חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981

לתחילת העמוד החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. הגדרות
 • בהחלטה זו -

  "שר לשעבר"- אדם שכיהן כשר וחדל לכהן;

  "זכאי" - שר לשעבר, שאיריו של שר ושאיריו של שר לשעבר;

  "גמלה" - קצבה או מענק, לרבות טובת הנאה או שירות;

  "מענק" - תשלום חד-פעמי;

  "קצבה" - סכום המשתלם מידי חודש;

  "המשכורת הקובעת", לענין חישוב גמלתו של זכאי ביום פלוני - סכום המשכורת, בצירוף תוספת יוקר, המגיע באותו יום לשר שתפקידו כתפקיד השר לשעבר שמכוחו נתבעת הגמלה;

  "שאיר" -

  (1) בן זוגו של נפטר;

  (2) ילדו של נפטר, לרבות ילד חורג, ונכדו שפרנסתו היתה עליו בעת פטירתו, אם לא מלאו להם עשרים שנים, או אף שמלאו להם עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, ואין להם הכנסה כדי מחייתם;

  (3) הוריו של נפטר שפרנסתם היתה עליו בעת פטירתו, אם לא השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות (1) ו-(2);

  (4) קטינים שהיו תלויים בנפטר בעת פטירתו, אם לא השאיר בני משפחה כאמור בפסקאות (1), (2) ו-(3).

  "בן-זוג" - מי שהיתה אשתו של נפטר בשעת מותו, לרבות מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה, וכן לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתו או שנולד להם ילד, או מי שהיה בעלה של נפטרת בשעת מותה, לרבות מי שהיה ידוע בציבור כבעלה וגר עמה אותה שעה וכן לפחות בשלוש השנים שקדמו לפטירתה או שנולד להם ילד.

לתחילת העמוד 2. דין אלמן
 • לענין החלטה זו - דין אלמן כדין אלמנה.

לתחילת העמוד 3. משכורת לשר לשעבר
 • משכורתו של שר לשעבר תשולם לו עד סוף החודש שבו חדל לכהן.

לתחילת העמוד 4. מצבה לשר לשעבר
 • שר לשעבר, שכיהן כשר שנתיים לפחות, תשולם לו כל ימי חייו, מתחילת החודש שלאחר החודש שבו שולמה לו המשכורת כאמור בסעיף 3, קצבה בסכום שהוא %2 מהמשכורת הקובעת כפול מספר שנות כהונתו.

לתחילת העמוד 5. קיצבה למי שכיהן כראש ממשלה
 • שר לשעבר שכיהן כראש ממשלה שמונה עשר חודשים לפחות, תשולם לו קצבה, כאמור בסעיף 4, בשיעור שהיה משתלם לו אילו חדל לכהן בהיותו ראש ממשלה.

לתחילת העמוד 6. תוספת לקצבה בשל גיל
 • בוטל

לתחילת העמוד 7. חישוב תקופת כהונה לענין הזכות ושיעורה
 • בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה, לענין סעיפים 4 ו-5 יחושבו -

  (1) כל תקופות כהונתו כשר בזמן מן הזמנים - כתקופת כהונה אחת;

  (2) כל תקופות כהונתו כחבר הנהלת הועד הלאומי של כנסת ישראל או כחבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית לפני קום המדינה, שקדמו, ללא הפסקת הרציפות, לחברותו בממשלה - ככהונת שר במשך ארבע חמישיות מאותה תקופה.

לתחילת העמוד 8. קצבאות לשר לשעבר בשל כהונה בכנסת
 • (א) בקביעת שיעור הקצבה של שר לשעבר תחושב, לפי בחירתו, גם כל תקופת חברות בכנסת אשר בה לא כיהן כשר והמובאת בחשבון לצורך הזכות לגמלאות לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה שצורפו - ככהונת שר במשך מחצית מאותה תקופה.

  (ב) סעיף קטן (א) יחול גם לגבי תקופת כהונה בכנסת שלגביה קיבל השר לשעבר בעת שחדל לכהן כחבר כנסת, מענק, אם בחר - תוך ששה חדשים מיום שחזר וכיהן כחבר הכנסת - להחזיר את המענק שקיבל.

