חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-1981

לתחילת העמוד החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. הגדרה
 • בהחלטה זו -

  "נושא משרה שיפוטית"

  - שופט, שופט בית דין לעבודה, שופט תעבורה, דיין, קאדי וקאדי מד'הב;

  "השכר המשולב"

  - משכורת יסוד בצירוף תוספת יוקר לפי סעיפים 2 ו-3;

לתחילת העמוד 2. משכורת יסוד
 • לנושא משרה שיפוטית תשולם משכורתיסוד כמפורט בטור א' לתוספת הראשונה.

לתחילת העמוד 3. תוספת יוקר
 • לנושא משרה שיפוטית ישולמו תוספת יוקר ופיצוי התייקרות בהתאם לכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי המדינה.

לתחילת העמוד 4. תוספת ותק שיפוטי
 • (א) לנושא משרה שיפוטית תשולםתוספת חדשית כמפורט בטור ב' לתוספת הראשונה בעד כל שנה משלושים וחמש השנים הראשונות של כהונתו.

  (ב) לנושא משרה שיפוטית, העוסק בפועל בשפיטה, תשולם, בנוסף על התוספת לפי סעיף קטן (א), גם תוספת חדשית כמפורט בטור ג' לתוספת הראשונה בעד כל שנת כהונה מחמש השנים הראשונות של כהונתו בתפקיד שיפוטי, ובעד כל שנה החל בשנת הכהונה השישית ואילך - תוספת חדשית כמפורט בטור ד' לתוספת הראשונה; לענין זה, "תפקיד שיפוטי"- לרבות תפקיד בשירות המדינה שבעדו משתלמת משכורת כמשכורתו של נושא משרה שיפוטית, ולענין דיין - לרבות תפקידו של דיין מחוץ לישראל במקום שמחמת דיניו אין הוא יכול לקבל גמלה בעד התפקיד.

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), לענין חישוב שנות הותק של נושא משרה שיפוטית שנתמנה לאחר תחילתה של החלטה זו, תלקח בחשבון רק התקופה שבו הוא עוסק בפועל בשפיטה.

לתחילת העמוד 4א. תוספת שהיה במשרה שיפוטית
 • לנושא משרה שיפוטית המפורט בטור א' לתוספת השניה, שכיהן שבע שנים, תשולם החל בשנה השמינית ואילך וכל עוד הוא מכהן באותה ארכאה, תוספת חדשית של מחצית מההפרש שבין שכרו המשולב לבין השכר המשולב של נושא משרה שיפוטית המפורט בשורה המקבילה בטור ב' לתוספת השניה.

לתחילת העמוד 4ב. תוספת ייחודית לעיסוק בשפיטה
 • לנושא משרה שיפוטית, העוסק בפועל בשפיטה, תשולם במשך תקופת כהונתו כאמור, תוספת חדשית של %15 משכרו המשולב בצירוף כל התוספות לפי סעיפים 4 ו-4א.

לתחילת העמוד 4ג. גמול ניהול
 • (א) לנושא משרה שיפוטית, העוסק בפועל בשפיטה ומכהן באחת מהמשרות המפורטות להלן, ישולם בתקופת כהונתו כאמור, גמול ניהול בשיעור של %5 משכרו המשולב בצירוף כל התוספות לפי סעיפים 4, 4א ו-4ב: נשיא בית משפט מחוזי, נשיא בית משפט שלום, נשיא בית הדין הארצי לעבודה ושופט ראשי של בית דין שלום, נשיא בית הדין הארצי לעבודה ושופט ראשי של בית דין אזורי לעבודה.

  (ב) למשנה או לסגן של נושא משרה שיפוטית מאלה המפורטות בסעיף קטן (א), העוסק בפועל בשפיטה, ישולם בתקופת כהונתו כאמור גמול ניהול בשיעור של %3 משכרו המשולב בצירוף כל התוספות לפי סעיפים 4, 4א ו-4ב.

לתחילת העמוד 5. תוספת השתלמות
 • לנושא משרה שיפוטית שהצטרף לקרן השתלמות, שועדת הכספים של הכנסת הכירה בה לענין זה, תשולם - לשם העברה לקרן - תוספת של %7.5 על הסכומים המשתלמים לו על פי סעיפים 2 עד 4ג; ואולם לנשיא, למשנה לנשיא ולשופט של בית המשפט העליון, לנשיא בית הדין הארצי לעבודה, לרב הראשי לישראל ולחבר בית הדין הרבני הגדול תשולם התוספת האמורה בשיעור של %5.

