חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (מבקר המדינה ושאיריו), התשמ"א-1981

לתחילת העמוד החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (מבקר המדינה ושאיריו), התשמ"א-1981
לתחילת העמוד 1. קצבת מבקר המדינה ושאיריו
  • (א) מבקר המדינה לשעבר, שאירי מבקר המדינה ושאירי מבקר המדינה לשעבר זכאים לגימלה לפי החלטת גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון (שרים ושאיריהם), התשמ"א-1981; כיהן המבקר שלוש תקופות כהונה או יותר יהא זכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה לפי חשבון שהגיש.

    (ב) מבקר המדינה לשעבר הזכאי לכיסוי הוצאותיו לנסיעה רשאי לבחור שישולם לו הסכום אשר חבר הכנסת זכאי לו לכיסוי הוצאות נסיעה והחזר דמי הרישוי ודמי הביטוח, בתוספת חמשים אחוזים.

    (ג) טובת הנאה לפי סעיף קטן (ב) תהא פטורה מכל מס המוטל על הכנסה.

לתחילת העמוד 2. ביטול
  • החלטת ועדת הכספים של הכנסת בדבר גמלאות למבקר המדינה ולשאיריו מיום ט"ו באלול התשכ"ט (29 באוגוסט 1969) - בטלה.