חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-1982

לתחילת העמוד החלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ"ב-1982
לתחילת העמוד 1. שכר ראש הממשלה
 • לראש הממשלה ישולם שכר יסוד של 13,820 שקלים חדשים לחודש.

לתחילת העמוד 2. שכר שרים
 • לשר ישולם שכר יסוד של 12,037 שקלים חדשים לחודש.

לתחילת העמוד 3. שכר סגן שר
 • לסגן שר ישולם שכר יסוד כולל כמשמעותו בסעיף 5, כפי שנקבע לחבר כנסת בהחלטת שכר חברי הכנסת, התשמ"ז-1986.

לתחילת העמוד 4. תוספת יוקר
 • לראש הממשלה, לשר ולסגן השר תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

לתחילת העמוד 5. הצמדה לשכר הממוצע
 • (א) בסעיף זה -

  "השכר הממוצע" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח- 1968;

  "השכר הכולל" - שכר היסוד בצירוף צתוספת יוקר.

  (ב) חל שינוי בשכר הממוצע ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר או ב-1 בינואר לעומת שיעורו שלושה חדשים קודם לכן, ישתנה מאותו מועד שכר היסוד של האמורים בסעיפים 1, 2, ו-3 כך ששכרם הכולל ישוב ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלה עליו שלושה חדשים קודם לכן.

  (ג) הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה ועוגלו לשקל החדש הקרוב.

  (ד) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הודעה על שיעורי שכר היסוד כפי שהשתנו לפי סעיף קטן (ב).

לתחילת העמוד 5א. חופשה
 • (א) שר וזגן שר זכאים לחופשה של 26 ימי עבודה בשנה.

  (ב) יתרת חופשה שלא נוצלה ניתנת לצבירה, אך לא יותר מעשרים ימים בשנה ולא יותר מששים וחמישה ימים בסך הכל.

  (ג) שר או סגן שר הפורש מכהונתו, תשולם לו תמורת חופשתו הצבורה כפדיון חופשה.

  (ד) לגבי תקופת כהונה בחלק משנה יבוא במקום 26 הימים שלפי סעיף קטן (א) ובמקום 20 הימים שלפי סעיף קטן (ב) חלק יחסי מהם כיחס החלק לשנה תמימה.

לתחילת העמוד 6. מעון לראש הממשלה
 • המדינה תעמיד לרשות ראש הממשלה מעון בירושלים; מעונו של ראש הממשלה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.

לתחילת העמוד 7. דירת שרד ושכירת דירה
 • (א) שר החוץ זכאי לדירת שרד בירושלים; שר אחר שמקום מגוריו אינו בירושלים זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים.

  (ב) שר שמרכז משרדו בתל-אביב-יפו ומקום מגוריו רחוק משם יותר מארבעים קילומטרים זכאי להחזר הוצאותיו לשכירת דירה במקום שאינו מרוחק כאמור

לתחילת העמוד 8. אישפוז ושירותים רפואיים (בטל - התשמ"ו)
לתחילת העמוד 9. דמי כלכלה
 • (א) לשר ולסגן שר ישולם סכום 1,400 שקלים לחודש לכיסוי הוצאות כלכלה.

  (ב) הסכום האמור צמוד למדד המחירים לצרכן ויתואם - ביחס לעליית המדד לעומת שיעורו לחודש אפריל 1981 - כל אימת שחל שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.

  (ג) הסכומים המוגדלים לפי סעיף זה יעוגלו לשקל הקרוב.

לתחילת העמוד 10. ביטול
 • החלטת שכר השרים וסגני שרים, התשמ"א-1981 - בטלה.

לתחילת העמוד 11. שמירת זכויות
 • שר שערב תחילתה של החלטת שכר השרים וסגני שרים, התשל"ח-1978, התגורר בדירת שרד, רשאי להמשיך ולהתגורר בה כל עוד הוא מכהן כשר.

לתחילת העמוד 12. תחילה
 • תחילתו של סעיף 7(ב) ביום א' באב התשמ"א (1 באוגוסט 1981); תחילתו של יתר הוראות החלטה זו ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א (1 באפריל 1981).