לתחילת העמוד 5א. פיצוי בשל ימי מחלה שלא נוצלו
 • (א) נושא משרה שיפוטית שניצל במשך כל תקופת כהונתו מ-%36 ועד %65 מסך כל ימי חופשת המחלה בנצטברו לזכותו, יהיה זכאי עם פרישתו לפיצוי בשיעור משכורת של 6 ימים בשל כל 30 ימי המחלה מיתרת ימי מחלה שנצטברו לזכותו.

  (ב) נושא משרה שיפוטית שניצל במשך כל תקופת כהונתו פחות מ-%36 מסך כל ימי חופשת המחלה שנצטברו לזכותו, יהיה זכאי עם פרישתו לפיצוי בשיעור משכורת של 8 ימים בשל כל 30 ימי מחלה מיתרת ימי המחלה שהצטברו לזכותו.

  (ג) בחישוב ימי חופשת המחלה שנוצלו על ידי נושא משרה שיפוטית במשך תקופת כהונתו בתקופה שקדמה לתחילתו של סעיף זה ינהגו כך:

  1. בשנה שבה לא נרשם לחובתו של נושא משרה שיפוטית ניצול ימי מחלה - יחוייב מאזן ניצול ימי המחלה שלו בשלושה ימים;
  2. בשנה שבה נרשם לחובתו של נושא משרה שיפוטית ניצול ימי מחלה - יחוייב מאזן ניצול ימי המחלה שלו ביום אחד נוסף.

  (ד) נושא משרה שיפוטית אשר עובר לתחילת כהונתו עבד בשירות המדינה, יבואו במנין ימי חופשת מחלה העומדים לזכותו, מיד עם תחילת כהונתו, ימי חופשת המחלה שעמדו לזכותו בסיום תפקידו בשירות המדינה, ובלבד שלא חדל להיות עובד המדינה עד למינויו למשרה השיפוטית ולא קיבל פיצוי בגינם.

  (ה) בעד יתרת ימי חופשת מחלה צבורה הפחותים מ-30 ימים ישולם החלק היחסי של הפיצוי כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), לפי העניין.

  (ו) פיצוי על פי סעיף זה ישולם מיד עם סיום כהונתו של נושא משרה שיפוטית.

  (ז) נפטר נושא משרה שיפוטית, ישולם הפיצוי לשאיריו כהגדרתם בסעיף 1 להחלטת גמלאות לנושאי משרה בשרויות השלטון (נושאי משרה שיפוטית ושאיריהם), התשמ"א-1981 (להלן-החלטת הגמלאות).

  (ח) ערך יום מחלה יחושב לפי המשכורת הקובעת כהגדרתה בסעיף 1 להחלטת הגמלאות.

לתחילת העמוד 6. הצמדה לשכר הממוצע
 • (א) בסעיף זה -

  "השכר הממוצע"

  - כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968;

  (ב) חל שינוי בשכר הממוצע ב-1 באפריל, ב-1 ביולי, ב-1 באוקטובר או ב-1 בינואר לעומת שיעורו שלושה חודשים קודם לכן, השתנה מאותו מועד משכורת היסוד של נושא משרה שיפוטית כך ששכרו המשולב ישוב ויעלה על השכר הממוצע באותו יחס שבו עלה עליו שלושה חודשים קודם לכן.

  (ג) חל שינוי בשכר הממוצע כאמור בסעיף קטן (ב), יחול שינוי באותו שיעור ומאותו מועד בתוספת הותק השיפוטי.

  (ד) הסכומים שהשתנו לפי סעיף זה יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

  (ה) יושב ראש ועדת הכספים של הכנסת יפרסם ברשומות הועדה על משכורת היסוד ותוספת הותק השיפוטי, כפי שהשתנו לפי סעיף זה.

לתחילת העמוד 6א. שירותי טלפון
 • לנושא משרה שיפוטית יהיו אותן זכויות שיש לחבר הכנסת לענין התקנת טלפון מתן שירותים לו וכל יתר התשלומים בקשר אליו.

