חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשמ"ו-1986

לתחילת העמוד החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם) (תיקון), התשמ"ו-1986
לתחילת העמוד 1. ביטול סעיף 22
  • בהחלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981 סעיף 22 - בטל.

לתחילת העמוד 2. שמירת זכויות
  • (א) אין בהחלטה זו כדי להפסיק את הנתינה של שירות רפואי או אישפוז שהיו ניתנים לפלוני מכוח סעיף 22 האמור ביום תחילתה של החלטה זו (להלן- יום התחילה).

    (ב) מי שכיהן כשר משך 30 שנים לפני יום התחילה וחדל לכהן אחרי יום התחילה, יישמרו זכויותיו לפי סעיף קטן (א) כאילו פרש לפני יום התחילה.

    (ג) הוראות סעיף 3(א) להחלטת שכר חברי הכנסת (תשלום בעד שירותים רפואיים) (ביטול), התשמ"ז-1987, יחולו על שר לשעבר ועל שאיריו כפי שהן חלות על חבר הכנסת לשעבר שבכל תקופת כהונתו של אותו שר היה מכהן כחבר הכנסת בלבד ועל שאיריו.

לתחילת העמוד 3. תחילה
  • תחילתה של החלטה זו ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1 באפריל 1986).