חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נגיד בנק ישראל ושאיריו) התשמ"א-1981

לתחילת העמוד החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (נגיד בנק ישראל ושאיריו) התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. קצבת נגיד בנק ישראל
  • נגיד בנק ישראל לשעבר, שאירי בנק ישראל ושאירי נגיד בנק ישראל לשעבר לזכאים לגימלה לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981; כיהן הנגיד שלוש תקופות כהונה או יותר יהא זכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה לפי חשבון שיגיש.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • החלטת ועדת הכספים בדבר גמלאות לנגיד בנק ישראל ולשאיריו מיום ט"ו באלול התשכ"ט (29 באוגוסט 1969) - בטלה.