לתחילת העמוד 6ב. חופשה לצורך השתלמות
 • (א) נושא משרה שיפוטית, העוסק בשפועל בשפיטה, רשאי מבהלך כהונתו כאמור לצאת לחופשה בשכר לצורך השתלמות, ובלבד שההשתלמות אושרה על ידי הנהלת בתי המשפט.

  (ב) החופשה לפי סעיף קטן (א) תהיה בת 30 ימים בשנה והיא נתנת לצבירה עד לשנים עשר חדשים.

לתחילת העמוד 7. אישפוז ושירותים רפואיים
 • (א) המדינה תכסה את הוצאות האישפוז - ולגבי נשיא ושופט של בית המשפט העליון, נשיא בית הדין הארצי לעבודה, רב ראשי לישראל וחבר בית הדין הרבני הגדול - גם של שירותים רפואיים, למעט ריפוי שיניים - שנושא משרה שיפוטית, בן-זוגו וילדיו עד גיל 18 זקוקים להם, למעט הוצאות בשל אישפוז ושירותים רפואיים שהוצאו בחוץ לארץ.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), זכאים נושא משרה שיפוטית ובני משפחתו לאותן זכויות בדבר אישפוז ושירותים רפואיים שזכאים להם חבר הכנסת ובני משפחתו; על אף האמור בהחלטת שכר חברי הכנסת (תשלום בעדשירותים רפואיים - ביטול), התשמ"ז-1987, יראו לענין סעיף קטן זה את החלטת שכר חברי הכנסת (תשלום בעד שירותים רפואיים), התשל"ג-1973, כתקפה.

  (ג) להבטחת זכויותיו לפי סעיף זה ישלם נושא משרה שיפוטית למדינה, בכל חודש, דרך ניכוי ממשכורתו, דמי ביטוח בשיעור המס האחיד שהיה משלם בעד אותו חודש אילו היה חבר בקופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל; ואולם נושא משרה שיפוטית כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) החבר בקופת חולים כמשמעותה בחוק מס מקביל, התשל"ג-1973, ישלם למדינה דמי ביטוח כאמור בשיעור מוקטן שתקבע ועדת הכספים של  הכנסת.

  (ד) בשבועיים הראשונים של חודש אפריל של כל שנה רשאי נושא משרה שיפוטית להודיע לממונה על תשלום משכורתו על רצונו שהוראות סעיף זה לא יחולו לגביו, הכל מהאחד באותו חודש; הודעת אי תחולה כאמור יכול נושא משרה שיפוטית לתת גם תוך השבועיים הראשונים שלאחר מינויו, והיא תחול מיום מינויו.

לתחילת העמוד 8. סיוע לדיור
 • (א) נושא משרה שיפוטית שעקב מינויו עבר לירושלים או לעיירת פיתוח, זכאי לסיוע כספי לפי הכללים ובשיעורים הנהוגים לגבי עובדי מדינה מועברים.

  (ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מי שעובר למינויו היתה משכורתו משתלמת מאוצר המדינה והוא עבר לירושלים עקב מינוי של קבע לכהונת שופט בבית המשפט העליון, לכהונת רב ראשי לישראל, לכהונת דיין בבית הדין הרבני הגדול או לכהונת שופט בבית הדין הארצי לעבודה, ולא עברה שנה מיום מינויו ואין בבעלותו דירה בירושלים, זכאי לסיוע כספי לשם רכישת דירה כאילו היה עובד המדינה שחל עליו ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום כ"א בחשון התשמ"ב (18 בנובמבר 1981) בין ממשלת ישראל לבין הסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל והסתדרות עובדי המדינה ושמספרו המזהה אצל הממונה הראשי על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה הוא 289/82.

  (ג) מי שנתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ב) וביום מינויו עוד לא מלאו לו ששים שנה, זכאי, לפי בחירתו, להלוואה לשם רכישת דירה שסכומה גדול ב-%50 מההלוואה שלפי ההסכם האמור; בחר כך, תהיה התקופה של שליש ההלוואה שאינו צמוד 10 שנים, והריבית עליו - %18 לשנה, והתקופה של שליש ההלוואה שהוא צמוד תהיה 10 שנים, הריבית עליו תהיה %5 לשנה, וחישוב ההצמדה ייעשה כל שלושה חדשים, והוא לא יהיה זכאי למענק בשל הוצאות העברה ולהשתתפות בשכר דירה.

