חוק מענק מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - מקרים מיוחדים) - תיקון חוק הביטוח הלאומי - מס' 215 - הוראת שעה

  • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815
    תיקון מס' 1 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיפים 1, 2, 8, 9, 12א(הוספה) ו-14.
    תיקון מס' 2 (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיפים 8, 8א(הוספה), 11 ו-14.
    תיקון מס' 3 (9 בנובמבר 2023) ס"ח 3109: סעיפים 1, 8ב-8ד (הוספה), 9, 10, 11, 12א, 12ב (הוספה).

לתחילת העמוד 14. תיקון חוק הביטוח הלאומי - מס' 215 - הוראת שעה
  • בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שבסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
    "(ט) אוצר המדינה ישפה את המוסד על הסכומים שהוציא בשל תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020,  ובשל חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.