  (ג) מי שבחר להחזיר מענק לפי סעיף קטן (ב) יחזירו צמוד לשיעור העליה במשכורת שרים מיום קבלת המענק; ההחזרה תבוצע, בין בתשלום אחד שישולם תוך חדשיים מיום שבחר להחזיר את המענק, ובין בתשלומים חדשיים שווים שכל אחד מהם, חוץ מהאחרון - שבו ישולם העודף, לא יפחת מחמישית משכורתו החדשית, מתחילת החודש שלאחר החודש שבו בחר לעשות כן.

  (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תובא בחשבון בקביעת שיעור הקיצבה של שר לשעבר שהוא חבר הכנסת כל תקופת חברות בכנסת, לרבות תקופת שירות או כהונה שצורפו אליה ובמידה שצורפו, כל עוד הוא חבר הכנסת ואולם לקביעת שיעור הקצבה לענין סעיף 24 תובא בחשבון תקופת החברות בכנסת, לרבות תקופות שצורפו לה כאמור, אשר היו מובאות בחשבון אילו פרש השר לשעבר מכהונתו בכנסת ביום שחדל לכהן כשר.

לתחילת העמוד 9. חישוב זמנים
 • בעד כל חודש מחדשי הכהונה כשר שאינם עולים לשנה תמימה יזכה בחלק שנים עשר מן הקצבה המגעת בעד כל שנת כהונה, וכל פרק זמן של כהונה שאינו עולה לחודש ייחשב כחודש מלא.

לתחילת העמוד 10. סייג לשיעור הקצבה
 • קצבה המשתלמת לשר לשעבר לפי החלטה זו לא תעלה על %70 מהמשכורת הקובעת.

לתחילת העמוד 11. צירוף תקופות שירות במדינה
 • (א) בקביעת הזכות לקצבה של שר לשעבר ושיעורה תחושב תקופת שירות במשרה ציבורית, כפי שהיא מחושבת לענין זכויות לגמלאות מאוצר המדינה, כתקופת כהונה כשר במשך רבע מאותה תקופה, ובלבד -

  1. שאותה תקופה אינה מובאת בחשבון לענין זכות לגמלה מאוצר המדינה או לענין חישוב שיעורה של גמלה כזו;
  2. שהשר לשעבר בחר להחזיר כל מענק ששולם לו עם פרישתו משירות כאמור, תוך שלושה חדשים מיום שהחל לכהן כשר, והחזירו כאמור בסעיף 8(ג);
  3. שהשר לשעבר היה לשר תוך שלוש שנים מיום שפרש משירותו באותה משרה;
  4. שאותה תקופה לא הובאה כבר בחשבון לענין גמלאות בשל חברותו של השר לשעבר בכנסת.

  (ב) "משרה ציבורית", לענין סעיף קטן (א) - שריות במדינה כעובד המדינה או כחייל, או כל משרה אחרת המזכה לגמלאות מאוצר המדינה.

לתחילת העמוד 12. הגדלת קצבה בשל תקופת עבודה במוסד ציבורי
 • עבד שר לשעבר לפני שהיה לשר במשרה שאחד הסעיפים 82 עד 86 לחוק שירות המדינה (גימלאות)(נוסח משלוב), התש"ל-1970, חל עליה, ואותה תקופת עבודה כולה או מקצתה, היתה מובאת בחשבון לענין זכות לגמלאות אילו עבר לשירות המדינה במועד שבו היה לשר, תוגדל הקצבה שהוא זכאי לה לפי החלטה זו באותו שיעור באחוזים שבו היתה גדלה קצבתו אילו היה זכאי לקצבה לפי החוק האמור, ובלבד שנתמלאו התנאים שנקבעו בסעיפים האמורים או על פיהם.

לתחילת העמוד 13. משכורת וקצבה לשאיריו של שר
 • שר שנפטר תשולם לשאיריו, בעד החודש שבו נפטר ובעד שנים עשר חדשים נוספים, ומכאן ואילך תשולם להם קצבה בשיעור שהיה משתלם לנפטר אילו פרש ביום פטירתו.