  (ד) מי שנבחר לכהונת רב ראשי לישראל ולא עברה שנה מיום תחילת כהונתו, זכאי לסיוע כספי לשם רכישת דירה או לשם הרחבת דיורו בשיעור הסיוע שהיה זכאי לו אילו נתמלאו בו התנאים האמורים בסעיף קטן (ג); לענין סעיף קטן זה, "רכישה" - לרבות שכירה שיש עמה תשלום דמי מפתח.

לתחילת העמוד 9. הלוואה לרכישת רכב
 • נושא משרה שיפוטית זכאי להלוואה לרכישת רכב או החלפתו בסכום הגבוה ביותר שבו ניתנת הלוואה כזו לבעל תפקיד בדרגה הגבוהה ביותר בשירות המדינה, ובאותם תנאים.

לתחילת העמוד 9א. החזר הוצאות רכב
 • (א) בסעיף זה, "רכב"-רכב פרטי כמשמעותו בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ"ה-1995.

  (ב) נושא משרה שיפוטית, העוסק בפועל בשפיטה, יהיה זכאי בתקופת כהונתו כאמור להחזר הוצאות רכב לפי המרובל בשרות המדינה לגבי רכב שרות ברמה ד'.

  (ג) החזר הוצאות רכב יינתן אם ייתקימו לגבי נושא המשרה השיפוטית כאמור כל אלה:

  1. בבעלותו רכב;
  2. הוא בעל רשיון נהיגה בר-תוקף;
  3. הוא הצהיר כי הינו עושה שימוש ברכבו לצורך מילוי תפקידו.

  (ד) שופט בית המשפט העליון, נשיא בית משפט מחוזי, נשיא בית משפט שלום, נשיא בית הדין הארצי לעבודה ושופט ראשי של בית דין אזורי לעבודה, יהיה רשאי לבחור בין החזר הוצאות רכב לפי סעיף זה לבין זכאות לרכב צמוד לנהיגה עצמית, שיועמד לרשותו בתנאים המקובלים לגבי בעלי תפקידים בדירוגים המקצועיים בשירות המדינה, הזכאים לרכב צמוד.

לתחילת העמוד 10. מינוי לכהונה בפועל
 • נושא משרה שיפוטית שמונה לכהונה בפועל בדרגה גבוהה מדרגתו הקבועה יהיה זכאי - למשך תקופת כהונתו כאמור - למשכורת יסוד על פי הדרגה הגבוהה

לתחילת העמוד 11. דין מנהל בתי המשפט ומנהל בתי הדין
 • (א) לענין החלטה זו, דינו של מנהל בתי המשפט הנתמנה על פי סעיף 82 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984, כדין שופט בית המשפט העליון, ודינו של מנהל בתי הדין הרבניים שנתמנה על פי סעיף 13 לחוק הדיינים התשט"ו-1955, כדין חבר בית הדין הרבני הגדול.

  (ב) הוראות סעיף קטן (א) יוסיפו לחול על שופט גם לאחר שחדל לכהן כמנהל בתי המשפט, ובלבד שכיהן כמנהל תקופה שאינה פחותה מארבעים חדשים; והוא הדין בדיין שכיהן כמנהל בתי הדין הרבניים.

לתחילת העמוד 12. ביטול
 • בטלות -

  (1) החלטת משכורת השופטים, התשל"ט-1979;

  (2) החלטת משכורת שופטי בית הדין לעבודה, התשל"ט-1979;

  (3) החלטת משכורת שופטי תעבורה, התשל"ט-1979;

  (4) החלטת משכורת הדיינים, התשל"ט-1979;

  (5) החלטת משכורת הקאדים, התשל"ט-1979;

  (6) החלטת משכורת קאדים מד'הב, התשל"ט-1979;

  (7) החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית (הצמדה לשכר הממוצע), התשמ"א-
  1981.

לתחילת העמוד 13. הוראות מעבר
 • שופט בית המשפט העליון ורב ראשי לישראל, שערב החלטה זו התגוררו בדירת שרד, רשאים להמשיך להתגורר בה עוד הם מכהנים במשרתם כאמור.

