חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-1982

לתחילת העמוד החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-1982
לתחילת העמוד 1. משכורת
 • לנשיא המדינה תשולם משכורת של 22,947 שקלים חדשים לחודש.

לתחילת העמוד 2. תוספת יוקר
 • לנשיא המדינה תשולם תוספת יוקר בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

לתחילת העמוד 3. הצמדה לשכר הממוצע
 • (א) בסעיף זה -

  "המשכורת הכוללת" - המשכורת בצירוף תוספת היוקר;

  "השכר הממוצע" - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968.

  (ב) חל שינוי בשכר הממוצע ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר או ב-1 בינואר לעומת שיעורו שלושה חדשים קודם לכן, תשתנה מאותו מועד משכורתו של נשיא המדינה כך שמשכורתו הכוללת תשוב ותעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלתה עליו שלושה חדשים קודם לכן.

  (ג) סכום שהשתנה לפי סעיף זה יעוגל לשקל החדש הקרוב.

  (ד) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הועדה על המשכורת כפי שהשתנתה לפי סעיף זה.

לתחילת העמוד 4. מעון, שירותים רפואיים והבראה
 • (א) המדינה תעמוד לרשות המדינה מעון בירושלים; מעונו של נשיא המדינה בירושלים ומחוצה לה ינוהל על חשבון אוצר המדינה.

  (ב) המדינה תכסה את הוצאות האישפוז והשירותים הרפואיים שנשיא המדינה, בן-זוגו וילדיו עד גיל 18 זקוקים להם.

  (ג) לנשיא המדינה ישולמו הוצאות הבראה.

לתחילת העמוד 5. ביטול
 • החלטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"א-1981 - בטלה.