלאחר החודש שבו היה לזכאי, או היום האחרון בחודש בו הוגשה הבקשה להיוון לממונה על גמלאות, הכל לפי המאוחר;

  "קצבת פרישה"

  - קצבה המשתלמת לנושא משרה שחדל לכהן.

לתחילת העמוד פרק ב' : סדרי נוהל
 • 2. הודעה על גמלאות

  תוך שלושים יום מיום שהיה אדם לזכאי לפי החוק ישלח אליו ממונה על גמלאות הודעה במכתב רשום, ובה יפרט את גמלאות המגיעות לו.

  3. דרישת פרטים נוספים

  (א) ממונה על גמלאות רשאי לפנות לזכאי ולבקש ממנו פרטים הדרושים לו כדי לקבוע את זכותו לגמלה.

  (ב) ממונה על גמלאות יקבע את זכות הזכאי תוך 15 יום מיום שהודיעו לו את הפרטים שדרש.

  4. בקשת גימלה

  אדם הטוען שהוא זכאי רשאי לפנות בכל עת בבקשה לגמלה המגעת לו לדעתו, והממונה על גמלאות יודיע לו תוך שלושים יום אם הוא זכאי לגמלה ואת שיעורה.

  5. מועד תשלום

  (א) קצבה תשולם לזכאי לה בתום כל חודש.

  (ב) מענק ישולם תוך שלושים יום מיום שהגיע.

  (ג) סכום שהוון ישולם תוך ארבעים וחמישה ימים ממועד ההיוון.

  6. הודעה על מאורע המשפיע על שיעור הקיצבה

  זכאי המקבל גמלה יודיע לממונה על גמלאות תוך שלושים יום על כל מאורע המשפיע על שיעור הקצבה או על הזכות לקבלה, ובין היתר -

  (1) שינוי במצב משפחתי;

  (2) מאורע המשנה את מספרי התלויים שיש להביאם בחשבון לענין הגמלה;

  (3) קבלת הכנסה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית שיש בה כדי להגביל או להקטין את סכום הגמלה.

  7. הודעה בדבר שינוי מען

  זכאי ששינה את מענו, יודיע לממונה על גמלאות את מענו החדש תוך שבעה ימים מיום השינוי.

  8. תשלום קצבאות

  גמלה תשולם בשיק משורטט, שהזכאי הוא הנפרע הנקוב בו, ושיישלח למען עליו הודיע הזכאי לפי תקנות אלה; ואולם -

  (1) רשאי הממונה על גמלאות להפקיד את הקצבה לזכות הזכאי אצל בנקאי שעליו הודיע הזכאי, או להורות כי התשלום ישולם לאדם אחר שיחזיקנו לטובת הזכאי;

  (2) קצבה המגעת לאדם הנתון לאפוטרופסות תשולם לאפוטרופסו.

  9. הודעה בדבר צירוף תקופות

  הטוען שבחישוב זכותו לגימלה ושיעורה יש לצרף תקופות-כהונה קודמות שלו, בין בכהונה שממנה פרש ובין בכהונה אחרת או בשירות המדינה או מחוצה לה, בהתאם לההחלטה המזכה אותו בצירוף, יודיע על כך לממונה על גימלאות תוך שלושה חדשים מיום ההחלטה המזכה אותו בצירוף כאמור, הכל לפי המאוחר יותר

  10. שירותים רפואיים

  (א) הזכאי לשירותים רפואיים יפנה בבקשה לכך אל שר הבריאות, או אל מי שהשר מינה לענין זה.

  (ב) ממונה על גימלאות יודיע לזכאי, מיד לאחר היותו לזכאי, על מענו של האדם האחראי לענין זה.

  11. שירותי טלפון

  ממונה על גימלאות יודיע למדור שירותי הטלפון על הזכאים לשירות זה, על זכותם, על מענם ועל משספר הטלפון שלהם.