לתחילת העמוד 14. תוספת ראשונה
 • (סעיפים 2 ו-4, בשקלים חדשים)

  המשרה השיפוטית 

  משכורת יסוד

  תוספת 

  ותק  שיפוטי

   

   

   

  לנושא המשרה
  השיפוטית  

  לנושא המשרה
  השיפוטית 
  העוסק בפועל
  בשפיטה (ב-5

  השנים הראשונות)    

  לנושא המשרה
  השיפוטית  
  העוסק בפועל
  בשפיטה (מהשנה ה-6 ואילך)    

   

  טור  א'

  טור  ב'

  טור  ג'

  טור ד'

   

   

   

   

   

  א. שופטים

   

   

   

   

  נשיא בית המשפט העליון

  18,846

  117

  723       

  95

  משנה לנשיא בית המשפט העליון

  18,266

  114

  704

  93

  שופט בית משפט העליון

  16,914

  106

  658       

  86

  נשיא בית משפט מחוזי

  13,632

  94

  542

  66

  סגן נשיא בית משפט מחוזי

  13,266

  91

  531

  67

  שופט בית משפט מחוזי

  12,414

  83

  505

  65

  נשיא בית משפט שלום

  12,086

  79

  496

  66

  סגן נשיא בית משפט שלום

  11,570

  76

  479

  64

  שופט בית משפט שלום

  10,367

  70

  438

  58

   

   

   

   

   

  ב. שופטי בית הדין לעבודה

   

   

   

   

  נשיא בית הדין הארצי

  16,324

  100

  650

  87

  סגן נשיא בית הדין הארצי

  15,371

  97

  615

  81

  שופט בית הדין הארצי

  13,146

  88

  535

  68

  שופט ראשי של בית דין אזורי

  11,908

  77

  496

  66

  סגן שופט ראשי של בית דין אזורי

  11,404

  74

  479

  64

  שופט בית דין אזורי

  10,228

  68

  438

  58

   

   

   

   

   

  ג. שופטי תעבורה       

  10,367

  70

  438

  58

   

   

   

   

   

  ד. דיינים

   

   

   

   

  רב ראשי לישראל

  16,914

  106

  658

  86

  חבר בית הדין הרבני הגדול

  14,914

  94

  592     

  79

  ראש אבות בתידין הממונה על 8 בתי דין לפחות

  13,632

  83

  553

  77

  ראש אבות בתי דין הממונה על לא יותר מ-7 בתי דין

  12,414

  83

  505       

  65

  אב בית דין אזורי 

  12,086

  79

  496

  66

  חבר בית דין אזורי

  10,367

  70

  438

  58

   

   

   

   

   

  ה. קאדים

   

   

   

   

  ראש בית הדין לערעורים

  12,414

  83

  505

  65

  קאדי ראשי 

  12,086

  79

  496

  66

  קאדי

  10,367

  70

  438

  58

   

   

   

   

   

  ו. קאדים מד'הב 

   

   

   

   

  ראש בית הדין לערעורים

  12,414

  83

  505

  65

  חבר בית הדין לערעורים

  12,086

  79

  496

  66

  חבר בית הדין

  10,367

  70

  438

  58

לתחילת העמוד 15. תוספת שניה
 • (סעיף 4 א)

  טור א

  טור ב

  נשיא בית משפט שלום, סגן נשיא בית משפט שלום, שופט בכיר בבית משפט שלום, שופט שלום ושופט תעבורה

  שופט מחוזי

  נשיא בית משפט מחוזי, סגן נשיא בית משפט מחוזי, שופט בכיר בבית משפט מחוזי ושופט של בית משפט מחוזי

  שופט בית משפט עליון

  נשיא בית דין אזורי לעבודה, סגן נשיא של בית דין אזורי לעבודה, שופט בכיר בבית דין אזורי לעבודה, ושופט בית דין אזורי לעבודה

  שופט בית הדין הארצי לעבודה

  נשיא בית הדין הארצי לעבודה, סגן נשיא בית הדין הארצי לעבודה, שופט בכיר בבית דין ארצי לעבודה ושופט בית הדין הארצי לעבודה

  שופט בית משפט עליון

  אב בית דין רבני אזורי, דיין בכיר, חבר בית דין רבני אזורי, דיין של בית דין שרעי וחבר בית הדין הדתי הדרוזי

  ראש אבות בתי הדין הרבניים הממונה  על 8 בתי דין לפחות

  ראש אבות בתי דין רבניים

  חבר בית הדין הרבני הגדול