לתחילת העמוד 14. קצבה לשאירי שר שכיהן פחות משנתיים
 • נפטר שר לאחר שכיהן כשר פחות משנתיים, רואים את זכויות שאיריו לקצבה לפי סעיף 4 כאילו כיהן שנתיים.

לתחילת העמוד 15. קצבה לשאירי שר לשעבר
 • לשאיריו של שר לשעבר תשולם מיום פטירתו של השר לשעבר הקצבה שהיתה משתלמת לו; לענין זה לא תבוא בחשבון הפחתה שהופחתה מקצבת השר לשעבר עקב הוראות סעיפים 8(ד), 16 או 19.

לתחילת העמוד 16. הפחתת קצבאות לזכאים בשל הכנסה אחרת
 • (א) זכאי שיש לו הכנסה ממשכורת או מקצבה המשתלמות לו מאוצר המדינה שלא לפי החלטה זו או מקופה שנקבעה כקופה ציבורית לענין סעיף 35 לחוק שירות המדינה (גמלאות)(נוסח משולב) התש"ל-1970 (להלן-קופה ציבורית) יופחת מקצבתו, למעט ממשכורת המשתלמת לפי סעיף 13, כל סכום שבו עולה הקצבה לפי החלטה זו בצירוף ההכנסה האמורה על המשכורת הקובעת.

  (ב) לענין סעיף קטן (א) לא יובאו בחשבון קצבאות זקנה או שאירים המשתלמות לזכאי על פי חוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב) התשכ"ח-1968.

  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תופחת קצבתה של אלמנה זכאית, שאין עימה שאירים נוספים הזכאים לקצבה, לסכום הקטן מ-%40 מהמשכורת הקובעת.

  (ד) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תפחת קצבתו של זכאי משליש, ואם מלאו לו 60 שנה - משני שלישים, מהקצבה שהיתה מגיעה לו אילולא היתה לו הכנסה ממשכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית; הוראה זו לא תחול כל אימת שהזכאי מכהן כשר או כחבר כנסת.

  (ה) הוראות סעיף זה לענין הפחתה בשל הכנסה ממשכורת מאוצר המדינה או מקופה ציבורית לא יחול על זכאי שהגיע לגיל 65.

לתחילת העמוד 17. חלוקת קצבאות
 • (א) לא היו השאירים הזכאים סמוכים על שולחן אחד, תחולק ביניהם הקצבה בדרך שיסכימו הזכאים ביניהם; לא הסכימו, הרי -

  1. אם השאיר הנפטר אלמנה וילדים - תיטול האלמנה מחצית הקצבה והילדים חולקים את היתרה בשווה;
  2. אם לא השאיר הנפטר אלמנה - כל הזכאים חולקים בשווה.

  (ב) השאיר הנפטר יותר מבן זוג אחד, תחולק הקצבה המגיעה לבן-הזוג לפי החלטה זו, בין בני הזוג, בחלקים כפי שיקבע הממונה על הגמלאות, ואולם -

  1. מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר התגרש ממנה ואגב כך נתחייב בתשלום מזונותיה, על פי פסק דין או על פי הסכם בכתב, או אם נוכח הממונה על הגמלאות כי נתקבל תקבול שיכול להיות תחליף לתשלום מזונות, רואים את האשה כאילו לא נתגרשה ממנו, ובלבד שחלקה בקיצבה לא יעלה על סך המזונות שהנפטר היה חייב בהם ערב פטירתו.
  2. מקום שאחד מבני הזוג הוא אשה שהנפטר נפרד ממנה פרידה של קבע, או בעל שהנפטרת נפרדה ממנו פרידה של קבע, לא יהא בן זוג זה זכאי לקיצבה; לענין פסקת משנה זו, "פרידה של קבע" - אם התגורר עם אשה אחרת לפחות שלוש שנים או שהתגורר עם אשה אחרת שנה אחת ונולד להם ילד משותף.
לתחילת העמוד 18. הפסקת קצבאות לאלמנה שנישאה שנית
 • (א) אלמנה זכאית שנישאה שנית, תחדל עם נישואיה השניים להיחשב שאירה, אולם ישולם לה מענק כשיעור קצבת החודש שהיתה זכאית לה לאחרונה לפני נישואיה כפול 36.

