חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - החלטות בכנסת השמינית בדבר הסמכת ועדת הכספים

לתחילת העמוד החלטות בכנסת השמינית בדבר הסמכת ועדת הכספים
 • החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של נשיא המדינה
  ------------------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 16 לחוק-יסוד: נשיא המדינה, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של נשיא המדינה והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.

  החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתם של שרים וסגני שרים
  ----------------------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 37 לחוק-יסוד: הממשלה, מטילה הכנסת על ועדת הכספים לקבוע את השכר והתשלומים האחרים לשרים ולסגני השרים.

  החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של דיין
  -----------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 17 לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של דיין והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.

  החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של מבקר המדינה
  ------------------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 4א לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 (נוסח משולב), מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של מבקר המדינה והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.

  החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי
  -----------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 14 לחוק הקאדים, התשכ"א-1961, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.

  החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי מד'הב
  -----------------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 20 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ"ג-1962, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של קאדי מד'הב והתשלומים האחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו.

  החלטה בדבר הסמכת ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של שופט תעבורה
  ------------------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 26(3) לפקודת התעבורה, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את משכורתו של שופט תעבורה ותשלומים אחרים שישולמו לו בתקופת כהונתו. הסמכת ועדת הכספים לקבוע גימלאות ותשלומים אחרים לנושאי משרה ברשויות השלטון.

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט- 1969, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את הגימלאות והתשלומים האחרים הנוספים שישולמו לנושאי המשרה המפורטים להלן ולשאיריהם, ואלה נושאי המשרה: נשיא המדינה; שר; שופט; רב ראשי; נגיד בנק ישראל; דיין; קאדי; קאדי מד'הב.

  הסמכת ועדת הכספים לקבוע משכורתיהם של שופטים לפי חוק-יסוד: השפיטה
  ----------------------------------------------------------------

  בהתאם לסעיף 10(א) לחוק יסוד: השפיטה, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע משכורותיהם של שופטים ותשלומים אחרים שישולמו להם בתקופת כהונתם.

  הסמכת ועדת הכספים לקבוע גימלאות ותשלומים אחרים למשנה לנגיד בנק ישראל
  לפי חוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט-1969
  --------------------------------------------------------------------

  בתוקף סמכותה לפי סעיף 1 לחוק גימלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון, התשכ"ט -1969, מסמיכה הכנסת את ועדת הכספים לקבוע את הגימלאות והתשלומים האחרים הנוספיםם שישולמו למשנה לנגיד בנק ישראל.

  תחילתה של הסמכה זו ביום כ"ט בסיון התשמ"א (1 ביולי 1981).

  הסמכת ועדת הכספים לקבוע גימלאות ותשלומים אחרים לנושאי משרה ברשויות השלטון מיום כ"א באייר התשל"ד (13 במאי 1974), תתוקן בהתאם.