  12. שירותי דיור, מזכירות והסעה

  הזכאי לשרות דיור, מזכירות או הסעה יפנה למזכיר הממשלה והוא ידאג להבטחת שירותים אלה לפי ההחלטה ובהתאם לסידורים הדרושים לזכאי.

לתחילת העמוד פרק ג' : היוון
 • 13. הגדרות

  בפרק זה -

  "גיל" של אדם במועד ההיוון

  - הגיל הקרוב לגילו המצויין בלוח המתאים שבתוספת;

  "קיצבה שנתית"

  - הקיצבה המגיעה במועד ההיוון, כפול 12;

  "האחוז הקובע"

  - האחוז אשר הזכאי לקיצבת פרישה מבקש להוון מקיצבתו;

  "המקדם" - המספר שבטור ב' בלוח המתאים שבתוספת, מול גילו של המהוון במועד ההיוון;

  "א" - סכום המהווה את האחוז הקובע מקיצבתו השנתית המהוון המגיעה לו במועד ההיוון.

  14. בקשה להיוון

  בקשה להיוון תוגש בכתב לממונה על גימלאות, ויצויין בה האחוז הקובע.

  15. חישוב החלק המהוון לענין הניכוי

  מי שהיוון חלק מקיצבתו על פי החלטה מכוח סעיף 2(3) לחוק, יראוהו לענין ניכוי מהקיצבה כאילו היוון את האחוז הקובע מקיצבתו, כפי שהיא משתנה מפעם לפעם; אולם לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתת קיצבה עקב קבלת משכורת או קיצבה מאוצר המדינה או מקופה ציבורית כמשמעותה בסעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב), התש"ל-1970.

  15א. חישוב היוון הקיצבה

  סכום ההיוון של חלק מקיצבתו של מהוון יהא -

  (1) לגבי גבר - א x המקדם שבלוח 1 בתוספת;

  (2) לגבי אשה - א x המקדם שבלוח 2 בתוספת.

 • (תקנה 15א)