  (ב) בחישוב המענק לא תובא בחשבון הפחתה מקצבה על פי הוראות סעיף 16.

  (ג) הופקעו הנישואין השניים בשל מות בן-הזוג תוך חמש שנים מהיום שנתקיימו או הופקעו בכל זמן שהוא בשל הליכים שהחלו בם תוך חמש שנים מיום שנתקיימו, תשוב האשה להיחשב שאירה לענין והחלטה זו, אולם אם כבר שולם לה המענק לפי סעיף זה, יופחת שיעור הקצבה עד אשר הסכום שיופחת יהיה שווה לסכום המענק שקיבלה, ובלבד שלא יופחת שיעור הקצבה בשום חודש יותר משליש מהקצבה המשתלמת.

לתחילת העמוד 19. היוון
 • (א) שר לשעבר רשאי להוון עד לעשרים וחמישה אחוזים מקצבתו לתקופה של שש שנים, ולענין זה יראו את הקצבה כאילו היתה משתלמת במלואה, אף אם הופחתה על פי הוראות סעיף 16.

  (ב) הבקשה להוון תוגש תוך שנתיים מתום כהונתו של השר.

  (ג) שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ועקב הוראות סעיף 16 לא ניתן במועד תשלום פלוני לנכות מקצבתו את האחוז שהוון, כולו או מקצתו, ישלם תוך 30 יום לאוצר המדינה את הסכום שלא ניתן לנכותו.

  (ד) שר לשעבר שהיוון חלק מקצבתו ונפטר תוך שש שנים ממועד ההיוון תחושב קצבת שאיריו כאילו לא היוון.

לתחילת העמוד 20. פרסומי הממשלה
 • שר לשעבר הזכאי לקצבה לפי החלטה זו זכאי לקבל חינם פרסומי הממשלה שהוא הזמין.

לתחילת העמוד 21. שירותי טלפון
 • (א) שר לשעבר, אלמנת שר ואלמנת שר לשעבר זכאים לטלפון בדירתם, והטלפון יותקן על חשבון המדינה.

  (ב) מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן (א) לא יחוייב בתשלום בעד החזקת טלפון שהותקן בדירתו, מתן שירותים לו, וכל יתר התשלומים בקשר אליו, למעט שיחות מעל 1,000 פעולות מונה לחודש ושיחות לחוץ לארץ באמצעות טלפונאי "18".

לתחילת העמוד 22. שירותים רפואיים
 • (בטל - ואולם ראה החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם)(תיקון), התשמ"ו-1986, עמ' 30 להלן).

לתחילת העמוד 23. שירותי הסעה והוצאות נסיעה לראש הממשלה לשעבר
 • (א) ראש הממשלה לשעבר הזכאי לקצבה לפי סעיף 5 יהיה זכאי למכונית צמודה עם נהג, וטובת הנאה זו תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.

  (ב) מי שזכאי למכונית צמודה כאמור רשאי לוותר עליה ואם עשה כן יהיה זכאי לתשלום בעד שירותי הסעה לפי חשבון שהגיש.

לתחילת העמוד 23א. טובת הנאה ושירותים לאלמנת ראש הממשלה
 • (א) נפטר ראש ממשלה במהלך כהונתו, בנסיבות יוצאות דופן, זכאית אלמנתו לטובת הנאה ולשירותים הבאים:

  1. רכב צמוד ונהג שיועמד לרשותה בתנאים המקובלים לגבי בעלי תפקידים בדירוגים המקצועיים בשירות המדינה, הזכאים לרכב צמוד;
  2. לשכה ושירותי מזכירות לכתיבת זכרונות ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי, ובלבד שסכום שירותים אלה לא יעלה על 300,000 שקלים חדשים בשנה.

  (ב) טובות ההנאה והשירותים כאמור בסעיף קטן (א) יינתנו במשך תקופה של שלוש שנים, שתחל ביום פטירתו של ראש הממשלה, ויהיו פטורים מכל מס המוטל על הכנסה.

