חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו), התשמ"א-1981

לתחילת העמוד החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו), התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. הגדרה
 • בהחלטה זו -

  "משכורת" - משכורת כוללת כהגדרתה בסעיף 3 להלחטת משכורת נשיא המדינה, התשמ"ב-1982;

  "שאיר" -

  (1) מי שהיתה אשת הנשיא ביום מותו; מי שהיתה ידועה בציבור כאשתו וגרה עמו אותה שעה (להלן - אלמנה);

  (2) ילדו של הנשיא, לרבות ילד חורג ונכדו של הנשיא שפרנסתו היתה עליו ביום מותו, כל עוד לא מלאו להם עשרים שנים, או אף שמלאו להם עשרים שנים אך עקב ליקוי גופני או שכלי אינם מסוגלים לכלכל עצמם ואין לכם הכנסה כדי מחייתם.

לתחילת העמוד 2. קצבה לנשיא לשעבר
 • לנשיא לשעבר תשולם כל ימי חייו קצבה בסכום %70 ממשכורת הנשיא.

לתחילת העמוד 3. קצבה לשאירי נשיא
 •  לשאירים של נשיא ולשאירי נשיא לשעבר תשולם קצבה בסכום %70 ממשכורת הנשיא

לתחילת העמוד 4. שירותים רפואיים ואישפוז
 • לנשיא לשעבר ולבני משפחתו, לשאירי נשיא ולשאירי נשיא לשעבר יינתנו שירותים רפואיים ואישפוז באותם תנאים ובאותו היקף שהיו זכאים להם בעת כהונת הנשיא.

לתחילת העמוד 5. שירותי טלפון
 • (א) נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לטלפון בדירתם והוא יותקן על חשבון אוצר המדינה.

  (ב) מי שזכאי לטלפון לפי סעיף קטן (א) לא יחוייב בתשלום בעד החזקת טלפון שהותקן בדירתו, מתן שירותים לו וכל יתר התשלומים בקשר אליו.

לתחילת העמוד 6. דירת שרד
 • (א) נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר זכאים לדיור בדירת שרד נאותה בירושלים.

  (ב) בדירת השרד יכללו גם שירותי הבית ועזרה לניהול משק הבית.

  (ג) מי שזכאי לדירת שדרד בירושלים לפי סעיף קטן (א) רשאי לוותר עליה, ואם עשה כן ינוהל מעונו מחוץ לירושלים על חשבון אוצר המדינה.

לתחילת העמוד 7. שירותי הסעה
 • (א) נשיא לשעבר, אלמנת נשיא ואלמנת נשיא לשעבר יהיו זכאים למכונית צמודה עם נהג.

  (ב) מי שזכאי למכונית צמודה על פי סעיף קטן (א) רשאי לוותר עליה, ואם עשה כן יהיה זכאי לתשלום בסך 1,750 שקלים חדשים לחודש לכיסוי הוצאות נסיעה וכן להחזר הוצאות נוספות לנסיעות מיוחדות לפי חשבון שיגיש.

לתחילת העמוד 8. שירותי מזכירות
 • נשיא לשעבר זכאי למזכיר פרטי, ללשכה וכן לשירותי מזכירות.

לתחילת העמוד 9. קצובה לאירוח
 • לנשיא לשעבר תשולם קצובה של 1,100 שקלים לחודש לכיסוי הוצאות אירוח.

לתחילת העמוד 10. הצמדה
 • הסכומים האמורים בסעיפים 7(ב) ו-9 יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן ויתואמו כל אימת שיחול שינוי בתוספת היוקר המשתלמת לעובדי המדינה.

לתחילת העמוד 11. פטור ממס הכנסה
 • התשלומים, טובות ההנאה והשירותים הניתנים לפי סעיפים 4 עד 9 יהיו פטורים מכל מס המוטל על הכנסה.

לתחילת העמוד 12. ביטול
 • החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נשיא המדינה ושאיריו), התשל"ז-1976 - בטלה.