  לוח 1

  טור ב'
  המקדם

  טור א'
  הגיל

  טור ב'
  המקדם

  טור א'
  הגיל

  טור ב'
  המקדם

  טור א'
  הגיל

    18

  5.461

  32

  5.464

  46

  5.413

    18.5

  5.46

  32.5

  5.463

  46.5

  5.408

    19

  5.459

  33

  5.463

  47

  5.403

    19.5

  5.459

  33.5

  5.462

  47.5

  5.397

    20

  5.458

  34

  5.461

  48

  5.392

    20.5

  5.458

  34.5

  5.461

  48.5

  5.385

    21

  5.458

  35

  5.46

  49

  5.379

    21.5

  5.459

  35.5

  5.459

  49.5

  5.373

    22

  5.459

  36

  5.459

  50

  5.366

    22.5

  5.459

  36.5

  5.458

  50.5

  5.359

    23

  5.46

  37

  5.457

  51

  5.353

    23.5

  5.461

  37.5

  5.456

  51.5

  5.345

    24

  5.461

  38

  4.455

  52

  5.338

    24.5

  5.462

  38.5

  5.454

  52.5

  5.331

    25

  5.462

  39

  5.453

  53

  5.323

    25.5

  5.463

  39.5

  5.451

  53.5

  5.315

    26

  5.463

  40

  5.45

  54

  5.306

    26.5

  5.464

  40.5

  5.448

  54.5

  5.397

    27

  5.464

  41

  5.446

  55

  5.288

    27.5

  5.464

  41.5

  5.444

  55.5

  5.278

    28

  5.465

  42

  5.442

  56

  5.268

    28.5

  5.465

  42.5

  5.439

  56.5

  5.256

    29

  5.465

  43

  5.436

  57

  5.244

    29.5

  5.465

  43.5

  5.433

  57.5

  5.231

    30

  5.465

  44

  5.43

  58

  5.218

    30.5

  5.465

  44.5

  5.426

  58.5

  5.203

    31

  5.464

  45

  5.422

  59

  5.189

    31.5

  5.464

  45.5

  5.417

  59.5

  5.172

    60

  5.156

  67

  4.864

  74

  4.414

    60.5

  5.136

  67.5

  4.837

  74.5

  4.374

    61

  5.122

  68

  4.81

  75

  4.334

    61.5

  5.104

  68.5

  4.781

  75.5

  4.291

    62

  5.085

  69

  4.752

  76

  4.248

    62.5

  5.066

  69.5

  4.721

  76.5

  4.203

    63

  5.046

  70

  4.691

  77

  4.157

    63.5

  5.025

  70.5

  4.659

  77.5

  4.106

    64

  5.005

  71

  4.628

  78

  4.056

    64.5

  5.983

  71.5

  4.594

  78.5

  4.003

    65

  4.96

  72

  4.561

  79

  3.949

    65.5

  4.937

  72.5

  4.525

  79.5

  3.892

    66

  4.914

  73

  4.49

  80

  3.836

    66.5

  4.889

  73.5

  4.452

   

   

   

  לוח 2

  טור ב'
  המקדם

  טור א'
  הגיל

  טור ב' ה
  מקדם

  טור א'
  הגיל

  טור ב'
  המקדם

  טור א'
  הגיל

    18

  5.478

  22

  5.476

  26

  5.474

    18.5

  5.447

  22.5

  5.475

  26.5

  5.474

    19

  5.477

  23

  5.475

  27

  5.473

    19.5

  5.477

  23.5

  5.475

  27.5

  5.473

    20

  5.476

  24

  5.475

  28

  5.472

    20.5

  5.476

  24.5

  5.475

  28.5

  5.472

    21

  5.476

  25

  5.474

  29

  5.471

    21.5

  5.476

  25.5

  5.474

  29.5

  5.471

             

    30

  5.47

  42

  5.442

  53.5

  5.36

    30.5

  5.469

  42.5

  5.441

  54

  5.354

    31

  5.469

  43

  5.439

  54.5

  5.347

    31.5

  5.468

  43.5

  5.437

  55

  5.34

    32

  5.467

  44

  5.434

  55.5

  5.332

    32.5

  5.466

  44.5

  5.432

  56

  5.325

    33

  5.465

  45

  5.43

  56.5

  5.316

    33.5

  5.465

  45.5

  5.427

  57

  5.307

    34

  5.464

  46

  5.425

  57.5

  5.298

    34.5

  5.463

  46.5

  5.422

  58

  5.228

    35

  5.462

  47

  5.419

  58.5

  5.277

    35.5

  5.461

  47.5

  5.415

  59

  5.266

    36

  5.459

  48

  5.412

  59.5

  5.253

    36.5

  4.458

  48.5

  5.408

  60

  5.241

    37

  5.457

  49

  5.406

  60.5

  5.228

    37.5

  4.456

  49.5

  5.401

  61

  5.214

    38

  5.455

  50

  5.396

  61.5

  5.199

    38.5

  5.453

  50.5

  5.392

  62

  5.184

    39

  5.452

  51

  5.387

  62.5

  5.167

    39.5

  5.45

  51.5

  5.382

  63

  5.149

    40

  5.449

  52

  5.378

  63.5

  5.13

    40.5

  5.447

  52.5

  5.372

  64

  5.111

    41.

  5.446

  53

  5.366

  64.5

  5.09

             

    65

  5.069

  70.5

  4.741

  76

  4.282

    65.5

  5.045

  71

  4.705

  76.5

  4.324

    66

  5.022

  71.5

  4.666

  77

  4.187

    66.5

  4.995

  72

  4.627

  77.5

  4.137

    67

  4.969

  72.5

  4.586

  78

  4.087

    67.5

  4.94

  73

  4.545

  78.5

  4.035

    68

  4.911

  73.5

  4.502

  79

  3.983

    68.5

  4.878

  74

  4.459

  79.5

  3.938

    69

  4.846

  74.5

  4.416

  80

  3.874

    69.5

  4.812

  75

  4.372

     

    70

  4.777

  75.5

  4.327