לתחילת העמוד 24. שרותי מזכירות
 • (א) שר לשעבר הזכאי לפי החלטה זו לקצבה בשעור של %70 מהמשכורת הקובעת, זכאי לשירותי מזכירות לכתיבת זכרונותיו ולניהול התכתבות אישית בעלת אופי אישי וציבורי.

  (א1) שר לשעבר אשר לפני היותו לשר היה חבר ההנהלה של ההסתדרות הציונית העולמית ומשכורתו וגמלאותיו כשל שר לשעבר, והוא זכאי בשל כך לקצבה שביחד עם הקצבה לפי החלטה זו מגיעה כדי %70 לפחות מהמשכורת הקובעת, יהיה זכאי לחלק יחסי מהגמלה לפי סעיף זה כיחס סכום קיצבתו לפי החלטה זו אל סך-כל שתי קצבאותיו, ובלבד שחלק יחסי משלים מהגימלה האמורה מובטח לו בצירוף לקצבתו האחרת.

  (ב) שר לשעבר, למעט ראש הממשלה לשעבר, הזכאי לשירותי מזכירות לפי סעיף קטן (א) ישכור שירותי מזכירות לעצמו והוא זכאי לכיסוי הוצאותיו, לפי קבלות שהגיש, בסכום שלא יעלה על 31,500 שקלים לשנה.

  (ג) טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.

לתחילת העמוד 24א. גמלאות חברי הכנסת
 • כל הוראה בדבר מתן שירותים, האמורה בהחלטה בדבר גמלאות לחברי הכנסת ולשאיריהם או בהודעה לפיה, תחול גם על שר לשעבר ועל שאיריו, אם יש בה כדי להיטיב איתם, כמו שהיא חלה על חבר הכנסת לשעבר אשר בכל תקופת כהונתו של אותו שר היה חבר הכנסת בלבד ועל שאיריו.

   

לתחילת העמוד 25. הוצאות לדיור
 • (א) לשר לשעבר הזכאי לקצבה ושהתגורר בדירת שרד ערב חדלו לכהן ישולם סכום שאינו עולה על 17,500 שקלים לפי חשבון שהגיש, לכיסוי הוצאות הכרוכות בדיורו בשעה שחדל לכהן.

  (ב) לא ישולם תשלום על פי סעיף קטן (א) אלא פעם אחת בלבד.

  (ג) אלמנת שר הזכאית לקצבה לפי סעיף 13 תהיה זכאית, בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב), לתשלום כאמור בסעיף קטן (א).

  (ד) טובת הנאה לפי סעיף זה תהיה פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.

  (ה) שר לשעבר הזכאי לקצבה, שהיה זכאי בתקופת כהונתו להחזר הוצאותיו לשכירת דירה בירושלים יהיה זכאי להחזר הוצאות כאמור במשך 3 חודשים מהיום שבו חדל לכהן או לתשלום חד-פעמי כאמור בסעיף קטן (א), לפי בחירתו.

לתחילת העמוד 26. הצמדה
 • הסכומים האמורים בסעיפים 23א, 24 ו-25 יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויתואמו כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.

לתחילת העמוד 27. הוראות מעבר
 • (א) שר לשעבר שלפני יום י"א בטבת התשל"ז (1 בינואר 1977) היוון חלק מקצבתו לתקופה של עשר שנים, יחולו עליו הוראות אלה:

  1. יראו כאילו היה ההיוון לתקופה של שמונה שנים בלבד או עד ליום שהגיע השר לשעבר לגיל 65, לפי המאוחר;
  2. מתום שש שנים ממועד ההיוון, או מיום שהגיע השר לשעבר לגיל 65, לפי המאוחר, לא יעלה הסכום שבו תופחת הקצבה עקב ההיוון על הסכום שבו הופחתה בחודש האחרון לפני כן.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) לא תעלה תקופת ההיוון, שסעיף זה חל עליו על עשר שנים.

לתחילת העמוד 28. ביטול
 • החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התש"ל-1969 - בטלה.