חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור), התשל"ח-1978

לתחילת העמוד תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור), התשל"ח-1978
לתחילת העמוד 1. המועד להגשת ערעור
 • ערעור על החלטתו של הממונה על הגימלאות לפי סעיף 4א(א) לחוק יוגש תוך ארבעים וחמישה יום מיום שהומצא למערער העתק ההחלטה או מיום שנודע לו עליה, הכל לפי המוקדם יותר.

לתחילת העמוד 2. אופן ההגשה
 • הערעור יהיה בכתב ויוגש למשרד הרישום של בית המשפט העליון (להלן-משרד הרישום).

לתחילת העמוד 3. סימון תאריך ההגשה
 • פקיד משרד הרישום שהוגש לו כתב הערעור יסמן בגוף הכתב את תאריך ההגשה.

לתחילת העמוד 4. כתב ערעור
 • הערעור יוגש בארבעה העתקים, ייחתם בידי המערער או בידי בא-כוחו, ויפורטו בו:

  (1) שמו ומענו של המערער;

  (2) שמו ומענו של הממונה על הגימלאות, שיצויין כמשיב;

  (3) המועד שבו נמסר למערער העתק ההחלטה או המועד שבו נודע לו עליה;

  (4) נימוקי הערעור;

  (5) הסעד המבוקש.

לתחילת העמוד 5. צירוף העתק ההחלטה
 • לכתב הערעור יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור.

לתחילת העמוד 6. פסול כתב הערעור
 • כתב ערעור שלא נתקיימה בו הוראה מהוראות תקנות 4 ו-5, לא יתקבל על ידי משרד הרישום; אולם משקיבלו כתב ערעור, לא ייפסל על יסוד אי קיום הוראה כאמור, אלא אם היה באי פסילה כזו משום עיוות דין.

לתחילת העמוד 7. מסירה לפרקליט המדינה ולמשיב
 • העתק מכתב הערעור על נספחיו יומצא לפרקליט המדינה ולמשיב.

לתחילת העמוד 8. סדרי דין
 • על המצאת מסמכים, שמיעת הערעור ועל מתן פסק הדין יחולו הוראות תקנות סדר הדין האזרחי, התשכ"ג-1963, בדבר הגשת ערעורים לבית המשפט העליון בענינים אזרחיים, בשינויים המחוייבים לפי הענין, אך למעט הוראה המחייבת את המערער להפקיד ערבון.

לתחילת העמוד 9. ביטול ערעור
 • עד מתן פסק הדין בערעור רשאי המערער לחזור בו מערעורו על ידי מתן הודעה בכתב לבית המשפט והמצאת העתק ממנה למשיב, או על ידי הודעה בעל פה בשעת שמיעת הערעור; משעשה כן, בטל הערעור.

לתחילת העמוד 10. הוראות מעבר
 • ניתנה החלטת הממונה על הגימלאות אחרי יום י"ח בשבט תשל"ח (26 בינואר 1978), אך לפני תחילתן של תקנות אלה, מותר להגיש ערעור על אותה החלטה תוך 45 יום מיום תחילתן של תקנות אלה.

לתחילת העמוד 11. תחילה
 • תחילתן של תקנות אלה היא עשרה ימים מיום פרסומן.

 • לתקנות אלה ייקרא "תקנות גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (סדרי דין בערעור), התשל"ח-1978.