חוק מענק מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - מקרים מיוחדים) - פרק ד' - שונות

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815
  תיקון מס' 1 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיפים 1, 2, 8, 9, 12א(הוספה) ו-14.
  תיקון מס' 2 (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיפים 8, 8א(הוספה), 11 ו-14.
  תיקון מס' 3 (9 בנובמבר 2023) ס"ח 3109: סעיפים 1, 8ב-8ד (הוספה), 9, 10, 11, 12א, 12ב (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ד' - שונות
לתחילת העמוד 9. בקשה למענק
 • (א) בקשה לקבלת מענק הסתגלות מיוחד או בקשה לקבלת מענק מיוחד - חרבות ברזל, תכלול את כל הפרטים שלהלן לגבי מגיש הבקשה:

  (1) שם פרטי ושם משפחה;

  (2) מספר זהות ותאריך הנפקת תעודת הזהות;

  (3) תאריך לידה;

  (4) מספר טלפון;

  (5) כתובת מגורים, וכתובת הדואר האלקטרוני אם ישנה;

  (6) מועד הפסקת העסקתו וסיבתה ולעניין בקשה למענק המשתלם לפי סעיף 8, שתוגש מחודש אוגוסט 2020 ואילך - הצהרת העובד כי העסקתו הופסקה בשל התפשטות נגיף הקורונה החדש;

  (7) מי שלא הוגש לגביו דיווח מקוון כמשמעו בסעיף 355(1א)(ב) לחוק הביטוח הלאומי, תקופת ההעסקה שבתכוף לפני יום הפסקת ההעסקה ופרטי המעסיק;

  (8) ההכנסה בחודש שבעדו מתבקש המענק;

  (9) פרטי חשבון בנק;

  (10) הצהרה על נכונות הפרטים המופיעים בבקשה למענק, חתומה בידי המבקש;

  (11) התחייבות להודיע על כל שינוי בפרטי הבקשה למענק .

  (ב) בקשה למענק כאמור בסעיף קטן (א), תוגש באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי, בדואר או באופן ידני אם הדבר מתאפשר לפי דין, או בפקסימיליה, ואם באפשרות המוסד לביטוח לאומי לקבל את הבקשה גם בדרך של שיחה טלפונית - יכול שתוגש באמצעות שיחה כאמור; המוסד לביטוח לאומי יודיע באתר האינטרנט שלו על האפשרות להגיש בקשה למענק באמצעות שיחה טלפונית.

  (ג) המוסד לביטוח לאומי רשאי לדרוש ממבקש המענק פרט או מסמך נוסף הנדרשים לו לצורך הוכחת התנאים הדרושים לשם הזכאות למענק

לתחילת העמוד 10. המועד האחרון להגשת בקשה למענק
 • (א) בקשה למענק לפי חוק זה תוגש עד שנים עשר חודשים מיום תחילתו של חוק זה.

  (ב) בקשה למענק מיוחד - חרבות ברזל לפי הוראות פרק ג' תוגש עד שנים עשר חודשים מיום תחילתו של חוק התוכנית לסיוע כלכלי (הוראת שעה - חרבות ברזל), התשפ"ד-2023;

לתחילת העמוד 11. תשלום המענק
 • המוסד לביטוח לאומי ישלם את מענק ההסתגלות המיוחד לפי סעיפים 3 עד 8א ואת המענק המיוחד - חרבות ברזל לפי הוראות פרק ג' ויחולו עליו הוראות סעיפים 303 ו־ 315 לחוק הביטוח הלאומי.

לתחילת העמוד 12. שמירת זכאות
 • (א) לא יראו את מענק ההסתגלות המיוחד, את מענק ההסתגלות המיוחד בשיעור חלקי ואת המענק המיוחד - חרבות ברזל לפי הוראות פרק ג כהכנסה לעניין פרק י"א לחוק הביטוח הלאומי ולעניין חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א 1980.

  (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לעניין חוק זה וכל דין אחר, יראו את מענק ההסתגלות המיוחד המשתלם לפי סעיף 3, 4 או 5(א) ו–(ב), כהכנסה לפי סעיף 9 לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, אולם מבוטח שהשתלמה לו גמלת הבטחת הכנסה ערב הפסקת העסקתו, ובשל תשלום מענק ההסתגלות המיוחד חדלה להשתלם לו גמלת הבטחת הכנסה בעד החודש שבעדו שולם לו המענק, יוסיף להיות זכאי להטבות הניתנות לפי כל דין וכן להטבות שנותן גוף ציבורי לפי הסכם או נוהג למי שמשתלמת לו גמלת הבטחת הכנסה; לעניין זה, "גוף ציבורי" ו"גמלת הבטחת הכנסה" - כהגדרתן בסעיף 251 א לחוק הביטוח הלאומי.

לתחילת העמוד 12א. סמכות שיפוט
 • לבית דין אזורי לעבודה כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969, תהיה סמכות ייחודית לדון בכל תביעה למענק לפי חוק זה או להחזר מענק שניתן בטעות או שלא כדין.

לתחילת העמוד 12ב. שיפוי
 • אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי לגבי כל סכום שהוצא בשל המענקים המשולמים לפי פרק ג';

לתחילת העמוד 13. ביצוע
 • שר האוצר ממונה על ביצוע הוראות חוק זה.

לתחילת העמוד 14. תיקון חוק הביטוח הלאומי - מס' 215 - הוראת שעה
 • בתקופה שמיום תחילתו של חוק זה עד יום "כ"ז בטבת התשפ"ב (31 בדצמבר 2021) יקראו את חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, כך שבסעיף 32, אחרי סעיף קטן (ח) יבוא:
  "(ט) אוצר המדינה ישפה את המוסד על הסכומים שהוציא בשל תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020,  ובשל חוק מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-2020.

לתחילת העמוד 15. הוראת מעבר
 • מי ששולם לו מענק הסתגלות מיוחד מכוח תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 67 ומעלה), התש"ף-2020, בעד אחד או יותר מהחודשים מרס, אפריל או מאי, לא ישולם לו מענק הסתגלות מיוחד מכוח חוק זה בעד החודש שלגביו שולם לו מענק כאמור.