חוק מענק מיוחד לבני 67 ומעלה (הוראת שעה - מקרים מיוחדים) - פרק ג' - מענק מיוחד - חרבות ברזל

 • חוק חדש (30 ביוני 2020) ס"ח 2815
  תיקון מס' 1 (29 ביולי 2020) ס"ח 2835: סעיפים 1, 2, 8, 9, 12א(הוספה) ו-14.
  תיקון מס' 2 (4 ביולי 2021) ס"ח 2910: סעיפים 8, 8א(הוספה), 11 ו-14.
  תיקון מס' 3 (9 בנובמבר 2023) ס"ח 3109: סעיפים 1, 8ב-8ד (הוספה), 9, 10, 11, 12א, 12ב (הוספה).

לתחילת העמוד פרק ג' - מענק מיוחד - חרבות ברזל
לתחילת העמוד 8ב. הגדרות פרק ג'
 • בפרק זה -
  "הכנסה מעבודה" - ההכנסה מעבודה כעובד שכיר בעד שלושת החודשים שבהם היה שכרו הגבוה ביותר מתוך ששת החודשים האחרונים שלפני מועד הפסקת ההעסקה, שבעדה שולמו דמי ביטוח כמשמעותם בחוק הביטוח הלאומי;
  "התקופה הקובעת" - כהגדרתה בסעיף 38 ג לחוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א-1961.

לתחילת העמוד 8ג. זכאות למענק מיוחד - חרבות ברזל
 • מי שמתקיימים לגביו כל התנאים כמפורט להלן, זכאי למענק מיוחד לפי הוראות פרק זה:
  (1) בתקופה הקובעת מתקיימים לגביו התנאים שבסעיף 2(1)(א) ו–(ב);

  (2) הוא פוטר מעבודתו או הוצא לחופשה ללא תשלום, ביוזמת מעסיקו, בתקופה הקובעת לתקופה רצופה של 14 ימים לפחות (בפרק זה - הפסקת העסקה);

  (3) הוא היה עובד שכיר בתקופה של שלושה חודשים רצופים לפחות שבתכוף לפני החודש שבו חל מועד הפסקת העסקתו כאמור בסעיף קטן (1)(ג).

לתחילת העמוד 8ד. מענק מיוחד - חרבות ברזל
 • (א) מענק מיוחד בעד התקופה הקובעת ישולם למי שמועד הפסקת העסקתו חל בתקופה הקובעת, והיה מחוסר עבודה 14 ימים רצופים לפחות.

  (ב) המענק המיוחד יהיה בשיעור של 75% מהכנסתו מעבודה כשהיא מחולקת ב־90, אך לא יותר מ־ 134 שקלים חדשים ליום, כפול מספר הימים בחודש שבהם היה מחוסר עבודה.