חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (משנה לנגיד בנק ישראל ושאיריו) התשמ"ג-1982

לתחילת העמוד החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (משנה לנגיד בנק ישראל ושאיריו) התשמ"ג-1982
לתחילת העמוד 1. קיצבת משנה לנגיד בנק ישראל ושאיריו
  • משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, שאירי משנה לנגיד בנק ישראל ושאירי משנה לנגיד בנק ישראל לשעבר, זכאים לגמלה לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (חברי כנסת ושאיריהם), התש"ל-1969, כאילו היה המשנה סגן שר.

לתחילת העמוד 2. תחילה
  • תחילתה של החלטה זו מיום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981).