חוק גמלאות לנושאי משרה ברשויות השלטון - הודעה בדבר קביעת שיעור דמי ביטוח

לתחילת העמוד הודעה בדבר קביעת שיעור דמי ביטוח
  • לפי החלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-1981

    אני מודיע בזה כי ועדת הכספים של הכנסת, בתוקף סמכותה לפי סעיף 7(ג) להחלטת משכורת נושאי משרה שיפוטית, התשמ"א-1981, קבעה כי נושא משרה שיפוטית החבר בקופת חולים ישלם למדינה דמי ביטוח בשיעור %30 מדמי הביטוח שהיה משלם אילולא היה חבר בקופת חולים.


    תחילה של הקביעה האמורה ביום כ"א באדר ב' התשמ"ו (1 באפריל 1986).